524/2017

Nådendal den 11 augusti 2017

Lag om ändring av lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen (1266/1996) 18 a § 1 mom. samt 22 och 25 a §,

av dem 18 a § 1 mom. sådant det lyder i lag 1113/1999 och 25 a § sådan den lyder i lag 586/1997, och

fogas till 18 § ett nytt 2 mom. som följer:

18 §

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 88 § 1 mom. i mervärdesskattelagen är grunden för den skatt som ska betalas för införsel av varor vid införsel från en annan del av Finland till landskapet Åland, eller från landskapet Åland till en annan del av Finland, det tullvärde som anges i den tullagstiftning som avses i det momentet, om inte något annat föreskrivs någon annanstans i mervärdesskattelagen eller i denna lag.

18 a §

När en vara införs från en annan del av Finland eller från en annan medlemsstat till landskapet Åland eller från landskapet till en annan del av Finland, har importören när skatten för importen beräknas rätt till skattelättnad enligt 3–6 mom. på basis av den dolda skatt som ingår i varans anskaffningspris. Importören förutsätts kunna lägga fram utredning om den dolda skattens belopp.


22 §

Trots vad som föreskrivs i 86 b § i mervärdesskattelagen är ett ombud som är en sådan deklarant som avses i artikel 5.15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen skyldig att betala skatt på införsel av en vara från landskapet Åland till en annan del av Finland eller från en annan del av Finland till landskapet, om ombudets huvudman är en fysisk person till vars eventuella affärsverksamhet införseln inte har anknytning eller en juridisk person som inte är införd i registret över mervärdesskattskyldiga då skattebetalningsskyldigheten uppkommer.

Trots vad som föreskrivs i 160 § 1 mom. i mervärdesskattelagen svarar Tullen för beskattningen och tillsynen över sådan införsel som avses i 1 mom.

När en deklarant i de situationer som avses i 1 mom. har rätt att till Tullen på en gång anmäla varor som under en kalendermånad införts från landskapet Åland till en annan del av Finland eller från en annan del av Finland till landskapet, ska anmälan lämnas och mervärdesskatten betalas senast den 12 dagen den andra månaden efter kalendermånaden.

25 a §

När det är fråga om införsel från landskapet Åland till en annan del av Finland eller från en annan del av Finland till landskapet Åland, hänförs den skatt som ska betalas till Skatteförvaltningen på införseln oberoende av bestämmelserna i 135 a § 2 mom. i mervärdesskattelagen till den kalendermånad under vilken skyldigheten att betala skatt har uppkommit enligt 87 § i mervärdesskattelagen.

Trots vad som föreskrivs i 141 § 4 punkten i mervärdesskattelagen, hänförs avdraget för den skatt som avses i 1 mom. till den kalendermånad under vilken skyldigheten att betala skatt har uppkommit.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På införsel av varor i fråga om vilka skyldigheten att betala skatt har uppkommit enligt 87 § i mervärdesskattelagen före ikraftträdandet av denna lag, tillämpas 22 § i den lydelse den hade vid lagens ikraftträdande.

RP 45/2017
FiUB 3/2017
RSv 67/2017

Nådendal den 11 augusti 2017

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.