436/2017

Helsingfors den 28 juni 2017

Lag om ändring av lagen om Rundradion Ab

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om Rundradion Ab (1380/1993) 1 § 2 och 3 mom., 6 b §, 7 § 1 mom. och 2 mom. 5 punkten samt 7 a §,

sådana de lyder, 1 § 2 och 3 mom. i lag 492/2002, 6 b § och 7 § 1 mom. i lag 474/2012, 7 § 2 mom. 5 punkten i lag 635/2005 och 7 a § i lagarna 492/2002, 396/2003 och 474/2012, samt

fogas till 6 § 1 mom., sådant det lyder i lagarna 635/2005 och 474/2012, en ny 4 a-punkt och till lagen nya 6 c och 7 b § som följer:

1 §
Bolagets ställning

Angående bolagets rätt att bedriva televisions- och radioverksamhet föreskrivs särskilt. I fråga om tekniska radioanläggningar som behövs i verksamheten tillämpas informationssamhällsbalken (917/2014).

På bolaget tillämpas aktiebolagslagen (624/2006) med de undantag som föreskrivs i denna lag.

2 kap.

Bolagets förvaltning

6 §
Förvaltningsrådets uppgifter

På förvaltningsrådet ankommer att


4 a) besluta om bolagets strategi,


6 b §
Förfarande med hörande av sakkunniga

Förvaltningsrådet kan till stöd för sin verksamhet i behövlig utsträckning begära utlåtanden av sakkunniga eller höra dem muntligt.

6 c §
Styrelsen

Bolaget ska ha en styrelse med minst fem och högst åtta medlemmar som inte får vara medlemmar i förvaltningsrådet och inte heller höra till bolagets övriga högsta ledning.

Bolagets styrelse ska företräda tillräckligt mångsidig sakkunskap och de båda språkgrupperna.

Styrelsen ska

1) välja och entlediga bolagets verkställande direktör samt fastställa dennes lön och andra till befattningen anslutna villkor; verkställande direktören får inte vara medlem i förvaltningsrådet eller styrelsen,

2) välja bolagets övriga högsta ledning samt fastställa ledningens löner och andra till befattningarna anslutna villkor,

3) besluta om budgeten för det följande året,

4) sammankalla bolagsstämman och bereda de ärenden som ska behandlas vid stämman,

5) årligen lämna en berättelse till Kommunikationsverket över bolagets verksamhet.

7 §
Allmännyttig verksamhet

Bolagets uppgift är att tillhandahålla ett mångsidigt och omfattande allmännyttigt televisions- och radioprogramutbud med tillhörande special- och tilläggstjänster för alla på lika villkor. Dessa och andra allmännyttiga innehållstjänster ska tillhandahållas i allmänna kommunikationsnät både riksomfattande och på landskapsnivå.

Den programverksamhet som bedrivs i allmännyttigt syfte skall särskilt


5) stödja bevarandet av det finländska kulturarvet, tolerans, jämlikhet, jämställdhet och kulturell mångfald samt sörja för programutbud även för minoriteter och specialgrupper,


7 a §
Samarbete

Bolaget ska genom sin verksamhet främja yttrandefriheten, högklassig journalistik och mångfald inom medierna.

7 b §
Särredovisning av utbudet

Om bolaget tillhandahåller material som kommit till vid producerandet av allmännyttigt televisions- och radioprogramutbud någon annanstans än inom televisions- och radioverksamheten, ska bolaget särredovisa den allmännyttiga televisions- och radioverksamheten och den övriga allmännyttiga verksamheten.

Med särredovisning avses i denna paragraf att det för de särredovisade funktionerna per räkenskapsperiod ska uppgöras resultaträkning och för den allmännyttiga verksamheten dessutom balansräkning. Resultaträkningen och balansräkningen, som ska kunna härledas ur bolagets bokföring, ska i tillämpliga delar göras upp enligt bokföringslagen (1336/1997).

Om bolaget i eget bruk tar material som producerats inom den allmännyttiga televisions- och radioverksamheten i syfte att tillhandahålla det någon annanstans än inom televisions- och radioverksamheten, ska det ske på samma villkor som när bolaget överlåter material för externt bruk.


Denna lag träder i kraft den 15 juli 2017.

RP 13/2017
KoUB 11/2017
RSv 63/2017

Helsingfors den 28 juni 2017

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommunikationsminister
Anne Berner

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.