516/2017

Helsingfors den 3 augusti 2017

Statsrådets förordning om ändring av jaktförordningen

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i jaktförordningen (666/1993) 44 och 45 §, sådana de lyder, 44 § i förordning 170/2011 och 45 § i förordning 270/2013,

ändras 9, 11 och 20 §, 22 § 2 mom., sådana de lyder 9 och 11 § i förordning 170/2011, 20 §, sådan den lyder delvis ändrat i förordning 224/2001, och 22 § 2 mom. i förordning 270/2013, samt

fogas till förordningen en ny 5 a § samt till 16 a §, sådan den lyder i förordning 759/2016, ett nytt 4 mom. som följer:

5 a §
Anmälan om fällda djur som förutsätts vid jakt av vissa viltarter

Om fällda rådjur, vildsvin, iller och sädgås ska en fångstanmälan göras på en av Finlands viltcentral fastställd blankett eller via elektronisk tjänst till Finlands viltcentral. Fångstanmälan ska lämnas in inom sju dygn efter att ett djur har fällts.

I fångstanmälan som avses i 1 mom. ska finnas följande uppgifter:

1) jägarens namn och jägarnummer,

2) antalet fällda djur och deras art samt beträffande vildsvin och rådjur kön och uppskattning av ålder,

3) när djuret fälldes,

4) var djuret fälldes.

9 §
Anmälningsskyldighet i anslutning till jaktlicens och jaktlicens för hjortdjur

Licenshavaren ska göra en anmälan på en av Finlands viltcentral fastställd blankett eller via elektronisk tjänst till Finlands viltcentral om utfallet av den jakt som skett med stöd av en jaktlicens enligt 10 § i jaktlagen eller en jaktlicens för hjortdjur enligt 26 § i nämnda lag. Anmälan ska göras inom sju dygn efter det att de i jaktlicensen nämnda djuren fällts eller, om djur inte fällts, inom sju dygn efter det att fredningstiden har börjat.

I anmälan ska nämnas skyttens namn och jägarnummer, antalet fällda djur och deras art, kön samt när och var djuren har fällts. Jägarens namn och jägarnummer behöver inte anges i en anmälan som gäller rapphöna. I fråga om hjortdjur som avses i 26 § i jaktlagen ska dessutom antalet fällda fullvuxna hjortdjur och kalvar anges samt till anmälan fogas ett verifikat över att jaktlicensavgiften betalats.

Finlands viltcentral ska årligen lämna jord- och skogsbruksministeriet ett sammandrag över beviljade jaktlicenser och antalet bytesdjur som fällts med stöd av dem.

11 §
Användning av fälla, inhägnad och fotsnara

Fällor som fångar bytet levande och andra motsvarande fångstanordningar får användas för fångst av lodjur, europeisk bäver, kanadensisk bäver, bisamråtta, i farm uppfödd fjällräv, rödräv, mårdhund, hermelin, mink, iller, skogsmård, grävling, utter, vildkanin, ekorre, östersjövikare, och gråsäl samt av icke fredade däggdjur. Fällor och andra fångstredskap ska vara sådana att ett fångat djur ryms i dem stående och liggande i naturlig ställning utan att skada sig självt.

Fotsnaror får användas för fångst av rödräv under den tid terrängen är snötäckt. Diametern på fotsnarans ögla i utlöst tillstånd ska vara minst 30 millimeter.

Inhägnader för levandefångst får användas vid fångst av vildsvin. Inhägnaden ska vara tillräckligt stor så att ett vildsvin med avkomma ryms i den. Inhägnaden ska vara utan tak och till formen rund eller oval. Utanför inhägnaden men fast vid dess sida ska det i syfte att kunna åtskilja vildsvinen finnas en gång som går att avstänga (gång för åtskiljning).

Användningen av ett fångstredskap som avses i 1 och 2 mom. ska ordnas så att man minst en gång per dygn kan kontrollera om ett djur gått i fångstredskapet. Kontrollerandet av ett fångstredskap som avses i 3 mom. ska ske minst två gånger per dygn.

16 a §
Allmänna krav på kulvapen

Endast den som har avlagt sådant skjutprov som avses i 21 § i jaktlagen får vara skytt vid jakt med räfflat kulvapen på dovhjort, kronhjort, sikahjort, rådjur, älg, vitsvanshjort, skogsvildren, brunbjörn eller vildsvin.

20 §
Allmänna krav på pilbåge

Endast vildkanin, skogshare, fälthare, ekorre, europeisk bäver, kanadensisk bäver, bisamråtta, sumpbäver, i farm uppfödd fjällräv, rödräv, mårdhund, tvättbjörn, grävling, hermelin, iller, skogsmård, mink, rådjur, dovhjort, kronhjort, sikahjort, vitsvanshjort, skogsvildren, mufflon och vildsvin samt fåglar som räknas till vilt liksom även icke fredade djur får skjutas med pilbåge.

Endast pilbågar som kräver en kraft om minst 180 newton (180 N) för spänning av bågen får användas för att skjuta vilt.

Spetsen på en pil som används för att skjuta djur ska vara sådan att en lyckad träff är omedelbart dödande. Om pilbåge används för att skjuta europeisk bäver, kanadensisk bäver, rådjur, dovhjort, kronhjort, sikahjort, vitsvanshjort, skogsvildren, mufflon eller vildsvin ska på pilen användas en skärande spets vars diameter är minst 22 millimeter. Om pilbåge används för att skjuta europeisk bäver eller kanadensisk bäver ska pilen dessutom vara fäst till bågen med en lina.

Vid jakt med båge på rådjur, dovhjort, kronhjort, sikahjort, vitsvanshjort, skogsvildren, mufflon eller vildsvin får endast den vara skytt som har avlagt sådant skjutprov som avses i 21 § i jaktlagen.

22 §
Utrustning som ska användas vid jakt på hjortdjur

Kravet i 1 mom. gäller dock inte en jägare som jagar i skydd av en konstruktion eller med jaktbåge.


Denna förordning träder i kraft den 7 augusti 2017. Skyldigheten enligt 20 § 4 mom. i förordningen att avlägga ett skjutprov som gäller jakt med båge vid rådjursjakt träder dock i kraft först den 1 januari 2018.

Helsingfors den 3 augusti 2017

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Äldre regeringssekreterare
Teemu Nikula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.