503/2017

Helsingfors den 10 juli 2017

Lag om ändring av 17 kap. 7 b § i strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i strafflagen (39/1889) 17 kap. 7 b § 2 mom., sådant det lyder i lag 756/2000, och

fogas till 17 kap. 7 b §, sådant det lyder i lag 756/2000, ett nytt 3 mom. som följer:

17 kap.

Om brott mot allmän ordning

7 b §
Territoriekränkning

För territoriekränkning döms även den som i egenskap av medlem av en i 2 § 5 a-punkten i territorialövervakningslagen avsedd militär styrka utan beteckningar och som deltagare i en sådan styrkas verksamhet bryter mot förbudet enligt 10 a § i territorialövervakningslagen att överskrida gränsen till finskt territorium eller uppehålla sig i landet.

I ett ärende som gäller territoriekränkning får åklagaren avstå från att väcka åtal och domstolen från att döma till straff, om territoriekränkningen omedelbart har kunnat avbrytas eller om den som gjort sig skyldig till kränkningen har avvisats eller utvisats på grund av gärningen.


Denna lag träder i kraft den 15 juli 2017.

RP 56/2017
GrUU 25/2017
FsUB 5/2017
RSv 76/2017

Helsingfors den 10 juli 2017

Republikens President
Sauli Niinistö

Försvarsminister
Jussi Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.