434/2017

Helsingfors den 28 juni 2017

Lag om ändring av 7 kap. 21 § i tvångsmedelslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i tvångsmedelslagen (806/2011) 7 kap. 21 § 6 mom. och

ändras 7 kap. 21 § 5 mom. som följer:

7 kap.

Beslag samt kopiering av handlingar

21 §
Beslut om beslag när en främmande stat har begärt rättslig hjälp

I fråga om begäranden om frysning som inkommit från en medlemsstat i Europeiska unionen och som avses i lagen om verkställighet i Europeiska unionen av frysningsbeslut av egendom eller bevismaterial och i fråga om beslut om beslag som avses i lagen om genomförande av direktivet om en europeisk utredningsorder på det straffrättsliga området (430/2017) iakttas de lagarna i stället för 1–4 mom.


Denna lag träder i kraft den 3 juli 2017.

RP 29/2017
LaUB 7/2017
RSv 65/2017
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/41/EU (32014L0041); EUT L 130, 1.5.2014, s. 1

Helsingfors den 28 juni 2017

Republikens President
Sauli Niinistö

Justitieminister
Antti Häkkänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.