489/2017

Helsingfors den 28 juni 2017

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om säkerhetsrådgivare för landtransport av farliga ämnen

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om säkerhetsrådgivare för landtransport av farliga ämnen (274/2002) 3 och 7 §, 8 § 1 mom. 4 punkten, bilaga 1 till förordningen, 1 punkten i bilaga 2 till förordningen och det inledande stycket och underpunkt j i 2 punkten i den bilagan samt bilaga 3 till förordningen,

av dem 3 § sådan den lyder i förordning 777/2015, 7 § sådan den lyder delvis ändrad i förordningarna 537/2007 och 476/2013, bilaga 1 sådan den lyder i förordningarna 295/2005 och 476/2013 samt bilaga 3 sådan den lyder i förordning 264/2009, som följer:

3 §
Skyldighet att utse säkerhetsrådgivare

Verksamhetsidkaren ska utse en eller flera säkerhetsrådgivare för att sköta föreskrivna uppgifter under verksamhetsidkarens tillsyn.

En säkerhetsrådgivare behöver dock inte utses

1) om transport av farliga ämnen sker under försvarsmaktens tillsyn eller med försvarsmaktens fordon,

2) om transport av farliga ämnen bedrivs tillfälligt i hemlandet, förutsatt att verksamheten orsakar endast minimal fara för människor, miljön eller egendom,

3) för vägtransporter som med stöd av 24 § 2 mom. i lagen om transport av farliga ämnen helt eller delvis är undantagna transportbestämmelserna och som uppfyller de detaljerade krav på transportsäkerhet som utgör en förutsättning för undantag enligt vad som föreskrivs om kraven med stöd av 3 a, 10 a, 11 c, 13 a och 24 § 2 mom. i den lagen. De detaljerade krav som utgör en förutsättning för undantag kan gälla bl.a. det transporterade ämnet och dess art, farlighet och mängd, hur transporten genomförs, förpacknings- och transportsättet, märkning och dokumentation, eliminering av riskfaktorer, ämnets eller föremålets användningsändamål eller andra krav. Undantagen kan gälla hur transporten genomförs, transport av gaser eller flytande bränslen, särbestämmelser för vissa ämnen, farliga ämnen som förpackats i begränsande eller avvikande mängder, transport av tömda, ej rengjorda förpackningar som innehållit farliga ämnen, mängden ämnen som transporteras i samma transportenhet, transport av elektriska lagrings- och produktionssystem eller användning av vissa farliga ämnen för kylning och konditionering under transport, transport av lampor som innehåller farliga ämnen eller transport av vissa radioaktiva ämnen som omfattas av undantag. Undantagen kan också gälla vissa lokala transporter till väg-, bygg-, brytnings- eller skogsarbetsplatser eller torvproduktionsområden, transport i buss för persontransport samt transport av medicinsk syrgas när föraren eller en passagerare av medicinska skäl behöver syre under resan, under förutsättning att transporterna uppfyller de detaljerade krav på transportsäkerhet som utgör en förutsättning för undantag,

4) för järnvägstransporter som med stöd av 24 § 2 mom. i lagen om transport av farliga ämnen helt eller delvis är undantagna transportbestämmelserna och som uppfyller de detaljerade krav på transportsäkerhet som utgör en förutsättning för undantag enligt vad som föreskrivs om sådana krav med stöd av 3 a, 10 a, 11 c, 13 a och 24 § 2 mom. i den lagen. De detaljerade krav som utgör en förutsättning för undantag kan gälla bl.a. det transporterade ämnet och dess art, farlighet och mängd, hur transporten genomförs, förpacknings- och transportsättet, märkning och dokumentation, eliminering av riskfaktorer, ämnets eller föremålets användningsändamål eller andra krav. Undantagen kan gälla hur transporten genomförs, transport av gaser eller flytande bränslen, särbestämmelser för vissa ämnen, farliga ämnen som förpackats i begränsande eller avvikande mängder, transport av tömda, ej rengjorda förpackningar som innehållit farliga ämnen, transport av farligt gods som handresgods, inskrivet resgods eller i fordon, transport av elektriska lagrings- och produktionssystem eller användning av vissa farliga ämnen för kylning och konditionering under transport, transport av lampor som innehåller farliga ämnen eller transport av vissa radioaktiva ämnen som omfattas av undantag,

5) om transporter av farliga ämnen och tillfällig förvaring av dem endast sker inom hamnområden eller på flygplatser.

7 §
Prov för säkerhetsrådgivare

I de ämnesområden som hänför sig till vägtransport av farliga ämnen och till järnvägstransport av farliga ämnen ordnas särskilda prov för säkerhetsrådgivare vilka också kan kombineras. Provet omfattar samtliga farliga ämnen eller, enligt sökandens förhandsanmälan, ämnen i en eller flera av de kategorier som avses i 4 § 2 mom. Ett godkänt prov visar att personen i fråga har sådan sakkunskap som krävs av den som är säkerhetsrådgivare för transportslaget i fråga och för en verksamhetsidkare som bedriver transport av berörda farliga ämnen.

Provmottagaren ska försäkra sig om identiteten hos provdeltagarna. Provmottagaren ska vidta behövliga åtgärder för att förhindra missbruk. Den som deltar i provet får ha med sig sådana bestämmelser och föreskrifter om transport av farliga ämnen på väg och järnväg som ingår i den nationella lagstiftningen och i internationella överenskommelser och bilagorna till dem.

Proven ska vara skriftliga. Av särskilda skäl kan det skriftliga provet kompletteras med en muntlig del. Provmaterialet ska bevaras.

Prov ska ordnas tillräckligt ofta och på olika håll i landet så att deltagarnas resor till och väntetider före provet inte blir oskäliga.

Provmottagaren övervakar och tar emot proven för säkerhetsrådgivare. Provmottagaren ska kontrollera och godkänna den elektroniska hårdvara, utrustning och programvara som används i provet. Den hårdvara, utrustning och programvara som används i provet ska vara välfungerande och får inte möjliggöra missbruk. De som deltar i provet får endast besvara de frågor som ställs.

8 §
Innehållet i provet för säkerhetsrådgivare

Det huvudsakliga syftet med proven för säkerhetsrådgivare är att säkerställa att personen i fråga är förtrogen med de risker som är förenade med transport av farliga ämnen, med de bestämmelser och föreskrifter som gäller dessa transporter samt med de uppgifter som ankommer på en säkerhetsrådgivare. Med beaktande av transportslag ska provet omfatta de ämnesområden som avses i bilaga 2. Då provet utformas ska följande ämnesområden beaktas särskilt:


4) varningspåskrifter, varningsetiketter och storetiketter,Denna förordning träder i kraft den 3 juli 2017.

Ett sådant intyg för säkerhetsrådgivare som är giltigt vid ikraftträdandet av denna förordning ska gälla den tid som anges i intyget.

Kommissionens direktiv 2016/2309/EU (32016L2309); EUT L 345, 20.12.2016, s. 48

Helsingfors den 28 juni 2017

Kommunikationsminister
Anne Berner

Konsultativ tjänsteman
Mari Suominen

Bilagor

Bilaga 1

Säkerhetsrådgivarens uppgifter

I säkerhetsrådgivarens uppgifter ingår övervakning av

1) förfaranden för att säkerställa iakttagandet av bestämmelserna och föreskrifterna om identifiering av farliga ämnen som transporteras,

2) praxis för beaktande av särskilda behov vid anskaffning av transportmedel för transport av farliga ämnen,

3) förfaranden för att kontrollera den utrustning som används vid transport, packning, påfyllning, lastning eller lossning av farliga ämnen,

4) att verksamhetsidkarens personal har lämplig utbildning som inbegriper information om ändringar i lagstiftningen och att uppgifter om utbildningen finns i de handlingar som gäller respektive anställd,

5) vidtagande av brådskande åtgärder i händelse av olycka eller tillbud i samband med transport, packning, påfyllning, lastning eller lossning av farliga ämnen,

6) undersökning av och upprättande av behövliga rapporter om olycksfall, tillbud eller allvarliga överträdelser i samband med transport, packning, påfyllning, lastning eller lossning av farliga ämnen,

7) vidtagande av behövliga åtgärder för att undvika att olycksfall, tillbud eller allvarliga överträdelser upprepas,

8) beaktande av bestämmelser och särskilda krav som gäller transport av farliga ämnen när underleverantörer eller andra avtalsparter väljs eller anlitas,

9) att personalen med uppdrag att transportera, packa, fylla på, lasta eller lossa farliga ämnen har fått detaljerade arbetsföreskrifter och instruktioner,

10) informationen om de risker som är förenade med transport, packning, påfyllning, lastning och lossning av farliga ämnen,

11) förfaranden för att säkerställa att de handlingar och den säkerhetsutrustning som ska medfölja transporterna finns i transportmedlet och att dessa handlingar och denna utrustning uppfyller gällande bestämmelser och föreskrifter,

12) förfaranden som är nödvändiga för att de bestämmelser och föreskrifter som gäller packning, påfyllning, lastning och lossning ska iakttas,

13) att verksamhetsidkaren har en skyddsplan som tillämpas i verksamheten.

Bilaga 2

Ämnesområden som skall ingå i proven för säkerhetsrådgivare

1) allmänna förebyggande åtgärder och andra säkerhetsåtgärder, såsom kunskaper om de främsta orsakerna till olyckor med farliga ämnen och de olika konsekvenserna av sådana olyckor,

2) bestämmelser om transportslaget i fråga i nationell lagstiftning, i Europeiska unionens lagstiftning och i internationella konventioner och överenskommelser som är bindande för Finland, vilka gäller

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

j) hantering, såsom

- packning, påfyllning, lastning och lossning, inklusive fyllnadsgrad

- separation,

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Bilaga 3

Intyg för säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods

Intyg nr

Nationalitetsbeteckning för utfärdande stat

Efternamn

Förnamn/Förnamnen

Medborgarskap

Födelseort och födelsedatum

Innehavarens namnteckning

Gäller till den [datum] för företag som utför transporter av farligt gods samt packning, påfyllning, lastning och lossning i samband med sådan transport.

□ på väg

□ på järnväg

Utfärdat av Datum

Namnteckning

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.