402/2017

Helsingfors den 21 juni 2017

Statsrådets förordning om stöd till utdelning i skolan av mjölkprodukter, frukt och grönsaker för höstterminen 2017

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter (999/2012):

1 §
Stödberättigande produkter

Sådant stöd till utdelning i skolan som avses i lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter (999/2012) kan betalas för leverans av mjölk och surmjölk, nedan mjölkprodukter, till skolelever. Mjölken ska vara berikad med D-vitamin, och mjölkprodukterna får innehålla högst 0,5 procent fett. Mjölkprodukterna kan vara laktosfria. Stöd kan dessutom betalas för leverans av följande färska eller djupfrysta frukter och grönsaker:

1) ärter,

2) gurka,

3) kålrot,

4) morot,

5) tomat,

6) vinbär,

7) jordgubbar,

8) blåbär,

9) lingon,

10) äpplen.

Stödberättigande produkter kan delas ut i samband med vanliga skolmåltider under de förutsättningar som anges i artikel 11 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/40 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller unionsstöd till utdelning av frukt och grönsaker, bananer och mjölk vid utbildningsanstalter och om ändring av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 907/2014.

2 §
Målgrupp

Stöd till utdelning i skolan beviljas för anskaffning av stödberättigande mjölkprodukter som är avsedda att konsumeras av barn i ett offentligt eller av myndigheterna erkänt daghem eller en offentlig eller av myndigheterna erkänd förskola och av elever vid en läroanstalt på grundskolestadiet eller på andra stadiet.

Stöd till utdelning i skolan beviljas dessutom för anskaffning av stödberättigande frukter och grönsaker som är avsedda att konsumeras av elever vid en läroanstalt på grundskolestadiet.

3 §
Beloppet av stöd till utdelning i skolan

Stöd till utdelning i skolan kan beviljas för mjölkprodukter till ett belopp av högst 2 500 000 euro och för frukt- och grönsaksprodukter till ett belopp av högst 1 549 047 euro.

För leverans av mjölkprodukter beviljas högst 0,13 euro per liter i stöd. Om mjölkprodukterna är ekologiskt producerade beviljas emellertid högst 0,31 euro per liter i stöd.

För leverans av frukt- och grönsaksprodukter beviljas stöd till ett belopp som är högst 65 procent av anskaffningspriset. Om frukterna och grönsakerna är ekologiskt producerade beviljas stöd emellertid till ett belopp som är högst 75 procent av anskaffningspriset.

Om det stödbelopp som beräknas utifrån de godkända ansökningarna överstiger de belopp som anges i 1 mom., minskas stödbeloppet i förhållande till hur mycket maximibeloppet för mjölkprodukter eller maximibeloppet för frukter och grönsaker överstigits.

4 §
Begränsningar av beloppet av stöd till utdelning i skolan

Stöd kan beviljas för leverans av högst 0,25 liter mjölkprodukter och 150 gram frukt och grönsaker per elev eller barn och per-skol- eller verksamhetsdag.

Stöd för leverans av frukt och grönsaker kan beviljas för en mängd som motsvarar högst 10 skoldagar.

Stöd beviljas inte för mervärdesskattens eller transport- eller distributionskostnadernas andel av anskaffningspriset. Produktens anskaffningspris får inte avsevärt överstiga det genomsnittliga marknadspriset på produkten.

5 §
Stödperiod

Stöd till utdelning i skolan kan beviljas

1) för mjölkprodukter som levererats till läroanstalter och daghem mellan den 1 augusti och den 31 december 2017, och

2) för frukt och grönsaker som levererats till läroanstalter mellan den 1 augusti och den 30 september 2017.

6 §
Ansökan om stöd

En godkänd sökande av stöd till utdelning i skolan ska ansöka om stöd för leverans av mjölkprodukter så att stödansökan omfattar hela den stödperiod som avses i 5 § 1 punkten. En godkänd leverantör av produkter för utdelning i skolan ska ansöka om stöd för leverans av mjölkprodukter så att varje stödansökan omfattar en period på en månad.

En godkänd sökande av stöd till utdelning i skolan eller en godkänd leverantör av produkter för utdelning i skolan ska ansöka om stöd för leverans av frukt och grönsaker så att stödansökan omfattar hela den period som avses i 5 § 2 punkten.

Stöd ska sökas inom den tidsfrist på tre månader som avses i artikel 4.4 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/39 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller unionsstöd till utdelning av frukt och grönsaker, bananer och mjölk vid utbildningsanstalter.

7 §
Maximibeloppet för kompletterande åtgärder och utvärderings- och informationsåtgärder för stöd till utdelning i skolan

För kompletterande åtgärder och utvärderings- och informationsåtgärder för stöd till utdelning i skolan kan det 2017 beviljas högst 100 000 euro i fråga om mjölkprodukter och högst 50 000 euro i fråga om frukt och grönsaker.

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2017.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om produkter som berättigar till skolmjölksstöd (314/2013).

På stöd för produkter som levererats till läroanstalter och daghem senast den 31 juli 2017 tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna förordning.

Helsingfors den 21 juni 2017

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Äldre regeringssekreterare
Jukka Ränkimies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.