560/2017

Helsingfors den 17 augusti 2017

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifterna 2017–2019 för Finlands viltcentrals och jaktvårdsföreningarnas offentliga förvaltningsuppgifter

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifterna 2017–2019 för Finlands viltcentrals och jaktvårdsföreningarnas offentliga förvaltningsuppgifter (1463/2016) 1–3 § som följer:

1 §
Finlands viltcentrals avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Finlands viltcentral tar ut

1) 115 euro för beslut enligt 10 § i jaktlagen (615/1993),

2) 90 euro för beslut enligt 26 § i jaktlagen,

3) 33 euro för beslut enligt 35 § 5 mom. i jaktlagen,

4) 100 euro för beslut enligt 40 § i jaktlagen,

5) 140 euro för beslut enligt 42 § i jaktlagen,

6) 110 euro för beslut enligt 52 § i jaktlagen,

7) 70 euro för beslut enligt 41 § och 41 a § 1 mom. eller 41 b § 1 och 3 mom. eller 41 c § eller 41 d § i jaktlagen,

8) 70 euro för sådana beslut enligt 41 § 3 mom. och 49 a § i jaktlagen som gäller användning av förbjudna fångstredskap och fångstmetoder,

9) 200 euro för beslut enligt 41 a § 3 mom. och 41 b § 2 mom. i jaktlagen,

10) 125 euro för sådana beslut enligt 41 § 3 mom. i jaktlagen som gäller permanent eller långvarigt rörelsehämmade.

Om det i ett sådant beslut om tillstånd att fånga eller döda djur som avses i 1 mom. 7 punkten samtidigt fattas beslut om att också använda förbjudna fångstredskap och fångstmetoder, tas ingen separat avgift ut för det.

2 §
Finlands viltcentrals avgiftsfria offentligrättsliga prestationer

Finlands viltcentrals prestationer är avgiftsfria enligt följande:

1) beslut enligt 10 a §, 35 § 6 mom., 41 b § 6 mom. och 41 e § i jaktlagen,

2) beslut enligt 41 § 2 mom. i jaktlagen som gäller störande av djur,

3) registrering i jägarregistret enligt 78 a § i jaktlagen,

4) tillsättande enligt 2 § 1 mom. 3–5 punkten i viltförvaltningslagen (158/2011),

5) beslut enligt 11, 12 och 30 § i viltförvaltningslagen.

3 §
Jaktvårdsföreningarnas avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Jaktvårdsföreningarna tar ut avgifter för sina prestationer som följer:

1) 20 euro per provomgång för avläggande av jägarexamen enligt 2 § i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift (616/1993),

2) 20 euro per provomgång för skjutprov enligt 21 § i jaktlagen,

3) 15 euro för ett intyg över skjutprov enligt 21 a § i jaktlagen,

4) 27 euro för ett sådant intyg över aktivt utövande av hobbyverksamhet som avses i 45 och 53 a § i skjutvapenlagen (1/1998).


Denna förordning träder i kraft den 21 augusti 2017.

Helsingfors den 17 augusti 2017

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Överinspektör
Janne Pitkänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.