571/2017

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 24 augusti 2017

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om godkännande av fordon

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om godkännande av fordon (1244/2002) 15 §, sådan den lyder i förordning 543/2015, 5 a och 21 § 3 mom. sådant det lyder i förordning 234/2009, 21c och 26 a § sådana de lyder i förordning 1271/2014, samt

fogas till förordningen, sådant det lyder i förordning 543/2015 till 1 § ett nytt 2 mom. som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller dock inte EU-typgodkännande av fordon.

5 a §
Påvisande av överensstämmelse med kraven vid typgodkännande

Utöver det som föreskrivs i 36 § 1 mom. i fordonslagen kan överensstämmelse med kraven vid nationellt typgodkännande för fordon påvisas

a) genom kontroller, mätningar, kalkyler och utredningar som utförs av den som beviljar typgodkännande, om konstaterandet av överensstämmelse med kraven inte förutsätter andra verktyg än sådana som allmänt används av dem som beviljar typgodkännande och inte annan yrkesskicklighet än den som krävs för beviljande av typgodkännande,

b) genom fordonstillverkarens mätningar, kalkyler eller tester som baserar sig på förfaranden som används allmänt i de fall som avses i a-punkten samt genom fordonstillverkarens mätningar, kalkyler eller tester när dessa är allmänt godkända i EES-stater som sätt att påvisa överensstämmelse med kraven eller när den som beviljar typgodkännande kan förvissa sig om att fordonet uppfyller kraven på överensstämmelse utifrån de dokument som tillverkaren lämnat,

c) genom någon annan än i 50 e § 1 mom. i fordonslagen avsedd godkännandemärkning i allmänt internationellt bruk som fästs på fordonet, komponenten, systemet eller den separata tekniska enheten, när man av godkännandemärkningen kan sluta sig till att fordonet motsvarar de tekniska krav som ställs på det,

d) på basis av en utredning som motsvarar kompetensområdet för en godkänd sakkunnig

i) i de fall som avses i a–c-punkten,

ii) när en utredning som avses i e-punkten inte kan inhämtas till skäliga kostnader och lämnandet av utredningen inte anses förutsätta sådan kompetens som krävs av de tekniska tjänster som avses i e-punkten, eller

iii) om det i fråga om den egenskap som undersöks inte har ställts några sådana krav på test på internationell nivå på vilka bestämmelserna om anmälda tekniska tjänster kan tillämpas för bedömning av huruvida kraven uppfylls,

e) på basis av en utredning som motsvarar kompetensområdet för den tekniska tjänst som anmälts av en EES-stat eller en stat som tillämpar E-reglementet

i) i de fall som avses i a–d-punkten, eller

ii) när inget typgodkännande och inte de i 36 § 1 mom. i fordonslagen avsedda kontroller, mätningar, tester och kalkyler som utförs av en utsedd teknisk tjänst krävs.

15 §
Avtal om tillsyn över produktionens överensstämmelse

I det avtal som ingås om tillsyn över produktionens överensstämmelse enligt 46 § i fordonslagen ska avtalas om

a) de förfaranden för tillsyn som avses i 45 § 3 mom. i fordonslagen och som innefattar åtminstone de förfaranden som anges i bilaga X till ramdirektivet för bilar och släpvagnar, i bilaga VI till direktivet om typgodkännande av två- och trehjuliga motorfordon, i bilaga IV till direktivet om typgodkännande av traktorer eller i bilaga 2 till Genèveöverenskommelsen,

b) de förfaranden och tidsgränser som tillsynsparterna ska iaktta för att anmäla observationer som gjorts vid tillsynen eller brister och förändringar som uppdagats i parternas verksamhet till typgodkännandemyndigheten,

c) de tillämpliga kriterier för utvärdering av tillverkarens verksamhet som ska garantera att kvalitetssäkringssystemet motsvarar åtminstone standarden EN ISO 9001:2008, eller kraven i någon annan därmed jämförbar harmoniserad standard,

d) tidsintervallerna för de bedömningar, kontroller och tester som ingår i tillsynen,

e) bokföringen av resultaten av tester och kalkyler som tillverkaren har gjort eller låtit göra i anslutning till tillsynen över produktionens överensstämmelse och delgivande till typgodkännandemyndigheten av observationerna som gjorts om dessa, samt

f) tillgängligheten för de bilagedokument som gäller tillsynen över överensstämmelsen under den tid som anges i den EU-rättsakt som ligger till grund för beviljande av godkännandet eller som överenskommits med typgodkännandemyndigheten, dock högst 10 år.

21 §
Utförande av registreringsbesiktning

3. Vid registreringsbesiktning av ett begagnat fordon som även ska genomgå granskning av skicket om förutsättningarna i 60 § i fordonslagen uppfylls granskas fordonet endast till den del en gällande tidigare utförd granskning i en annan EES-stat inte täcker kraven i kommissionens direktiv 2010/48/EU om anpassning till den tekniska utvecklingen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/40/EG om provning av motorfordons och tillhörande släpfordons trafiksäkerhet eller de krav som kompletterar nämnda direktiv och som anges i bestämmelserna om periodisk besiktning i Finland.


21 c §
Påvisande av överensstämmelse med kraven vid registreringsbesiktning

Utöver det som föreskrivs i 60 a § 1 mom. i fordonslagen kan överensstämmelse med kraven vid registreringsbesiktning för fordon påvisas när det gäller komponenter och egenskaper som definieras i de EU-rättsakter som nämns i 30 § 1 mom. i fordonslagen

a) genom besiktningsförrättarens kontroller, mätningar, kalkyler och utredningar, om konstaterandet av överensstämmelse med kraven inte förutsätter andra verktyg än sådana som allmänt används av en besiktningsförrättare som utför registreringsbesiktningar och inte annan yrkesskicklighet än den som krävs för utförande av registreringsbesiktning,

b) genom fordonstillverkarens mätningar, kalkyler eller tester som baserar sig på förfaranden som används allmänt i de fall som avses i a-punkten samt genom fordonstillverkarens mätningar, kalkyler eller tester när dessa är allmänt godkända i EES-stater som sätt att påvisa överensstämmelse med kraven eller när den som utför registreringsbesiktning kan förvissa sig om att fordonet uppfyller kraven på överensstämmelse utifrån de dokument som tillverkaren lämnat,

c) genom någon annan än i 50 e § 1 mom. i fordonslagen avsedd godkännandemärkning i allmänt internationellt bruk som fästs på fordonet, komponenten, systemet eller den separata tekniska enheten, när man av godkännandemärkningen kan sluta sig till att fordonet motsvarar de tekniska krav som ställs på det,

d) på basis av en utredning som motsvarar kompetensområdet för en godkänd sakkunnig

i) i de fall som avses i a–c-punkten, eller

ii) när en utredning som avses i e-punkten inte kan inhämtas till skäliga kostnader och lämnandet av utredningen inte förutsätter sådan kompetens som krävs av de tekniska tjänster som avses i e-punkten,

e) på basis av en utredning som motsvarar kompetensområdet för den tekniska tjänst som anmälts av en EES-stat eller en stat som tillämpar E-reglementet

i) i de fall som avses i a–d-punkten, eller

ii) när inget typgodkännande och inte de i 36 § 1 mom. i fordonslagen avsedda kontroller, mätningar, tester och kalkyler som utförs av en utsedd teknisk tjänst krävs.

26 a §
Påvisande av överensstämmelse med kraven vid ändringsbesiktning

Utöver det som föreskrivs i 61 a § 1 mom. i fordonslagen kan överensstämmelse med kraven vid ändringsbesiktning för fordon påvisas när det gäller komponenter och egenskaper som definieras i de EU-rättsakter som nämns i 30 § 1 mom. i fordonslagen

a) genom besiktningsförrättarens kontroller, mätningar, kalkyler och utredningar, om konstaterandet av överensstämmelse med kraven inte förutsätter andra verktyg än sådana som allmänt används av en besiktningsförrättare som utför ändringsbesiktningar och inte annan yrkesskicklighet än den som krävs för utförande av ändringsbesiktning,

b) genom mätningar, kalkyler eller tester som utförs av fordonstillverkaren eller den som utfört ändringar på fordonet och dessa mätningar, kalkyler eller tester baserar sig på förfaranden som används allmänt i de fall som avses i a-punkten samt genom fordonstillverkarens mätningar, kalkyler eller tester när dessa är allmänt godkända i EES-stater som sätt att påvisa överensstämmelse med kraven eller genom mätningar, kalkyler eller tester som utförs av fordonstillverkaren eller den som utfört ändringar på fordonet när den som utför ändringsbesiktning kan förvissa sig om att fordonet uppfyller kraven på överensstämmelse utifrån de dokument som tillverkaren eller den som utfört ändringar lämnat,

c) genom någon annan än i 50 e § 1 mom. i fordonslagen avsedd godkännandemärkning i allmänt internationellt bruk som fästs på fordonet, komponenten, systemet eller den separata tekniska enheten, när man av godkännandemärkningen kan sluta sig till att fordonet motsvarar de tekniska krav som ställs på det,

d) på basis av en utredning som motsvarar kompetensområdet för en godkänd sakkunnig

i) i de fall som avses i a–c-punkten, eller

ii) när en utredning som avses i e-punkten inte kan inhämtas till skäliga kostnader och lämnandet av utredningen inte anses förutsätta sådan kompetens som krävs av de tekniska tjänster som avses i e-punkten,

e) på basis av en utredning som motsvarar kompetensområdet för den tekniska tjänst som anmälts av en EES-stat eller en stat som tillämpar E-reglementet

i) i de fall som avses i a–d-punkten, eller

ii) när inget typgodkännande och inte de i 36 § 1 mom. i fordonslagen avsedda kontroller, mätningar, tester och kalkyler som utförs av en utsedd teknisk tjänst krävs.


Denna förordning träder i kraft den 28 augusti 2017.

Helsingfors den 24 augusti 2017

Kommunikationsminister
Anne Berner

Regeringsråd
Laura Eiro

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.