394/2017

Åbo den 11 november 2016

Kyrkomötets beslut om ändring av valordningen för kyrkan

I enlighet med kyrkomötets beslut

upphävs i valordningen för kyrkan (416/2014) 97 § 2 mom.,

ändras 89 § 2 mom. och 96 §, mellanrubriken före 97 § och 98 § samt

fogas till valordningen för kyrkan en ny 96 a § som följer:

89 §
Utövande av rösträtt vid val av ärkebiskop och val av biskop

På biskopsval tillämpas bestämmelsen i 1 mom. 2 och 3 punkten.

96 §
Räkning av valresultatet vid biskopsval

Domkapitlet ska vid sitt sammanträde öppna de omslag som innehåller valhandlingarna och räkna de avgivna rösterna. Domkapitlet ska avgöra om en röstsedel som avses i 94 § 3 mom. ska beaktas vid rösträkningen och om någon röstsedel ska anses som ogiltig enligt 4 mom.

Vid val av ärkebiskop divideras de röster som avgetts av de röstberättigade i ärkestiftet med talet tre. Detta tal hopräknat med de övriga röster kandidaten har fått är kandidatens röstetal.

96 a §
Fastställande av valresultatet och förrättande av nytt val vid biskopsval

Om någon kandidat erhållit mer än hälften av kandidaternas hopräknade röstetal vid valet ska domkapitlet fastställa valresultatet. Domkapitlet ska meddela valresultatet med ett protokollsutdrag till kandidaterna och valmansföreningarnas ombud. Ett meddelande om valresultatet tillsammans med en besvärsundervisning ska anslås på domkapitlets anslagstavla och hållas anslaget från dagen efter det att valresultatet fastställdes till besvärstidens utgång.

Om ingen kandidat har fått majoriteten av rösterna enligt 1 mom. ska domkapitlet bestämma att nytt val ska förrättas enligt 18 kap. 1 c § 2 mom. i kyrkoordningen. Det nya valet ska förrättas inom 30 dagar efter det första valet enligt bestämmelserna om förrättande av val i 93–95 §. På rösträkningen och fastställandet av valresultatet tillämpas bestämmelserna i 1 mom. och 96 §.

Val av prästassessor i domkapitlet
97 §
Tidpunkt för valet samt valförrättarna

98 §
Förrättande av val av prästassessor

På valet av prästassessor tillämpas bestämmelserna i 93 § 1 mom., 94 och 95 § samt 96 § 1 mom. På röstsedeln antecknas endast ett namn.

Som röstlängd i valet ska det utdrag som gäller prosteriet ur den röstlängd som avses i 88 § 1 mom. användas. Röstlängden ska granskas inför varje val.


Detta beslut träder i kraft samma dag som den ändring av kyrkolagen som kyrkomötet godkände den 11 november 2016.

Åbo den 11 november 2016

För kyrkomötet
Ärkebiskop Kari Mäkinen

Kyrkomötets generalsekreterare
Katri Kuuskoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.