584/2017

Helsingfors den 24 augusti 2017

Statsrådets förordning om ändring av 1 och 2 § i statsrådets förordning om miljöskydd

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om miljöskydd (713/2014) 1 och 2 § som följer:

1 §
Tillståndsärenden som handläggs av den statliga miljötillståndsmyndigheten

Den statliga miljötillståndsmyndigheten avgör miljötillståndsärenden som gäller de verksamheter som avses i tabell 1 i bilaga 1 till miljöskyddslagen (527/2014).

Den statliga miljötillståndsmyndigheten avgör dessutom miljötillståndsärenden som gäller följande verksamheter som avses i tabell 2 i bilaga 1 till miljöskyddslagen:

1) skogsindustri:

a) sågverk där produktionskapaciteten är minst 20 000 m3 sågvirke per år,

b) upplag av obarkat virke i vatten där minst 20 000 m3 virke kan förvaras på en gång, dock inte upplag i vatten där det finns ett slutet vattenhanteringssystem,

c) fabriker som framställer OSB-spånskivor, spånskivor eller träfiberskivor och vars produktionskapacitet är minst 10 000 m3 per år eller fabriker som tillverkar eller ytbelägger plywood eller andra träskivor och där produktionskapaciteten är minst 10 000 m3 per år,

d) träimpregneringsinrättningar där produktionskapaciteten är högst 75 m3 per dygn,

2) metallindustri:

a) järn- eller stålverk eller fabriker som tillverkar järnlegeringar,

b) valsverk, smidesverkstäder eller dragerier för icke-järnmetaller, dock inte kallprocesserna tråddragning, valsning eller djupdragning,

c) järn- och stålgjuterier med en produktionskapacitet på minst 200 ton per år,

d) andra än i underpunkt c avsedda gjuterier eller smältverk där smältningskapaciteten är minst 200 ton per år; vid smältning av bly eller kadmium högst 4 ton per dygn,

e) behandling av järnbaserade metaller genom anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall,

f) varmvalsverk eller smidesverkstäder för järnbaserade metaller,

g) fartygsvarv,

h) ackumulatorfabriker,

3) energiproduktion:

kärnkraftverk,

4) kemisk industri:

a) fabriker som tillverkar tvättmedel, där produktionskapaciteten är minst 50 ton per år,

b) gummifabriker med vulkaniserings- eller masticeringsprocess,

c) fabriker som tillverkar mineraloljeprodukter, där produktionskapaciteten är minst 10 000 ton per år,

d) fabriker som tillverkar stärkelsederivat,

5) tillverkning av bränslen eller upplagring eller hantering av kemikalier eller bränslen:

a) förgasning eller förvätskning av andra bränslen än kol i sådana anläggningar med en bränsleeffekt under 20 megawatt där det tillverkas minst 3 000 ton bränsle per år,

b) anläggningar för tillverkning av fast, flytande eller gasformigt bränsle, där det tillverkas minst 5 000 ton bränsle per år, dock inte pelletpressning,

c) andra upplag för flytande bränslen eller hälso- eller miljöfarliga kemikalier i flytande form där det är möjligt att lagra minst 1 000 m3 sådana kemikalier, dock inte bränslecisterner i sådana registreringspliktiga energiproducerande anläggningar som avses i 1 punkten i bilaga 2 till miljöskyddslagen, stortransformatorstationer för kraftöverföring eller sådana styckegodslager för färdigt packade produkter som är belägna utanför ett viktigt eller annat för vattenförsörjning lämpligt grundvattenområde,

6) verksamhet där organiska lösningsmedel används:

a) rengöring av ytor med organiska lösningsmedel som innehåller ämnen eller blandningar som är försedda med faroangivelserna H340, H341, H350, H350i, H351, H360D eller H360F, när förbrukningen av lösningsmedel överstiger 1 ton per år, men är högst 200 ton per år,

b) verksamheter där förbrukningen av organiska lösningsmedel överstiger 50 ton per år, men är högst 200 ton per år:

– annan ytrengöring än den som avses i underpunkt a,

– ursprunglig målning av fordon både i produktionsanläggningar och utanför dem,

– beläggning eller målning av metall, plast, textil, folier och papper,

– målning av träytor,

– läderbeläggning,

– beläggning av lindningstråd,

– skotillverkning,

– trä- och plastlaminering,

– limning,

– följande tryckverksamheter: rulloffset med heatsetfärg, djuptryck av publikationer, andra djuptryck, flexografi, rotationsscreentryck inklusive rotationsscreentryck på textil och papp samt laminering och lackering,

– förädling av gummi,

c) verksamheter där förbrukningen av organiska lösningsmedel överstiger 25 ton per år, men är högst 200 ton per år:

– bandlackering,

– träimpregnering,

d) verksamheter där förbrukningen av organiska lösningsmedel överstiger 50 ton per år:

– coldsettryck,

– utvinning av vegetabiliska oljor och animaliska fetter och raffinering av vegetabiliska oljor,

– tillverkning av målarfärger, lacker, lim och tryckfärg,

– tillverkning av farmaceutiska produkter,

e) anläggningar där organiska lösningsmedel används och där förbrukningen av dem, frånsett den andel som binds i produkterna, är minst 50 ton per år eller motsvarande toppförbrukning är minst 100 kg i timmen, inklusive verksamhet där flyktiga organiska föreningar frigörs ur de drivgaser eller expansionsmedel som ingår i råvarorna,

7) malm- eller mineralbrytning eller tagande av marksubstanser:

a) gruvdrift och maskinell guldgrävning,

b) anläggningar för anrikning av malmer eller mineraler,

c) torvutvinning och därtill anknuten dikning,

8) tillverkning av mineralprodukter:

a) cementfabriker,

b) tillverkning av kalk,

c) mineralullsfabriker med en smältningskapacitet över 6 000 ton per år,

d) fabriker som tillverkar glas eller glasfiber och som har en smältningskapacitet som överstiger 6 000 ton per år,

e) gipsskivefabriker,

9) produktion eller behandling av läder eller textilier i en anläggning:

a) anläggningar där textilfibrer eller textilier förbehandlas eller färgas och där behandlingskapaciteten är minst 1 ton per dygn,

b) läderfabriker eller anläggningar för pälsberedning, dock inte tillverkning av produkter från färdigt bearbetade skinn,

c) fiberduksfabriker,

10) tillverkning av livsmedel eller foder:

a) bryggerier med en produktionskapacitet som är minst 5 miljoner liter per år,

b) tillverkning av cider och vin genom jäsning när produktionskapaciteten är minst 10 miljoner liter per år,

c) anläggningar som tillverkar margarin eller andra vegetabiliska eller animaliska fetter eller oljor och där produktionskapaciteten för färdiga produkter är minst 15 ton per dygn,

d) industriella anläggningar som tillverkar eller blandar foder eller foderprotein och där produktionskapaciteten för färdiga produkter är minst 22 500 ton per år,

e) anläggningar som tillverkar färdigmat och där produktionskapaciteten för färdiga produkter är minst 30 000 ton per år,

f) tillverkning av gelatin från hudar, skinn och ben,

11) djurstallar eller fiskodling:

a) djurstallar som är avsedda för minst 150 mjölkkor, 380 dikor, 300 köttnöt, 300 fullvuxna suggor, 1 200 slaktsvin, 30 000 värphönor eller 40 000 broilrar,

b) pälsdjursfarmer som är avsedda för minst 2 800 avelshonor av mink eller iller eller för 1 400 avelshonor av räv eller sjubb,

c) djurstallar eller pälsdjursfarmer för andra djurarter än de som nämns i underpunkt a eller b när antalet djurenheter uträknat enligt djurenhetskoefficienterna i tabell 1 i bilaga 3 till miljöskyddslagen är minst 1 200,

d) djurstallar eller pälsdjursfarmer för vilka tillståndsplikten bestäms enligt 11 punkten underpunkt d i tabell 2 i bilaga 1 till miljöskyddslagen och där det sammanlagda antalet djurenheter för produktionsdjuren, uträknat enligt nämnda underpunkt, är minst lika stort som, eller större än, det antal djur som nämns i underpunkt a eller b, omräknat i antal djurenheter, eller antalet djurenheter i underpunkt c, i enlighet med vilket produktionsdjur som representerar det största antalet djurenheter i djurstallet eller pälsdjursfarmen, på så sätt att det sammanlagda antalet djurenheter på gården inte inbegriper djur som inte används för produktionsändamål, om antalet djurenheter för dessa, uträknat enligt de djurenhetskoefficienter som anges i bilaga 3 till miljöskyddslagen, är högst 10,

e) fiskodlingar eller fiskuppfödningsanläggningar där minst 2 000 kg torrfoder eller den mängd annat foder som har motsvarande näringsvärde används årligen eller där fiskbeståndet ökar med minst 2 000 kg per år, eller som omfattar en minst 20 hektar stor damm eller grupp av dammar med naturligt foder,

12) trafik:

a) hamnar eller lastnings- eller lossningskajer som i huvudsak är avsedda för handelssjöfart och som lämpar sig för fartyg med en dräktighet som överstiger 1 350 ton,

b) flygplatser som är trafikflygplatser,

c) kemikaliebangårdar eller terminaler där hälso- eller miljöfarliga kemikalier förflyttas från ett transportmedel till ett annat transportmedel eller ett upplag, eller från ett upplag till ett transportmedel, dock inte förflyttning av styckegods,

13) behandling av avfall som sker yrkesmässigt eller i en anläggning samt behandling av avloppsvatten:

a) sådana avfallsförbränningsanläggningar eller samförbränningsanläggningar för avfall som omfattas av 108–110 § i miljöskyddslagen samt verksamhet som avses i 107 § 2 mom. 1 punkten och 2 punkten underpunkterna c, f och g i den lagen,

b) andra avloppsreningsverk än sådana fristående avloppsreningsverk för industrier som avses i 13 punkten underpunkt c i tabell 1 i bilaga 1 till miljöskyddslagen där processavloppsvatten från de verksamheter som avses i tabell 2 i den bilagan behandlas,

c) behandling och avledning av avloppsvatten från tätbebyggelse där personekvivalenten är minst 100 personer,

d) deponier för utvinningsavfall,

e) avstjälpningsplatser, inklusive sådana avstjälpningsplatser för marksubstanser som är dimensionerade för minst 50 000 ton avfall per år,

f) annan behandling av icke-förorenat jordavfall, betongavfall, tegelavfall eller asfaltavfall eller annat inert avfall än deponering på avstjälpningsplats, när den behandlade mängden är minst 50 000 ton per år,

g) anläggningar eller platser där sådant farligt avfall som uppkommer annanstans hanteras, dock inte anläggningar och platser som avses i 2 § 12 punkten underpunkterna c och d,

h) annan än i underpunkterna a och d–g eller 2 § 12 punkten underpunkterna a–e avsedd behandling av avfall som omfattas av tillämpningsområdet för avfallslagen (646/2011), när behandlingen sker i en anläggning eller yrkesmässigt och minst 20 000 ton avfall per år behandlas,

14) annan verksamhet:

a) andra gödselfabriker än de som avses i 4 punkten underpunkt f i tabell 1 i bilaga 1 till miljöskyddslagen,

b) prospektering efter och utvinning av olja och gas inom Finlands territorialvatten eller i Finlands ekonomiska zon samt annan därmed förknippad verksamhet.

2 §
Tillståndsärenden som handläggs av den kommunala miljövårdsmyndigheten

Bestämmelser om den kommunala miljövårdsmyndighetens behörighet att handlägga andra tillståndsärenden än de som enligt särskilda bestämmelser i lag åligger den statliga miljötillståndsmyndigheten finns i 34 § 2 och 3 mom. i miljöskyddslagen.

Den kommunala miljövårdsmyndigheten avgör ansökan om miljötillstånd för följande verksamheter som avses i tabell 2 i bilaga 1 till miljöskyddslagen, om inte något annat följer av 34 § i miljöskyddslagen:

1) skogsindustri:

andra anläggningar som använder träskyddskemikalier än träimpregneringsinrättningar, när mängden använda träskyddskemikalier överstiger 1 ton per år,

2) metallindustri:

ytbehandling av metaller eller plaster genom en elektrolytisk eller kemisk process där behandlingsbadens sammanlagda volym är minst 5 och högst 30 m3,

3) energiproduktion:

förbränning av bränslen i anläggningar där det finns en eller flera energiproducerande enheter med en bränsleeffekt på minst 20 megawatt för förbränning av fast bränsle, och den sammanräknade bränsleeffekten för alla energiproducerande enheter på anläggningsområdet är under 50 megawatt,

4) tillverkning av bränslen eller upplagring eller hantering av kemikalier eller bränslen:

a) anläggningar för tillverkning av grillkol med trä som råvara, där det tillverkas minst 3 000 ton kol per år,

b) andra upplag för flytande bränslen eller hälso- eller miljöfarliga kemikalier i flytande form där det är möjligt att lagra minst 100 m3 men under 1 000 m3 sådana kemikalier, dock inte bränslecisterner i sådana registreringspliktiga energiproducerande anläggningar som avses i 1 punkten i bilaga 2 till miljöskyddslagen, stortransformatorstationer för kraftöverföring eller sådana styckegodslager för färdigt packade produkter som är belägna utanför ett viktigt eller annat för vattenförsörjning lämpligt grundvattenområde,

c) stenkolsupplag,

5) verksamhet där organiska lösningsmedel används:

anläggningar där organiska lösningsmedel används och där förbrukningen av dem, frånsett den andel som binds i produkterna, är minst 10 men under 50 ton per år eller motsvarande toppförbrukning är minst 20 men under 100 kg i timmen, inklusive verksamhet där flyktiga organiska föreningar frigörs ur de drivgaser eller expansionsmedel som ingår i råvarorna,

6) malm- eller mineralbrytning eller tagande av marksubstanser:

a) stenbrott eller sådan stenbrytning som är anknuten till annat än schaktningsarbete där stenmaterial behandlas minst 50 dagar,

b) permanenta stenkrossar eller anläggningar för kalkstensmalning, eller flyttbara stenkrossar eller anläggningar för kalkstensmalning som är förlagda till ett visst område och i är användning sammanlagt minst 50 dagar,

7) tillverkning av mineralprodukter:

tillverkning av följande keramiska produkter genom bränning med en produktionskapacitet som är högst 75 ton per dygn och/eller med en ugnskapacitet som är högst 4 m3 och en satsningsdensitet per ugn på högst 300 kg/ m3:

– keramik- eller porslinsfabriker med en produktionskapacitet på minst 200 ton per år,

– lättgrusfabriker med en produktionskapacitet som överstiger 3 000 ton per år,

8) produktion eller behandling av läder eller textilier i en anläggning:

tvättinrättningar där textilier tvättas med vatten och där kapaciteten är minst 1 ton per dygn och där avloppsvattnet inte avleds till ett kommunalt reningsverk för avloppsvatten från tätbebyggelse eller andra kemiska tvättinrättningar än de registreringspliktiga inrättningar som avses i 4 punkten i bilaga 2 till miljöskyddslagen,

9) tillverkning av livsmedel eller foder:

a) slakterier där produktionskapaciteten är minst 5 och högst 50 ton slaktkroppar per dygn,

b) anläggningar som behandlar eller förädlar kött eller köttprodukter och som använder minst 1 000 ton animaliska råvaror per år, och där produktionskapaciteten är högst 75 ton färdiga produkter per dygn,

c) anläggningar som behandlar eller förädlar fisk eller fiskeriprodukter och som använder minst 100 ton animaliska råvaror per år, och där produktionskapaciteten är högst 75 ton färdiga produkter per dygn,

d) anläggningar som behandlar eller förädlar potatis eller rotfrukter och som använder minst 2 000 ton vegetabiliska råvaror per år, och där produktionskapaciteten är högst 300 ton färdiga produkter per dygn,

e) anläggningar som behandlar eller förädlar grönsaker, oljeväxter, melass eller maltkorn och som använder minst 5 000 ton vegetabiliska råvaror per år, och där produktionskapaciteten är högst 300 ton färdiga produkter per dygn, dock inte fabriker som tillverkar kallpressad vegetabilisk olja,

f) andra anläggningar som behandlar eller förädlar vegetabiliska råvaror än de som avses i underpunkterna d och e, och som använder minst 10 000 ton vegetabiliska råvaror per år, och där produktionskapaciteten är högst 300 ton färdiga produkter per dygn, dock inte fabriker som tillverkar kallpressad vegetabilisk olja eller bagerier,

g) bryggerier med en produktionskapacitet som är minst 250 000 liter men under 5 miljoner liter per år och högst 300 000 liter per dygn,

h) tillverkning av cider och vin genom jäsning med en produktionskapacitet som är minst 750 000 liter men under 10 miljoner liter per år och högst 300 000 liter per dygn,

i) andra anläggningar som tillverkar läske- eller alkoholdrycker än de som avses i underpunkterna g och h, där produktionskapaciteten är sammanlagt minst 50 miljoner liter per år och högst 300 000 liter per dygn,

j) industriella anläggningar som tillverkar eller blandar foder eller foderprotein och som har en produktionskapacitet för färdiga produkter under 22 500 ton per år och minst 15 men högst 75 ton per dygn, om andelen animaliskt material av produktionskapaciteten för de färdiga produkterna är minst 10 viktprocent, eller i andra fall högst 300–(22,5 x A) ton per dygn, där A är viktprocentandelen animaliskt material i de färdiga produkterna,

k) glassfabriker eller ostmejerier, där produktionskapaciteten för färdiga produkter är minst 1 000 ton per år, men högst 75 ton per dygn, om andelen animaliskt material av produktionskapaciteten för de färdiga produkterna är minst 10 viktprocent, eller i andra fall 300–(22,5 x A) ton per dygn, där A är viktprocentandelen animaliskt material i de färdiga produkterna,

l) anläggningar som tillverkar färdigmat och som har en produktionskapacitet för färdiga produkter som är minst 5 000 och under 30 000 ton per år, men högst 75 ton per dygn, om andelen animaliskt material av produktionskapaciteten för de färdiga produkterna är minst 10 viktprocent, eller i andra fall 300–(22,5 x A) ton per dygn och under 30 000 ton per år, där A är viktprocentandelen animaliskt material i de färdiga produkterna,

m) anläggningar för uppsamling, behandling eller bearbetning av endast mjölk baserad på en invägning av minst 100 och högst 200 ton per dygn,

n) fabriker som tillverkar sötsaker, där produktionskapaciteten är minst 15 ton per dygn,

o) anläggningar för förpackning av malt-, alkohol- eller läskedrycker, där produktionskapaciteten är minst 50 miljoner liter per år,

10) djurstallar eller fiskodling:

a) djurstallar som är avsedda för minst 50 men under 150 mjölkkor, minst 100 men under 300 köttnöt, minst 130 men under 380 dikor, minst 60 hästar eller ponnyer, minst 250 tackor eller getter, minst 100 men under 300 fullvuxna suggor, minst 250 men under 1 200 slaktsvin, minst 4 000 men under 30 000 värphönor eller minst 10 000 men under 40 000 broilrar,

b) pälsdjursfarmer som är avsedda för minst 500 men under 2 800 avelshonor av mink eller iller eller för minst 250 men under 1 400 avelshonor av räv eller sjubb,

c) djurstallar eller pälsdjursfarmer för andra djurarter än de som nämns i underpunkt a eller b när antalet djurenheter uträknat enligt djurenhetskoefficienterna i tabell 1 i bilaga 3 till miljöskyddslagen är minst 250 men under 1 200,

d) djurstallar eller pälsdjursfarmer för vilka tillståndsplikten bestäms enligt 11 punkten underpunkt d i tabell 2 i bilaga 1 till miljöskyddslagen och där det sammanlagda antalet djurenheter för produktionsdjuren, uträknat enligt nämnda underpunkt, är minst lika stort som, eller större än, det antal djur som nämns i underpunkt a eller b, omräknat i antal djurenheter, eller antalet djurenheter i underpunkt c, i enlighet med vilket produktionsdjur som representerar det största antalet djurenheter i djurstallet eller pälsdjursfarmen, på så sätt att det sammanlagda antalet djurenheter på gården inte inbegriper djur som inte används för produktionsändamål, om antalet djurenheter för dessa, uträknat enligt de djurenhetskoefficienter som anges i bilaga 3 till miljöskyddslagen, är högst 10,

11) trafik:

a) andra flygplatser än trafikflygplatser, dock inte helikopterflygplatser som är avsedda för räddningsverksamhet,

b) depåer för fler än 50 bussar eller lastbilar eller arbetsmaskinsdepåer av motsvarande storlek,

c) utomhus belägna motorsportbanor,

12) behandling av avfall som sker yrkesmässigt eller i en anläggning samt behandling av avloppsvatten:

a) avstjälpningsplatser för marksubstanser som är dimensionerade för mindre än 50 000 ton avfall per år,

b) annan behandling av icke-förorenat jordavfall, betongavfall, tegelavfall eller asfaltavfall eller annat inert avfall än deponering på avstjälpningsplats, när den behandlade mängden är under 50 000 ton per år,

c) lagringsplatser för farligt avfall som uppkommer i hushåll eller i verksamhet som kan jämställas med hushåll och lagringsplatser för skrotfordon eller kasserade elektriska och elektroniska produkter som klassificeras som farligt avfall, vilkas lagringskapacitet är högst 50 ton,

d) bilskrotningsanläggningar,

e) anläggningar där behandlingskapaciteten i fråga om slaktkroppar eller animaliskt avfall är högst 10 ton per dygn,

f) annan än i underpunkterna a–e eller 1 § 13 punkten underpunkterna a och d–g avsedd behandling av avfall som omfattas av tillämpningsområdet för avfallslagen, när behandlingen sker i en anläggning eller yrkesmässigt och den mängd avfall som behandlas underskrider 20 000 ton per år,

13) annan verksamhet:

a) utomhus belägna skjutbanor,

b) permanenta, utomhus belägna anläggningar för blästring,

c) permanenta djurgårdar eller nöjesparker,

d) krematorier eller anläggningar för kremering av sällskapsdjur.

Den kommunala miljövårdsmyndigheten handlägger dessutom tillståndsärenden som gäller sådant avledande av avloppsvatten som avses i 27 § 2 mom. 2 punkten i miljöskyddslagen, verksamhet som orsakar sådant oskäligt besvär i grannelagsförhållanden som avses i 27 § 2 mom. 3 punkten i den lagen och sådan verksamhet i grundvattensområden som avses i 28 § i den lagen, om inte något annat följer av 34 § i den lagen.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 2017.

De vid ikraftträdandet av denna förordning gällande 2 § 1 mom. 4 punkten underpunkt b, som gäller distributionsstationer för flytande bränslen, där bränslecisternernas totala volym är minst 10 m3, dock inte distributionsstationer för bränsle som används i motordrivna fordon eller motorbåtar, och 2 § 1 mom. 7 punkten underpunkt b, som gäller permanenta betongstationer eller fabriker som tillverkar betongprodukter, tillämpas dock tills de statsrådetförordningar som gäller miljöskyddskrav som fordras för registrering av verksamheterna i fråga blir tillämpliga.

Helsingfors den 24 augusti 2017

Bostads-, energi- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Regeringssekreterare
Katariina Haavanlammi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.