517/2017

Helsingfors den 3 augusti 2017

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om skjutprov

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 21 b § i jaktlagen (615/1993), sådan den lyder i lag 504/2017:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs det om innehållet i skjutprovet och hur provet avläggs, förutsättningarna för godkännande av skjutprov samt kraven på den plats där skjutprovet avläggs och kraven på skjutvapen och patroner samt på bågar och pilar som används i skjutprovet.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) prov i rådjursskytte ett skjutprov för jakt med räfflat kulvapen på rådjur,

2) prov i älg- och hjortskytte ett skjutprov för jakt med räfflat kulvapen på älg, vitsvanshjort, kronhjort, skogsvildren, dovhjort, sikahjort och vildsvin,

3) prov i björnskytte ett skjutprov för jakt med räfflat kulvapen på björn,

4) bågskytteprov ett skjutprov för jakt med pilbåge på dovhjort, kronhjort, sikahjort, vitsvanshjort, skogsvildren, rådjur, vildsvin och mufflon.

3 §
Ordnande av skjutprov och plats för provet

Skjutprovet ordnas av jaktvårdsföreningen som senast sju dagar före provet ska meddela om provet på ett sådant sätt som föreningen har beslutat om. Jaktvårdsföreningarna kan också ordna skjutprovet i samarbete.

Jaktvårdsföreningen ska utse minst två examinatorer för varje skjutprov.

Skjutprov som avläggs med ett räfflat kulvapen ska ordnas på en skjutbana som har godkänts av Polisstyrelsen eller på en skjutbana som innehas av en statlig myndighet. Skjutprov som avläggs med båge kan ordnas på en plats som är lämplig för ändamålet.

4 §
Målfigur

De skjutprov som avses i 2 § avläggs genom att skytten skjuter mot en stillastående målfigur.

Som målfigur i provet i rådjursskytte samt älg- och hjortskytte används en älgfigur enligt bilaga 1 till denna förordning. Diametern för älgfigurens träffområde är 23 centimeter.

Som målfigur i provet i björnskytte används en björnfigur enligt bilaga 2 till denna förordning. Diametern för björnfigurens träffområde är 17 centimeter.

Som målfigur i provet i bågskytte används den löstagbara mittdelen på älgfiguren enligt bilaga 1 till denna förordning. Diametern för träffområdet är 23 centimeter.

5 §
Sättet att avlägga skjutprov

Provet i rådjursskytte, älg- och hjortskytte samt björnskytte avläggs i valfri stående, sittande eller knästående ställning genom att skytten skjuter fyra skott mot en målfigur på 75 meters avstånd. Skytten ska skjuta skottserien inom 90 sekunder räknat från det första skottet. Träffarna meddelas efter skottserien.

Skytten får ta stöd mot vapenrem, skjutplatsens konstruktioner, skjutstock eller annat lämpligt underlag, men vapnet får dock inte låsas mekaniskt i underlaget. Examinatorn för skjutprovet kontrollerar och godkänner stödet innan provet avläggs.

Provet i bågskytte avläggs i valfri stående, sittande eller knästående ställning genom att skytten skjuter tre pilar mot en målfigur på 18 meters avstånd. Bågskytteprovet ska avläggas inom 180 sekunder räknat från det första skottet. Träffarna meddelas efter skottserien.

6 §
Antalet skottserier

I samma skjutprov får en skytt avlägga högst fem provomgångar.

Om den avgift som tas ut för en provomgång föreskrivs särskilt.

Skytten har rätt till en ny avgiftsfri provomgång om vapnet eller pilbågen av skytten oberoende orsaker går sönder, om patronen inte avfyras eller om det inträffar några andra motsvarande störningar.

7 §
Skjutvapen och patroner samt bågar och pilar

Skjutprovet ska avläggas med ett vapen till vilket skytten har ett giltigt innehavs- eller parallelltillstånd enligt skjutvapenlagen (1/1998).

Om skytten är under 15 år får han eller hon på det sättet som anges i 88 § i skjutvapenlagen använda ett vapen som tillhör en person över 18 år.

Vapnet och patronerna ska uppfylla kraven i 16 a § 2 mom. 2 punkten i jaktförordningen (666/1993) när det gäller provet i rådjursskytte, och 16 a § 2 mom. 3 punkten när det gäller provet i älg- och hjortskytte samt 16 a § 2 mom. 4 punkten när det gäller provet i björnskytte.

Den båge som används i bågskytteprovet ska uppfylla kraven i 20 § 2 mom. i jaktförordningen. I provet får endast pilar med tavelspets användas.

8 §
Handlingar som krävs för skjutprovet

Före skjutprovet ska skytten för examinatorn för provet visa upp ett giltigt jaktkort eller det kommande årets jaktkort som skytten har betalat avgiften för samt på begäran styrka sin identitet.

Före skjutprovet ska skytten för examinatorn för skjutprovet dessutom visa upp ett i skjutvapenlagen avsett giltigt innehavs- eller parallelltillstånd till det vapen som skytten använder i skjutprovet.

9 §
Godkännande av skjutprov

Provet i rådjursskytte, älg- och hjortskytte samt björnskytte godkänns om alla fyra skott i skottserien åtminstone rör vid träffområdets yttre kant. Bågskytteprov godkänns om alla tre skott i skottserien åtminstone rör vid träffområdets yttre kant.

Ett godkänt prov i björnskytte motsvarar prov i rådjursskytte samt älg- och hjortskytte. Ett godkänt prov i älg- och hjortskytte motsvarar dessutom prov i rådjursskytte.

10 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 7 augusti 2017.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning om skjutprov (18/2006).

Helsingfors den 3 augusti 2017

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Äldre regeringssekreterare
Teemu Nikula

JSM:f om skjutprov

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.