492/2017

Helsingfors den 29 juni 2017

Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av 2 och 4 § i arbets- och näringsministeriets förordning om Energimyndighetens avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med arbets- och näringsministeriets beslut

ändras i arbets- och näringsministeriets förordning om Energimyndighetens avgiftsbelagda prestationer (869/2016) 2 § 11 och 21 punkten samt 4 § 11 och 14 punkten samt

fogas till 2 § en ny 22 punkt och till 4 § en ny 15 punkt som följer:

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

I 6 § 2 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) avsedda offentligrättsliga prestationer som Energimyndigheten tar ut i denna förordning föreskrivna avgifter för är:


11) beslut i ärenden som gäller godkännande som kontrollör i enlighet med lagen om utsläppshandel (311/2011), lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor (1396/2010), lagen om biodrivmedel och flytande biobränslen (393/2013) samt lagen om kompensering av indirekta kostnader för handeln med utsläppsrätter (138/2017),


21) beslut i ärenden som gäller godkännande som utbildare i enlighet med lagen om godkännande av utbildare för installatörer av vissa energisystem som använder förnybar energi (38/2015),

22) beslut om beviljande av stöd enligt lagen om kompensering av indirekta kostnader för handeln med utsläppsrätter.

4 §
Ansökningsavgifter

För Energimyndighetens andra beslut än beslut på ansökan om tillstånd till utsläpp av växthusgaser eller ansökan om verifiering av utsläpp tas det av sökanden ut följande avgifter:


11) beslut i ärenden som gäller godkännande av kontrollör i enlighet med lagen om utsläppshandel, lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor, lagen om biodrivmedel och flytande biobränslen samt lagen om kompensering av indirekta kostnader för handeln med utsläppsrätter:

a) beslut om godkännande som kontrollör 3 400 euro,

b) beslut om ändring av ett beslut om godkännande som kontrollör 1 500 euro,

14) beslut om förhandsbesked som gäller en råvara för biodrivmedel eller flytande biobränsle 3 000 euro,

15) beslut i ärenden som gäller kompensering av indirekta kostnader för handeln med utsläppsrätter:

a) beslut om stöd för kompensering av indirekta kostnader för handeln med utsläppsrätter som förutsätter omfattande utvärdering 1 900 euro,

b) beslut om stöd för kompensering av indirekta kostnader för handeln med utsläppsrätter som förutsätter begränsad utvärdering 600 euro.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2017.

Helsingfors den 29 juni 2017

Bostads-, energi- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Konsultativ tjänsteman
Markku Kinnunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.