486/2017

Helsingfors den 28 juni 2017

Statsrådets förordning om ändring av gymnasieförordningen

I enlighet med statsrådets beslut

fogas till gymnasieförordningen (810/1998) en ny 14 a § som följer:

14 a §
Beviljande av en särskild utbildningsuppgift samt riksomfattande utvecklingsuppgifter

Vid beviljande av en sådan särskild utbildningsuppgift som avses i 4 a § 1 mom. i gymnasielagen beaktas

1) det riksomfattande utbildningsbehovet med tanke på att främja särskild kompetens och att stärka den nationella kompetensreserven,

2) det riksomfattande och regionala ansökandet till utbildning, studerandenas behov att kombinera gymnasieutbildning med en stark specialisering eller ett specialintresse och behov att skapa individuella studievägar,

3) undervisningsutbudet enligt den särskilda utbildningsuppgiften, sökandens samarbetsnätverk och verksamhetens genomslagskraft,

4) personalens behörighet, särskilda kompetens och tillräcklighet, lokalernas, redskapens och läroplanernas lämplighet, utvecklandet av verksamheten och studerandenas möjligheter att delta i och påverka hur undervisningen och utbildningen utvecklas, samt sökandens beredskap att rikta resurser till skötseln av den särskilda utbildningsuppgiften,

5) eventuella andra omständigheter som är väsentliga med tanke på den särskilda utbildningsuppgift som söks.

Om det i en särskild utbildningsuppgift ingår en riksomfattande utvecklingsuppgift beaktas vid beviljandet av utbildningsuppgiften dessutom

1) det riksomfattande behovet att utveckla den undervisningsinriktning som den särskilda utbildningsuppgiften avser,

2) sökandens förutsättningar och förmåga att fungera som den riksomfattande utvecklaren av den egna undervisningsinriktningen,

3) utvecklingsverksamhetens riksomfattande betydelse och genomslagskraft samt tillgänglighet,

4) andra omständigheter som är betydelsefulla med tanke på utvecklandet.

En riksomfattande utvecklingsuppgift kan innefatta

1) skyldighet att på riksnivå utveckla och sprida modeller och god praxis i fråga om pedagogik, verksamhetskultur och lärmiljöer för den undervisningsinriktning som den särskilda utbildningsuppgiften avser samt på riksnivå stärka personalens pedagogiska färdigheter och kompetens,

2) skyldighet att utveckla och främja samarbetet mellan utbildningsanordnare och andra aktörer inom området för den särskilda utbildningsuppgiften.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2018.

Helsingfors den 28 juni 2017

Undervisningsminister
Sanni Grahn-Laasonen

Regeringsråd
Janne Öberg

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.