472/2017

Helsingfors den 28 juni 2017

Lag om ändring av gymnasielagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till gymnasielagen (629/1998) en ny 5 a § som följer:

2 kap.

Ordnande av utbildning

5 a §
Uppdragsutbildning

En utbildningsanordnare som enligt sitt tillstånd har rätt att ordna utbildning som leder till International Baccalaureate-examen får ordna undervisning som leder till sådan examen för studerande som kommer till Finland, om utbildningen beställs och finansieras av en annan stat, en internationell organisation eller ett finländskt eller utländskt offentligt samfund eller av en finländsk eller utländsk stiftelse eller privat sammanslutning (uppdragsutbildning).

Uppdragsutbildning får inte ordnas för medborgare i stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller för personer som jämställs med medborgare i en medlemsstat i Europeiska unionen med stöd av ett avtal som Europeiska unionen och dess medlemsstater har ingått med en annan avtalspart, eller för sådana personers familjemedlemmar. Uppdragsutbildning får inte heller ordnas för personer som har i utlänningslagen avsett EU-blåkort, kontinuerligt eller permanent uppehållstillstånd eller EU-uppehållstillstånd för varaktigt bosatta, eller för sådana personers familjemedlemmar. I fråga om begreppet familjemedlem tillämpas definitionen i utlänningslagen. På dem som deltar i uppdragsutbildning tillämpas inte 2 a §, 7 § 1, 5 och 6 mom., 8, 9, 18, 18 a, 18 b, 19, 19 a och 20 §, 28 § 4 mom. och 29 och 29 a § i denna lag.

Anordnande av uppdragsutbildning får inte inverka negativt på den övriga gymnasieutbildning som utbildningsanordnaren ger i enlighet med denna lag. Utbildningsanordnaren ska av den som beställer utbildningen ta ut en sådan avgift för ordnande av uppdragsutbildning som åtminstone täcker kostnaderna för utbildningen. Avgiften ska även täcka kostnaderna för de studiesociala förmåner som avses i 28 §. Utbildningsanordnaren ska rikta avkastningen av uppdragsutbildningen till sin egen utbildningsverksamhet. Den som har beställt utbildningen har rätt att av de studerande som deltar i uppdragsutbildningen ta ut avgifter i enlighet med lagstiftningen i beställarens placeringsstat eller i enlighet med beställarens praxis. På undervisning som ordnas som uppdragsutbildning tillämpas inte lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009).

Som studerande i uppdragsutbildning kan utbildningsanordnaren anta en person som har tillräckliga förutsättningar för att genomföra de studier som avses i 1 mom.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2017.

RP 42/2017
KuUB 5/2017
RSv 60/2017

Helsingfors den 28 juni 2017

Republikens President
Sauli Niinistö

Undervisningsminister
Sanni Grahn-Laasonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.