507/2017

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 28 juni 2017

Lag om ändring av fordonslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i fordonslagen (1090/2002) 13 a §, 14 § 5 mom., 17 § 4 och 5 mom., 19 § 3 mom., 19 a § 2 mom. och 78 § 5 mom.,

sådana de lyder, 13 a §, 17 § 4 och 5 mom. samt 19 § 3 mom. i lag 1042/2014, 14 § 5 mom. och 19 a § 2 mom. i lag 1609/2015 och 78 § 5 mom. i lag 226/2009,

ändras 3 § 10, 20, 24 och 30 punkten, 7 och 10 §, 17 § 2 mom., 21 § 1 mom., 24 a, 27, 27 a och 29 §, 32 § 2 mom., 36 och 37 §, 39 § 1 mom., 41 § 2 och 3 mom., 43 §, 46 a § 2 mom., 50 c §, 50 d § 2 mom., 50 e § 2 mom., 60 § 4 och 7 mom., 60 a § 4–6 mom., 61 a och 62 §, 66 a § 2 mom. och den finska språkdräkten i 66 a § 4 mom., 73 §, 76 § 1 och 3 mom., 78 § 2 mom., 84 § 2 mom., 86 a § 3 mom., 89 § 4 mom. samt 93 b § 2 mom.,

av dem 3 § 10, 20 och 24 punkten, 37 §, 39 § 1 mom., 41 § 2 och 3 mom., 43 §, 46 a § 2 mom., 50 c §, 50 d § 2 mom., 50 e § 2 mom., 78 § 2 mom., 86 a § 3 mom. och 93 b § 2 mom. sådana de lyder i lag 226/2009, 3 § 30 punkten samt 66 a § 2 mom. och den finska språkdräkten i 66 a § 4 mom. sådana de lyder i lag 176/2015, 7 §, 17 § 2 mom., 21 § 1 mom., 24 a, 27, 29 och 36 §, 60 § 4 och 7 mom., 60 a § 4–6 mom. samt 61 a och 62 § sådana de lyder i lag 1042/2014, 10 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1609/2015, 27 a § sådan den lyder i lagarna 1042/2014 och 320/2017, 32 § 2 mom. sådant det lyder i lag 1609/2015, 76 § 1 och 3 mom. samt 84 § 2 mom. sådana de lyder i lag 276/2010 och 89 § 4 mom. sådant det lyder i lag 1250/2006, samt

fogas till 3 §, sådan den lyder i lagarna 226/2009, 961/2013, 176/2015 och 1609/2015, en ny 31 punkt, till lagen nya 19 b och 24 b § samt till 50 e §, sådan den lyder i lag 226/2009, ett nytt 3 mom. som följer:

3 §
Definitioner

I denna lag avses med


10) registreringsbesiktning kontroll som utförs för att klassificera och registrera ett enskilt fordon och för att konstatera överensstämmelse med kraven,


20) utsedd teknisk tjänst en inrättning som Finland utsett till teknisk tjänst och som anmälts till Europeiska kommissionen eller Förenta Nationernas generalsekretariat,


24) CE-märkning märkning enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93,


30) den som utför registreringar Trafiksäkerhetsverket och en i 2 § 1 mom. i lagen om registrering av fordon (175/2015) avsedd avtalsregistrerare,

31) klassificeringsvikt den tekniskt tillåtna högsta vikt inklusive last som hjulen överför till marken och som ligger till grund för klassificeringen av fordon i kategorierna M, N och O.

7 §
Ändring, konstruktion och reparation av fordon

Om inte något annat föreskrivs nedan, får ett fordon som används i trafik inte efter ibruktagandet repareras, ändras, tillåtas bli ändrat eller förses med tilläggsanordningar så att fordonet inte längre uppfyller de krav som gällde i Finland vid tidpunkten för det första ibruktagandet eller därefter. De risker för säkerheten, hälsan eller miljön som fordonets ålder och naturliga slitage medför får inte heller öka mer än i ringa omfattning.

Trafiksäkerhetsverket meddelar närmare föreskrifter om de tekniska kraven för reparation och iståndsättning av fordon och ändring av fordons konstruktion samt om sådana smärre undantag och alternativa krav som tillämpas av ändamålsenlighetsskäl vid påvisande av överensstämmelse. De risker för säkerheten, hälsan eller miljön som undantagen och de alternativa kraven medför får inte öka mer än i ringa omfattning. Trafiksäkerhetsverket meddelar vid behov närmare föreskrifter även om säkerhetskraven för strålkastare och lyktor samt andra tilläggsanordningar som installeras i fordon för särskilda ändamål.

2 kap.

Grundläggande klassificering av fordon

10 §
Bil

Fordon i kategori M och N (bil) är ett för person- eller godstransport eller för en bestämd specialuppgift tillverkat motordrivet fordon som har minst fyra hjul eller band och vars största konstruktiva hastighet är högre än 25 km/h. Som fordon i kategori M och N betraktas dock inte ett fyrhjuligt fordon som med stöd av 11 § anses höra till kategori L, som med stöd av 14 eller 15 § betraktas som traktor eller motorredskap eller som med stöd av 16 § betraktas som terrängfordon.

Fordonen i kategori M och N indelas i följande underkategorier:

1) fordon i kategori M1 (personbil) är en bil som är utformad och tillverkad huvudsakligen för befordran av personer och deras bagage och som har högst åtta sittplatser utöver förarens sittplats; en personbil behöver inte ha fler sittplatser än förarens sittplats, men får inte ha utrymme för ståplatspassagerare,

2) fordon i kategori M2och M3 (buss) är en bil som är utformad och tillverkad huvudsakligen för befordran av personer och deras bagage och som har mer än åtta sittplatser utöver förarens sittplats; klassificeringsvikten är högst 5 ton för fordon i kategori M2 och större än 5 ton för fordon i kategori M3; i fordon i kategorierna M2 och M3 kan det utöver sittplatser finnas en yta som är avsedd för ståplatspassagerare,

3) fordon i kategori N1 (paketbil) är en bil som är utformad och tillverkad huvudsakligen för godstransport och som har en klassificeringsvikt på högst 3,5 ton,

4) fordon i kategori N2 och N3 (lastbil) är en bil som är utformad och tillverkad huvudsakligen för godstransport och som har en klassificeringsvikt på mer än 3,5 ton; klassificeringsvikten är högst 12 ton för fordon i kategori N2 och större än 12 ton för fordon i kategori N3.

Vid klassificering av fordon i kategori M och N jämställs kran, betongpump, serviceutrustning och andra tillbehör till fordon som tillverkats för en specialuppgift med gods.

I bilskattelagen (1482/1994) finns det bestämmelser om konstruktionen för och dimensioneringen av bilar som är befriade från skatt eller för vilka betalas nedsatt skatt samt om övriga villkor för skattefrihet eller nedsatt skatt.

17 §
Släpvagn och släpanordning

Bilsläpvagnar indelas enligt klassificeringsvikten i följande kategorier:

1) fordon i kategori O1 (lätt släpvagn) med en klassificeringsvikt som är högst 0,75 ton,

2) fordon i kategori O2 med en klassificeringsvikt som är större än 0,75 ton men högst 3,5 ton,

3) fordon i kategori O3 med en klassificeringsvikt som är större än 3,5 ton men högst 10 ton,

4) fordon i kategori O4 med en klassificeringsvikt som är större än 10 ton.


19 b §
Närmare föreskrifter om grundläggande klassificering av fordon

Trafiksäkerhetsverket får meddela sådana närmare föreskrifter om klassificering av i detta kapitel avsedda fordon som följer av kraven i Europeiska unionens fordonslagstiftning eller som behövs med hänsyn till trafiksäkerheten eller skyddet av miljön.

3 kap.

Närmare klassificering av fordon för särskilda ändamål

21 §
Ambulans

En ambulans är ett fordon i kategori M som är avsett för transport av sjuka eller skadade människor och som har specialutrustning för det ändamålet.


24 a §
Specialtransportfordon

Ett specialtransportfordon är ett fordon som har godkänts för sådana specialtransporter som avses i 2 § 16 punkten i vägtrafiklagen och som utan last överskrider de dimensioner som är allmänt tillåtna på väg eller som med eller utan last har godkänts för transport som överskrider den massa som är allmänt tillåten på väg. För att ett specialtransportfordon ska godkännas för trafik krävs dispens som meddelas av Trafiksäkerhetsverket. En förutsättning för beviljande av dispens är att avvikelsen från kraven inte ökar riskerna för säkerheten, hälsan eller miljön mer än i ringa omfattning och att den inte snedvrider konkurrensen.

En dispens enligt 1 mom. krävs inte för ett motorredskap, för ett typgodkänt fordon vars användning i trafik inte förutsätter tillstånd för specialtransport enligt 87 c § i vägtrafiklagen eller för ett typgodkänt fordon för vilket det i registret antecknas uppgift om ett tillstånd för specialtransport enligt 87 c § i vägtrafiklagen som utgör förutsättning för användningen av fordonet. För fordon som inte behöver registreras krävs dispens enligt 1 mom. endast om fordonets vikt eller axelmassa överskrider den massa som är allmänt tillåten på väg.

Trafiksäkerhetsverket meddelar föreskrifter om de tekniska tilläggskrav med anknytning till specialtransportfordons användningsändamål som tillämpas vid godkännande av specialtransportfordon för transportändamål samt om undantag från de tekniska kraven på fordon. Dessutom meddelar Trafiksäkerhetsverket närmare föreskrifter om hur överensstämmelse med kraven ska påvisas tekniskt.

24 b §
Närmare föreskrifter om klassificering av fordon som är avsedda för särskilda ändamål

Trafiksäkerhetsverket får meddela sådana närmare föreskrifter om klassificering av i detta kapitel avsedda fordon som följer av kraven i Europeiska unionens fordonslagstiftning eller som behövs med hänsyn till trafiksäkerheten eller skyddet av miljön.

27 §
Undantag från kraven på fordons konstruktion, manöverorgan och utrustning

Bestämmelser om undantag från de krav som föreskrivs i 25 § 1 mom. får utfärdas genom förordning av statsrådet. Undantagen ska vara behövliga med beaktande av fordonens användningsändamål, trafiksäkerhetskraven och möjligheterna att uppfylla de krav som gäller fordonen.

Fordon som är avsedda att användas av förare eller passagerare med funktionsnedsättning kan godkännas för transportändamål även om specialanordningen inte uppfyller bestämmelser eller föreskrifter, förutsatt att trafiksäkerheten inte nämnvärt äventyras.

Trafiksäkerhetsverket får för enskilda fordon bevilja dispens från de bestämmelser och föreskrifter som meddelats med stöd av denna lag i fråga om säkerheten när det gäller fordons konstruktion, manöverorgan, utrustning, system, komponenter, separata tekniska enheter och andra motsvarande objekt som ska godkännas. En förutsättning för beviljande av dispens är att avvikelsen från kraven inte ökar riskerna för säkerheten, hälsan eller miljön mer än i ringa omfattning och att den inte snedvrider konkurrensen. Närmare bestämmelser om förutsättningarna för beviljande av dispens utfärdas vid behov genom förordning av statsrådet.

27 a §
Föreskrifter om fordons konstruktion, manöverorgan och utrustning

Trafiksäkerhetsverket meddelar tekniska föreskrifter om

1) de alternativa krav på bromssystemen i bilar och bilsläpvagnar med tryckluftsbromsar som tillämpas vid nationellt typgodkännande, enskilt godkännande, registreringsbesiktning och ändringsbesiktning,

2) kraven på dubbar och dubbdäck som är tillåtna för användning i trafik.

Trafiksäkerhetsverket meddelar dessutom vid behov närmare tekniska föreskrifter om

1) kraven på ett fordons konstruktion och egenskaper,

2) kraven på ett fordons tillverkningsnummer och tillverkarskylt,

3) kraven på system, komponenter, separata tekniska enheter och utrustning för fordon,

4) kraven på lastkorgar och lastutrymmen, fästanordningar som används för lastsäkring och skyddskonstruktioner för fordon som används för godstransport,

5) surrnings- och fästanordningar som används för surrning och säkring av last,

6) sådana andra komponenter, system och separata tekniska enheter som behövs för fordonets drift än de som avses i 1–3 punkten och för vilka godkännande krävs samt om annan utrustning än den som avses i 1 mom. 2 punkten,

7) dimensioneringen av transportutrymmet samt om de hjälpmedel som behövs för resandet och deras fastsättning i andra fordon i kategori M än ambulanser, om fordonen kan användas för transport av passagerare på bår eller personer med funktionsnedsättning.

De föreskrifter som avses i denna paragraf ska vara behövliga för att en tillräcklig internationell allmän kravnivå ska kunna uppnås och en tillräcklig nivå på trafiksäkerheten och skyddet av hälsan och miljön säkerställas.

29 §
Närmare bestämmelser och föreskrifter om begränsning av energi- och miljökonsekvenser

Bestämmelser om komponenter och egenskaper samt andra motsvarande objekt som ska godkännas, som hänför sig till begränsning av energi- och miljökonsekvenserna av andra fordon än motorredskap och som krävs för att fordonen i fråga ska kunna godkännas för transportändamål, utfärdas vid behov genom förordning av statsrådet. Bestämmelser om de gränsvärden för buller och utsläpp som tillämpas vid godkännande av sådana fordon utfärdas också genom förordning av statsrådet.

Trafiksäkerhetsverket meddelar vid behov närmare föreskrifter om de i 1 mom. avsedda tekniska krav på komponenter och egenskaper som hänför sig till begränsning av energi- och miljökonsekvenser. Föreskrifterna ska vara behövliga för att en tillräcklig internationell allmän kravnivå ska uppnås och en tillräcklig nivå på trafiksäkerheten och skyddet av hälsan och miljön säkerställas.

Trafiksäkerhetsverket får i fråga om enskilda fordon bevilja dispens från de bestämmelser och föreskrifter som meddelats med stöd av denna lag i fråga om begränsning av fordons energi- och miljökonsekvenser. En förutsättning för beviljande av dispens är att avvikelsen från kraven inte ökar riskerna för säkerheten, hälsan och miljön mer än i ringa omfattning och att den inte snedvrider konkurrensen. Närmare bestämmelser om förutsättningarna för beviljande av dispens utfärdas vid behov genom förordning av statsrådet.

32 §
Typgodkännandeskyldighet

System, komponenter och separata tekniska enheter för fordon i de fordonskategorier som avses i 1 mom., för fordon i kategori C och för trafiktraktorer och som säljs separat ska vara typgodkända. I enlighet med de EU-rättsakter som avses i 30 § 1 mom. får emellertid bestämmelser om undantag från detta krav utfärdas genom förordning av statsrådet.


36 §
Påvisande av överensstämmelse med kraven vid typgodkännande

Överensstämmelse med kraven enligt 35 § påvisas genom att den som ansöker om godkännande lämnar in ett intyg över typgodkännande som utfärdats av en godkännandemyndighet i en EES-stat eller i landskapet Åland eller i en stat som tillämpar E-reglementet i fråga eller genom kontroller, mätningar, tester och kalkyler som utförs av en utsedd teknisk tjänst.

Genom förordning av statsrådet utfärdas det bestämmelser om

1) de tekniska sätten att vid nationellt typgodkännande av små serier påvisa överensstämmelse med andra krav än sådana där det krävs fullständig överensstämmelse enligt de EU-rättsakter som avses i 30 § 1 mom.,

2) de tekniska sätten att påvisa överensstämmelse med kraven vid nationellt typgodkännande,

3) när överensstämmelse med kraven kan påvisas även med hjälp av en utredning som gjorts av en i 48 § avsedd godkänd sakkunnig.

Trafiksäkerhetsverket meddelar vid behov närmare föreskrifter om de frågor som avses i 2 mom. 1 och 2 punkten. Dessutom meddelar Trafiksäkerhetsverket, med avvikelse från vad som föreskrivs i 2 mom. föreskrifter om de tekniska sätten att påvisa dubbars överensstämmelse med kraven.

37 §
Vägran att bevilja typgodkännande

Om typgodkännandemyndigheten bedömer att en typ av fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter som uppfyller kraven enligt 35 § utgör en allvarlig fara för trafiksäkerheten eller allvarligt skadar miljön eller hälsan, kan typgodkännandemyndigheten vägra att meddela typgodkännande. Typgodkännandemyndigheten ska trots bestämmelserna om sekretess utan dröjsmål underrätta godkännandemyndigheterna i de övriga EES-staterna och i landskapet Åland, godkännandemyndigheterna i de stater som tillämpar E-reglementet i fråga och Europeiska kommissionen om att godkännande vägrats, samt uppge grunderna för sitt beslut. Någon underrättelse behövs dock inte om att ansökan om typgodkännande har avslagits.

39 §
Register över typgodkännanden

Typgodkännandemyndigheten för register över de typgodkännanden den utfärdat. I registret antecknas de uppgifter som finns i intyget över typgodkännande av fordonstypen och de testresultat som fogats till intyget.


41 §
Intyg över överensstämmelse och godkännandemärkningar

Tillverkaren ska förse varje komponent och separat teknisk enhet som tillverkats i enlighet med typgodkännandet med sitt kommersiella märke eller sitt varumärke och med typbeteckning. Om så anges i Europeiska unionens rättsakter eller i ett E-reglemente, ska varje komponent och separat teknisk enhet förses med ett typgodkännandenummer eller typgodkännandemärke. Tillverkaren behöver då inte förse komponenterna och enheterna med ett kommersiellt märke eller varumärke och typbeteckning.

Närmare bestämmelser om utfärdande av intyg över överensstämmelse för komponenter och separata tekniska enheter samt om uppgifterna i intyget utfärdas genom förordning av statsrådet. Genom förordning av statsrådet får det också föreskrivas att komponenter och separata tekniska enheter inte behöver förses med varumärke eller typbeteckning eller andra godkännandemärkningar, om Europeiska unionens lagstiftning eller en internationell överenskommelse som är bindande för Finland inte kräver ett sådant märke eller en sådan märkning.

43 §
Anmälan om att i Finland godkända typer inte stämmer överens med kraven

Om det i de fall som avses i 42 § är fråga om EG-typgodkännande, ska typgodkännandemyndigheten underrätta godkännandemyndigheterna i de övriga EES-staterna och i landskapet Åland samt Europeiska kommissionen om de åtgärder som vidtagits, om så förutsätts i EU-lagstiftningen. Anmälan ska göras utan dröjsmål i enlighet med det förfarande som anges i de EU-rättsakter som avses i 30 § 1 mom. Om det är fråga om typgodkännande med stöd av Genèveöverenskommelsen, ska typgodkännandemyndigheten underrätta godkännandemyndigheterna i de stater som tillämpar det aktuella reglementet om de åtgärder som vidtagits. En sådan anmälan får göras trots bestämmelserna om sekretess.

46 a §
Behörighet för den som utför tillsyn över överensstämmelse

Typgodkännandemyndigheten, den utsedda tekniska tjänsten och den godkända sakkunniga har rätt att för tillsynen

1) få tillträde till platser där fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter tillverkas, lagras, säljs, installeras, repareras och kontrolleras,

2) ta prov på produktionen och med bestämda intervaller utföra tester eller kalkyler som föreskrivs i standarder som tillämpas med stöd av denna lag, i Europeiska unionens rättsakter eller E-reglementen,

3) vid behov få tillgång till material som behövs för att kontrollera kvaliteten och överensstämmelsen i fråga om varje godkänd typ eller CE-märkt produkt,

4) kontrollera tillsynsmetoderna i fråga om produktionens överensstämmelse.


50 c §
Krav som gäller enskilt godkännande

Ett fordon som beviljas enskilt godkännande ska till sina miljö- och trafiksäkerhetsegenskaper uppfylla de krav som gäller för EG-typgodkännande och nationellt typgodkännande av små serier. Trafiksäkerhetsverket får emellertid genom sina föreskrifter ställa sådana alternativa tekniska krav som avviker från dessa, när det gäller beviljande av enskilda godkännanden av fordon. Föreskrifterna ska säkerställa en nivå för trafiksäkerhet och miljöskydd som så långt möjligt motsvarar den nivå som förutsätts vid EG-typgodkännandet.

50 d §
Förfarande vid enskilt godkännande

Vid enskilt godkännande kontrolleras fordonets identifieringsuppgifter och övriga uppgifter som behövs för registreringen. Dessutom kontrolleras om fordonet till sin konstruktion, sina mått och sin utrustning stämmer överens med gällande bestämmelser och föreskrifter. Vid enskilt godkännande iakttas det förfarande som föreskrivs i det EU-direktiv som avses i 30 § 1 mom. 1 punkten. Närmare bestämmelser om enskilda godkännanden och om registeranmälan av uppgifter om enskilda godkännanden får utfärdas genom förordning av statsrådet.

50 e §
Påvisande av överensstämmelse med kraven vid enskilt godkännande

Utöver vad som föreskrivs i 1 mom., föreskrivs det genom förordning av statsrådet när överensstämmelse med de tekniska kraven kan påvisas

1) på basis av en utredning som motsvarar kompetensområdet för den tekniska tjänst som anmälts av en EES-stat eller en stat som tillämpar E-reglementet,

2) på basis av en utredning som motsvarar kompetensområdet för en godkänd sakkunnig som avses i 48 §,

3) genom någon annan än en i 1 mom. avsedd godkännandemärkning i allmänt internationellt bruk som fästs på komponenten, systemet eller den separata tekniska enheten,

4) genom tillverkarens mätningar, kalkyler eller tester som baserar sig på förfaranden som används allmänt,

5) till smärre delar genom kontroller, mätningar, kalkyler och utredningar av den som beviljar enskilt godkännande.

Trafiksäkerhetsverket meddelar vid behov närmare föreskrifter om de tekniska sätten att påvisa fordonets överensstämmelse med kraven vid enskilt godkännande.

60 §
Registreringsbesiktning

Vid registreringsbesiktning kontrolleras fordonets identifieringsuppgifter och övriga uppgifter som behövs för registreringen. Dessutom kontrolleras om fordonet till sin konstruktion, sina mått och sin utrustning stämmer överens med gällande bestämmelser och föreskrifter. Till den som företett fordonet för registreringsbesiktning ges ett intyg över besiktningen.


Närmare bestämmelser om registreringsbesiktning, intyg över registreringsbesiktning och registeranmälan av uppgifter om registreringsbesiktning utfärdas genom förordning av statsrådet. Genom förordning av statsrådet får det också föreskrivas att ett fordon, med avvikelse från 1 och 2 mom., inte behöver föras till registreringsbesiktning, om detta inte behövs

1) för identifiering av fordonet,

2) för registeranmälan av uppgifter om fordonet,

3) för kontroll av om fordonet uppfyller kraven i de fordonsspecifika bestämmelserna och föreskrifterna, eller

4) av andra än i 1–3 punkten avsedda skäl av motsvarande slag.

60 a §
Påvisande av överensstämmelse med kraven vid registreringsbesiktning

Bestämmelser om när fordons överensstämmelse med kraven, med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 mom., kan påvisas vid registreringsbesiktning så som avses i 50 e § 2 mom. 1–4 punkten eller till smärre delar genom besiktningsställets kontroller, mätningar, kalkyler och utredningar, utfärdas genom förordning av statsrådet.

Trafiksäkerhetsverket meddelar vid behov närmare föreskrifter om de tekniska sätten att påvisa fordons överensstämmelse med kraven vid registreringsbesiktning.

Trafiksäkerhetsverket meddelar dessutom vid behov föreskrifter om de tekniska sätten att påvisa att ändrade fordon som förts in i landet som begagnade överensstämmer med kraven till den del ändringarna gäller andra komponenter och egenskaper än de som anges i de EU-rättsakter som nämns i 2 a §.

61 a §
Påvisande av överensstämmelse med kraven vid ändringsbesiktning

Vid påvisande av överensstämmelse med kraven vid ändringsbesiktning tillämpas 60 a § 1–3 mom.

Bestämmelser om när fordons överensstämmelse med kraven, med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 mom., kan påvisas vid ändringsbesiktning så som avses i 50 e § 2 mom. 1–4 punkten eller till smärre delar genom besiktningsställets kontroller, mätningar, kalkyler och utredningar, utfärdas genom förordning av statsrådet.

Trafiksäkerhetsverket meddelar vid behov närmare föreskrifter om de tekniska sätten att påvisa fordons överensstämmelse med kraven vid ändringsbesiktning.

Trafiksäkerhetsverket meddelar dessutom vid behov föreskrifter om de tekniska sätten att påvisa fordons överensstämmelse med kraven vid ändringsbesiktning till den del ändringarna gäller andra komponenter och egenskaper än de som anges i de EU-rättsakter som nämns i 2 a §.

62 §
Kopplingsbesiktning

Ett fordon i kategori M eller N och ett fordon i kategori O som ska kopplas till fordonet eller till dess släpvagn ska föras till kopplingsbesiktning innan kombinationen tas i bruk, om det är fråga om en fordonskombination som godkänts för specialtransporter eller om fordonets mekaniska kopplingsanordningar, kopplingen av de elkablar som styr bromsarnas funktion eller dimensioneringen eller placeringen av släpbromskopplingarna avviker från dem som allmänt används i fordon.

Bestämmelser om utförande av kopplingsbesiktning och det intyg som ges över den samt om registeranmälan av uppgifter om kopplingsbesiktning utfärdas vid behov genom förordning av statsrådet. Trafiksäkerhetsverket meddelar föreskrifter om kriterierna för när mekaniska kopplingsanordningar, kopplingen av de elkablar som styr bromsarnas funktion och dimensioneringen av släpbromskopplingarna ska anses vara i allmän användning i fordon.

66 a §
Registreringsintyg, registreringsskyltar och certifikat

När ett fordon används i internationell trafik ska del I av registreringsintyget medföras i fordonet under körning.


73 §
Rapport om tekniska vägkontroller

Fordonets förare får en rapport om den tekniska vägkontrollen, om Europeiska unionens lagstiftning eller internationella fördrag som är bindande för Finland så kräver. Närmare bestämmelser om rapporten utfärdas genom förordning av statsrådet.

76 §
Utbyte av information och övrigt samarbete med myndigheter i andra stater och i landskapet Åland

Polisen, Tullen, gränsbevakningsväsendet och Trafiksäkerhetsverket ska inom sitt verksamhetsområde bistå de behöriga myndigheterna i EES-staterna så som avses i artikel 7 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/30/EG om vägkontroller av trafiksäkerheten hos nyttofordon i trafik i gemenskapen.


Trots bestämmelserna om sekretess har polisen, Tullen och gränsbevakningsväsendet rätt att lämna Trafiksäkerhetsverket sådana i 2 mom. avsedda uppgifter som de fått vid tekniska vägkontroller, och Trafiksäkerhetsverket har rätt att lämna den behöriga myndigheten i staten i fråga de uppgifterna och övriga i 2 mom. avsedda uppgifter.


78 §
Komponenter och tekniska enheter som kräver tillstånd

På ansökan om, beviljande och ändring av det tillstånd som avses i 1 mom., märkning och förpackning av komponenter eller utrustning, komponenter och utrustning som kräver tillstånd, tillverkarens anmälningar och säkerställande av produktionens överensstämmelse tillämpas de förfaranden som föreskrivs i eller har godkänts med stöd av den EU-rättsakt som avses i 30 § 1 mom. 1 punkten.


84 §
Föreläggande om körförbud

Trafiksäkerhetsverket får meddela körförbud för ett fordon, om fordonets konstruktion har ändrats i strid med det som föreskrivs i 7 § eller i föreskrifter som meddelats med stöd av den paragrafen.


86 a §
Avlägsnande av fordon från marknaden

Om typgodkännandemyndigheten inte godtar tillverkarens åtgärder enligt 1 mom. eller om myndigheten får ett i 2 mom. avsett meddelande av en godkännandemyndighet i en annan EES-stat eller i landskapet Åland, ska typgodkännandemyndigheten underrätta tillverkaren om detta. Om tillverkaren inte föreslår och genomför effektiva korrigerande åtgärder, ska typgodkännandemyndigheten vidta behövliga skyddsåtgärder, inbegripet återkallelse av EG-typgodkännandet. Vid återkallelse av EG-typgodkännandet ska typgodkännandemyndigheten inom 20 arbetsdagar underrätta tillverkaren, godkännandemyndigheterna i andra EES-stater och i landskapet Åland och Europeiska kommissionen om detta med rekommenderad post eller på likvärdigt elektroniskt sätt.

89 §
Villkor för beviljande av installations- och reparationstillstånd

Tillstånd att installera och reparera digitala färdskrivare får inte beviljas om sökanden utför transporter som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 165/2014 om färdskrivare vid vägtransporter, om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3821/85 om färdskrivare vid vägtransporter och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet.


93 b §
Övriga anvisningar från tillverkare av typgodkända fordon, komponenter och separata tekniska enheter

Om en tillverkare av komponenter eller separata tekniska enheter är innehavare av ett intyg över EG-typgodkännande som i enlighet med den EU-rättsakt som beviljandet av godkännandet grundar sig på omfattar begränsningar för användningen eller särskilda monteringskrav, ska tillverkaren förse fordonstillverkaren med detaljerad information om detta.Denna lag träder i kraft den 28 augusti 2017.

På utvidgning av gällande typgodkännanden och första ibruktagande av fordon i kategorierna T, C, L1e, L2e och L6e och trafiktraktorer tillämpas till och med den 31 december 2017 de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag.

Genom denna lag upphävs

1) kommunikationsministeriets förordning om bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning (1248/2002),

2) kommunikationsministeriets förordning om påvisande av att bilar med tryckluftsbromsar och till dem kopplade släpvagnars bromsar stämmer överens med kraven (257/2009),

De övriga bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av fordonslagen eller i övrigt är i kraft med stöd av den lagen och som gäller vid ikraftträdandet av denna lag förblir i kraft.

RP 33/2017
KoUB 8/2017
RSv 52/2017

Helsingfors den 28 juni 2017

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommunikationsminister
Anne Berner

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.