502/2017

Helsingfors den 10 juli 2017

Lag om ändring av territorialövervakningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i territorialövervakningslagen (755/2000) 2 § 6 punkten, 25 § 2 mom. 2 punkten och 34 § 2 mom. samt

fogas till 2 § en ny 5 a-punkt och till lagen en ny 10 a § som följer:

2 §
Definitioner

I denna lag avses med


5 a) militär styrka utan beteckningar en grupp som är jämförbar med militära avdelningar och agerar för en främmande stats räkning eller med en främmande stats samtycke, som är militärt organiserad, utrustad eller beväpnad, och vars statliga ursprung inte kan identifieras,

6) militärfordon sådana med militära kännetecken försedda eller uppenbart för militärt ändamål tillverkade eller utrustade fordon som tillhör en stat eller en militär styrka utan beteckningar,


10 a §
Militära styrkor utan beteckningar och medlemmar av sådana styrkor

Militära styrkor utan beteckningar och medlemmar av sådana styrkor får inte överskrida gränsen till finskt territorium eller uppehålla sig i landet.

25 §
Anmärkning, varning och territorialövervakningsmyndighetens förordnanden

Om någon inte trots anmärkning och varning enligt 1 mom. iakttar det förbud eller förordnande som anmärkningen eller varningen gäller, har territorialövervakningsmyndigheten i enskilda fall rätt att:


2) förordna att sådana militärpersoner, militäravdelningar, militära styrkor utan beteckningar och deras medlemmar, militärfordon, statsfartyg och statsluftfartyg från en främmande stat som lagstridigt uppehåller sig inom finskt territorium ska avlägsna sig från finskt territorium;


34 §
Avvärjande av fientlig verksamhet

Med fientlig verksamhet avses:

1) orättmätig militär verksamhet som en främmande stat eller en militär styrka utan beteckningar riktar mot finskt territorium eller som sker på finskt territorium,

2) överskridande av gränsen till finskt territorium av beväpnade örlogsfartyg eller militära luftfartyg som tillhör en främmande stat eller en militär styrka utan beteckningar eller av ett militärfordon som tillhör en främmande stat eller en militär styrka utan beteckningar trots varning som utfärdats av en territorialövervakningsmyndighet,

3) en främmande stats ubåts eller annat undervattensfordons olovliga ankomst till Finlands territorialvatten annat än i övervattensläge,

4) spaning och elektronisk störning som av en främmande stat eller av en militär styrka utan beteckningar orättmätigt riktas mot på finskt territorium belägna objekt som är viktiga med tanke på rikets säkerhet,

5) elektronisk störning som av en främmande stat eller av en militär styrka utan beteckningar orättmätigt riktas mot ett finländskt statsluftfartyg eller statsfartyg som utför ett territorialövervakningsuppdrag,

6) att en främmande stat eller en militär styrka utan beteckningar orättmätigt utnyttjar finskt territorium vid sådan verksamhet som avses i 1–5 punkten och som riktar sig mot en tredje stat.


Denna lag träder i kraft den 15 juli 2017.

RP 56/2017
GrUU 25/2017
FsUB 5/2017
RSv 76/2017

Helsingfors den 10 juli 2017

Republikens President
Sauli Niinistö

Försvarsminister
Jussi Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.