412/2017

Helsingfors den 21 juni 2017

Statsrådets förordning om sättande i kraft av de ändringar i bilagorna till och av den reviderade bilagan V till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg och om ikraftträdande av lagarna om sättande i kraft av de bestämmelser i ändringarna och den reviderade bilagan V som hör till området för lagstiftningen samt av en lag om ändring av miljöskyddslagen för sjöfarten

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av

2 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna i bilaga I till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg (270/2017), 2 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna i bilaga IV till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg (271/2017), 2 § i om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den reviderade bilagan V till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg (272/2017), 2 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna i bilaga VI till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg (273/2017), 2 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna i bilagorna I, II, IV och V till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg (274/2017), samt ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av miljöskyddslagen för sjöfarten (275/2017):

1 §

De ändringar och revideringar som antagits när det gäller bilagorna till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg (FördrS 51/1983), i fråga om bilaga I i London den 17 juli 2009 genom resolutionerna MEPC.186(59) och MEPC.187(59) av Internationella sjöfartsorganisationens kommitté för skydd av den marina miljön, i fråga om bilaga IV i London den 15 juli 2011 genom resolution MEPC.200(62) av Internationella sjöfartsorganisationens kommitté för skydd av den marina miljön och i London den 22 april 2016 genom den nämnda kommitténs resolutioner MEPC.274(69) och MEPC.275(69), i fråga om bilaga V i London den 15 juli 2011 genom resolution MEPC.201(62) av Internationella sjöfartsorganisationens kommitté för skydd av den marina miljön, i fråga om bilaga VI i London den 4 april 2014 genom resolution MEPC.251(66) av Internationella sjöfartsorganisationens kommitté för skydd av den marina miljön och i London den 17 oktober 2014 genom den nämnda kommitténs resolution MEPC.258(67) samt i fråga om bilaga I, II, IV och V i London den 15 maj 2015 genom resolution MEPC.265(68) av Internationella sjöfartsorganisationens kommitté för skydd av den marina miljön, träder i kraft den 1 juli 2017 så som därom har överenskommits.

Ändringarna i bilagorna och den reviderade bilagan V till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg har godkänts av riksdagen den 14 mars 2017 och av republikens president den 5 maj 2017.

2 §

De bestämmelser som inte hör till området för lagstiftningen i ändringarna i bilagorna till och den reviderade bilagan V till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention för förhindrande av förorening från fartyg är i kraft som förordning.

3 §

Följande lagar träder i kraft den 1 juli 2017:

1) lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna i bilaga I till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg (270/2017);

2) lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna i bilaga IV till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg (271/2017);

3) lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den reviderade bilagan V till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg (272/2017);

4) lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna i bilaga VI till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg (273/2017);

5) lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna i bilagorna I, II, IV och V till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg (274/2017).

Lagen om ändring av miljöskyddslagen för sjöfarten (275/2017) träder i kraft den 1 juli

2017. Lagens 2 a kap. träder dock i kraft den 1 januari 2018.

Ålands lagting har gett sitt bifall till att de lagar som nämns i 1 mom. 2–5 punkten och 2 mom. träder i kraft i landskapet.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2017.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 60/2017)
(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 60/2017)

Helsingfors den 21 juni 2017

Kommunikationsminister
Anne Berner

Överinspektör
Laura Sarlin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.