569/2017

Helsingfors den 24 augusti 2017

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om fordons konstruktion och utrustning

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om fordons konstruktion och utrustning (1270/2014) 1 och 2 §, rubriken för 2 och 3 kap. samt 14–17 §, av dem 2 och 15 § sådana de lyder i förordning 1613/2015, och

fogas till förordningen nya 13 a–13 d och 15 a § som följer:

1 kap.

Allmänt

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller fordon i fråga om

1) säker användning samt komponenter och egenskaper som förutsätts för att begränsa energi- och miljökonsekvenser och godkännanden som krävs för dem,

2) gränsvärden för buller och utsläpp som tillämpas för att begränsa energi- och miljökonsekvenser,

3) undantag som tillämpas vid godkännande.

Förordningen gäller också godkännanden som krävs för komponenter, system och separata tekniska enheter samt utrustning som har samband med fordons användning och som säljs separat.

I förordningen fastställs dessutom andelen fordonskomponenter närmare, definieras hopbyggda och reparerade fordon närmare och anges närmare förutsättningar för de tillstånd till undantag som beviljas av Trafiksäkerhetsverket.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) objekt för godkännande en komponent eller en egenskap, eller en komponent, ett system, en separat teknisk enhet eller en egenskap som har samband med fordon eller användning av fordon och som säljs separat eller som ska installeras i fordonet, vars överensstämmelse med kraven ska säkerställas i samband med ibruktagande eller godkännande för användning i trafik i enlighet med 6 § i fordonslagen,

2) fordon som förs in i samband med inflyttning ett fordon som en till landet inflyttande person i samband med flytten importerar från avgångslandet för eget bruk och som under minst sex månader omedelbart före inflyttningen har varit i inflyttarens ägo eller sådan besittning som leder till äganderätt och i inflyttarens bruk i avgångslandet.

2 kap.

Godkännande av fordon för användning i trafik

13 a §
Objekt för godkännande av bilar och tillhörande släpvagnar

Första gången en bil och tillhörande släpvagn tas i bruk ska godkännandet för användning i trafik i fråga om de krav som avses i 25 § 1 mom. i fordonslagen omfatta kraven på komponenter och egenskaper för typgodkännandet enligt den EU-föreskrift som nämns i 30 § 1 mom. 1 punkten i fordonslagen.

13 b §
Godkännande av komponenter, system eller separata tekniska enheter för bilar och tillhörande släpvagnar

Komponenter, system och separata tekniska enheter som är avsedda för bilar och tillhörande släpvagnar och som säljs separat eller som ska installeras ska vara EU-, EG- eller E-typgodkända och märkta med ett godkännandemärke, om det krävs i den EU-föreskrift som avses i 13 a § eller i de genomförandebestämmelser som gäller den.

13 c §
Gränsvärden för buller och utsläpp som tillämpas vid godkännande av bilar

Godkännandet av bilar för användning i trafik ska omfattas av kraven i fråga om buller- och utsläppsgränsvärden i den EU-föreskrift som avses i 13 a §. Utöver de gränsvärden som gäller för en enskild bil ska även toleranser som beaktar tillverknings- och mätningssättet och den nivå som förutsätts vid kvalitetssäkringen tillämpas.

13 d §
Gränsvärden för dimension och massa som tillämpas vid godkännande av bilar och tillhörande släpvagnar

Bil och tillhörande släpvagn på vilka tillämpas direktiv 97/27/EG, kan enligt artikel 7 i direktivet godkännas för användning i trafik enligt de mått som föreskrivs i 4 kap. i förordningen om användning av fordon på väg (1257/1992). Bil och tillhörande släpvagn på vilka tillämpas kommissionens förordning (EU) nr 1230/2012 om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 661/2009 avseende krav för typgodkännande av vikter och mått för motorfordon och släpvagnar till dessa fordon och om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG, kan enligt artikel 6 i förordningen godkännas för användning i trafik enligt de mått som föreskrivs i 4 kap. i förordningen om användning av fordon på väg.

3 kap.

Undantag vid godkännande av fordon

14 §
Undantag från kraven för förstörande provning   

Vid typgodkännande av små serier, enskilt godkännande och godkännande av fordon för användning i trafik eller av komponenter, system eller separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon, vilka är tillverkade eller importerade i enstaka exemplar, ska de krav som anges i 25 § 1 mom. i fordonslagen eller i denna förordning och som gäller förstörande provning inte gälla. Det ska dock påvisas att de väsentligaste kraven uppfylls.

15 §
Undantag från kraven att begränsa energi- och miljökonsekvenser

Fordon som på grund av ett byte av drivkraft eller byte av bränsletyp har ändrats efter det datum när de först togs i bruk ska omfattas av kraven på begränsning av energi- och miljökonsekvenser endast till den del ändringen kan inverka på huruvida fordonet genom den nya drivkraften eller bränsletypen uppfyller de gränsvärden som gällde då fordonet först togs i bruk. Vid fastställandet av det gränsvärde som gällde vid tidpunkten för det första ibruktagandet beaktas fordonets naturliga slitage i enlighet med 7 § 1 mom. i fordonslagen.

Vid typgodkännande av små serier, enskilt godkännande och godkännande av fordon för användning i trafik, vilka är tillverkade eller importerade i enstaka exemplar, tillämpas kraven på begränsning av energi- och miljökonsekvenser endast till den del ändringen direkt hänför sig till påvisandet av att gränsvärdena uppfylls, om det inte är nödvändigt för begränsningen och övervakningen av energi- och miljökonsekvenser. Påvisandet kan även genomföras på annat sätt som lämpar sig för fordonet än genom det sätt för påvisande som ingår i kraven på typgodkännande, om det tillräckligt tillförlitligt kan påvisas att resultaten motsvarar gränsvärdena eller andra krav för godkännandet.

Ett individuellt tillverkat fordon i klass L3e, L4e och L5e i vilket en del av komponenterna är individuellt tillverkade eller är serietillverkade komponenter som ändrats avsevärt och i vilket högst 50 procent av komponenterna härstammar från samma serietillverkade fordonsmodell, kan godkännas vid registreringsbesiktning i fråga om de krav som gäller begränsning av skadliga utsläpp och buller om

1) nivån av skadliga utsläpp inte överstiger utsläppskraven enligt bilaga II till kapitel 5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 97/24/EG om vissa komponenter och karakteristiska egenskaper hos två- eller trehjuliga motorfordon, och

2) A-bullernivån, som har mätts på ett stillastående fordon med användning av det mätningsförfarande som avses i punkt 2.2 i bilaga III till kapitel 9 i nämnda direktiv, är högst

a) 96 decibel, om motorns cylindervolym är högst 80 kubikcentimeter,

b) 99 decibel, om motorns cylindervolym är över 80, men högst 175 kubikcentimeter, eller

c) 103 decibel, om motorns cylindervolym är över 175 kubikcentimeter.

Trafiksäkerhetsverket beviljar tillverkningsnummer för individuellt tillverkade motorcyklar. Under ett kalenderår får det beviljas högst 150 tillverkningsnummer. Första registrering ska ske inom fem år från det att tillverkningsnumret har beviljats. I annat fall ska ett nytt tillverkningsnummer sökas för fordonet.

Med avvikelse från 13 c § 1 mom. tillåts Euro III-utsläppsnivå för bepansrade fordon i kategorierna N2G och N3G (rad A i tabellerna i punkt 6.2.1 i bilaga I till direktivet 1999/96/EG) eller senare utsläppsnivå än den, om fordonets bepansring påvisas motsvara minst skyddsnivå 1 för kinetisk energi eller skyddsnivå 2 mot minor i NATO Standardization Agreement (STANAG) 4569 edition 2 eller motsvarande skyddsnivå i någon annan standard. Överenstämmelse med kraven påvisas genom en testrapport enligt provningsförfarande som den standard som använts anger.

15 a §
Undantag från monteringskraven för hastighetsbegränsare

Hastighetsbegränsare som avses i 25 § 1 mom. 12 punkten i fordonslagen krävs inte i

1) militärfordon, räddningsbilar, polisbilar, Tullens bilar och Gränsbevakningsväsendets bilar,

2) fordon i kategorierna M2 och M3 som används endast i tätortstrafik, inte heller

3) bilar, som på grund av sin konstruktion inte kan överskrida den begränsade hastigheten.

16 §
Undantag från kraven för fordon från tredjeländer

Fordon som har tillverkats som en del av en större serie i enlighet med andra godkännandekriterier än de som föreskrivs i denna förordning, kan godkännas för trafik om det kan påvisas att den tekniska nivån på kraven för fordons serietillverkning som tillämpats vid fordonens tillverkning motsvarar den tekniska nivå på säkerhet och på begränsning av energi- och miljökonsekvenser som krävdes för godkännande i Finland på eller efter det datum när fordonet togs i bruk.

17 §
Andra särskilda undantag

I fråga om andra centrala krav, än krav för lyktor, som föreskrivs i 25 § 1 mom. i fordonslagen eller i denna förordning, kan de krav som tillämpades vid den första registreringen eller som gällde vid tidpunkten för ibruktagandet i det tidigare registreringslandet eller nyare krav tillämpas på ett fordon som förts in i landet som flyttgods, som innehas eller tidigare har innehafts av en främmande stats representation eller medlem av diplomatkåren, som har erhållits från utlandet som arv eller genom testamente eller som anskaffats på en tullauktion eller någon annan av staten arrangerad auktion.

Som ett av kraven för avgasutsläpp ska ett fordon som avses i 1 mom. åtminstone uppfylla kraven för avgasutsläppstest som var tillämpliga vid motsvarande tidpunkt på kontroller av ett fordons skick när det togs i bruk i Finland. I fråga om buller ska fordonet åtminstone uppfylla kraven i de bestämmelser och föreskrifter om ändrade fordon som har utfärdats med stöd av 7 § i fordonslagen.


Denna förordning träder i kraft den 28 augusti 2017.

Helsingfors den 24 augusti 2017

Kommunikationsminister
Anne Berner

Regeringsråd
Laura Eiro

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.