401/2017

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 20 juni 2017

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om försiktighetsåtgärder för förebyggande av spridning av afrikansk svinpest mellan frigående vildsvin och husdjur

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 44 § 2 mom. i lagen om djursjukdomar (441/2013):

1 §
Förbud mot att hålla svin utomhus

Det är förbjudet att hålla svin utomhus.

Förbudet enligt 1 mom. gäller emellertid inte

1) djurparker som avses i 20 § i djurskyddslagen (247/1996),

2) svin som hålls kopplade under rastning, eller

3) sådana djurhållningsplatser där utehägnen har skyddats med stängsel av ståltrådsnät eller elstängsel som byggts i anslutning till ett befintligt stängsel i enlighet med kraven i bilagan, eller där utehägnen har skyddats med tillräckligt stadiga konstruktioner så att frigående vildsvin inte kommer i kontakt med svin som hålls i hägn.

2 §
Anmälan om att hålla svin utomhus

Den som har för avsikt att hålla svin utomhus på en sådan djurhållningsplats som avses i 1 § 2 mom. 3 punkten under den tid förbudet enligt nämnda paragraf är i kraft ska underrätta kommunalveterinären om detta minst två månader på förhand.

Anmälan ska lämnas skriftligt och av anmälan ska framgå följande:

1) antalet svin,

2) en redogörelse för att kraven för att skydda utehänget uppfylls.

3 §
Ikraftträdande och övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018. Förordningens 2 § träder dock i kraft den 1 augusti 2017.

Bestämmelserna i 1 § tillämpas inom landskapet Åland dock först från och med den 1 januari 2019.

Helsingfors den 20 juni 2017

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Konsultativ tjänsteman
Katri Levonen

Bilaga

Krav på stängsel av ståltrådsnät

Stängsel av ståltrådsnät ska byggas i anslutning till och på minst två meters avstånd från det befintliga stängslet. Trådarna i ståltrådsnätet ska vara varmförzinkade. Zinklagret ska vara minst 30 mikrometer. Nätets totala höjd ska vara minst 200 centimeter. Nätets nedre kant ska vara insänkt i marken på minst 40 centimeters djup räknat från markytan. Ytan av rutorna i nätet får vara högst 115 kvadratcentimeter på området från nätets nedre kant till 150 centimeters höjd och i nätets övre kant högst 350 kvadratcentimeter. Trådarna i nätet ska ha en diameter på minst 3 millimeter.

Stolparna i nätet ska vara på högst fyra meters avstånd från varandra. Stolpar av trä ska ha en diameter på minst 100 millimeter. Stolparna ska vara behandlade mot röta. Stolpar av annat material ska till sin hållfasthet vara minst på motsvarande nivå.

Krav på elstängsel

På båda sidor om befintliga stängsel i hägnet ska det installeras elstängsel. Det elstängsel som installeras på utsidan av det befintliga stängslet ska ha fyra trådar. Det elstängsel som installeras på insidan av det befintliga stängslet ska ha minst två trådar.

Stängseltrådens draghållfasthet ska vara minst 450 kilogram. Stängelstrådar av metall ska ha en diameter på minst 2,5 millimeter. Elstängslets vågräta avstånd från stolpar i det befintliga stängslet i hägnet ska vara minst 150 millimeter mätt från stolpens yttre yta. Elstängslets lägsta tråd ska vara på cirka 20 centimeters höjd från marknivån och den högsta tråden får vara på högst 100 centimeters höjd från marknivån.

Elstängselaggregatets jordledning ska kopplas till det befintliga stängslet i hägnet, om det är av metallnät, och stängslet ska dessutom jordas med jämna avstånd. Dessutom ska den näst understa tråden i ett elstängsel som byggs på utsidan av ett befintligt stängsel i hägnet kopplas till elstängselaggregatets jordledning. De övriga trådarna ska kopplas till elstängselaggregatets elledning.

Om det installeras stolpar för elstängsel som byggs på utsidan av ett befintligt stängsel i hägnet, ska stolparna ha en diameter på minst 80 millimeter.

Elstängsel som byggs på ut- och insidan av befintliga stängsel i hägnet ska ha ett eget till elnätet kopplat elstängselaggregat vars största stöteffekt i det yttre elstängslet ska vara minst 6 joule. Om det inte är möjligt att koppla aggregatet till elnätet kan en batteridriven anordning användas.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.