375/2017

Helsingfors den 16 juni 2017

Lag om ändring av lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter (999/2012) 3 § 16 och 17 punkten, 32 a § och mellanrubriken före 32 a § samt 33–36 och 82 §,

av dem 3 § 16 och 17 punkten och 32 a § sådana de lyder i lag 1194/2013, och

fogas till lagen nya 33 a–33 c § som följer:

3 §
Definitioner

I denna lag avses med


16) stöd till utdelning i skolan i del II avdelning I kapitel II avsnitt 1 i marknadsordningsförordningen avsett stöd till utdelning av mjölkprodukter, frukt och grönsaker till skolelever,

17) EU:s lagstiftning om utdelning i skolan bestämmelserna om stöd till utdelning i skolan i del II avdelning I kapitel II avsnitt 1 i marknadsordningsförordningen och i den horisontella förordningen samt kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/39 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller unionsstöd till utdelning av frukt och grönsaker, bananer och mjölk vid utbildningsanstalter, kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/40 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller unionsstöd till utdelning av frukt och grönsaker, bananer och mjölk vid utbildningsanstalter och om ändring av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 907/2014 och rådets förordning (EU) nr 1370/2013 om fastställande av vissa stöd och bidrag inom ramen för den samlade marknadsordningen för jordbruksprodukter,


Stöd till utdelning i skolan
32 a §
Nationell strategi för stöd till utdelning i skolan

Jord- och skogsbruksministeriet beslutar om den nationella strategi för stöd till utdelning i skolan som avses i marknadsordningsförordningen och om det förslag till anslag i anslutning till strategin som ska lämnas in till Europeiska kommissionen samt om ändringar som gäller dessa.

33 §
Produkter som berättigar till stöd till utdelning i skolan

Utöver det som i EU:s lagstiftning om utdelning i skolan föreskrivs om kraven på produkter som berättigar till stöd till utdelning i skolan ska produkterna motsvara näringsrekommendationerna. När de stödberättigande produkterna väljs ut kan hänsyn tas till ekologiskt produktionssätt, när produkterna har säsong, tillgängligheten för produkterna samt tillgängligt stödbelopp, korta leveranskedjor och miljöfördelar. Närmare bestämmelser om beaktande av näringsrekommendationer och om stödberättigande produkter utfärdas genom förordning av statsrådet.

33 a §
Målgruppen för stöd till utdelning i skolan

Stöd till utdelning i skolan kan beviljas för anskaffning av mjölkprodukter, frukt och grönsaker som delas ut till daghemsbarn eller elever vid läroanstalter. Stödet kan riktas till en viss åldersgrupp, om detta är motiverat med tanke på effektiviteten i att främja hälsosamma matvanor, det tillgängliga stödbeloppet och en effektiv utdelning. Närmare bestämmelser om fördelningen av stödet får utfärdas genom förordning av statsrådet.

33 b §
Beloppet av stöd till utdelning i skolan samt stödperioden

Bestämmelser om maximibeloppet av stödet till utdelning i skolan under läsåret i hela landet finns i EU:s lagstiftning om utdelning i skolan. Stöd till utdelning i skolan får beviljas inom ramen för maximibeloppet enligt EU:s lagstiftning om utdelning i skolan och för anslaget i statsbudgeten.

I fråga om beloppet av det stöd som beviljas för en enskild stödberättigande produkttyp och stödperiodens längd kan utöver stödets maximibelopp även det uppskattade antalet barn och elever samt produkternas pris, kvantitet och produktionsmetoder beaktas. Stödnivån bestäms enligt leveranstidpunkten för produkten. Närmare bestämmelser om beloppet av stöd till utdelning i skolan och om stödperiodens längd utfärdas genom förordning av statsrådet inom de gränser som anges i EU:s lagstiftning.

Om det stödbelopp som beräknas utifrån de godkända ansökningarna överstiger det maximibelopp av stödet som är tillgängligt för anskaffning av produkterna, ändras stödbeloppet i förhållande till hur mycket maximibeloppet överstigits. Närmare bestämmelser om hur stödbeloppet ändras får utfärdas genom förordning av statsrådet.

33 c §
Kompletterande åtgärder och utvärderings- och informationsåtgärder för stöd till utdelning i skolan

De kompletterande åtgärder och utvärderings- och informationsåtgärder som avses i EU:s lagstiftning om utdelning i skolan genomförs inom ramen för offentlig upphandling. Landsbygdsverket ska i samband med upphandlingen säkerställa att

1) den aktör som ansöker om att genomföra åtgärderna ingår en sådan förbindelse som avses i EU:s lagstiftning om utdelning i skolan,

2) den aktör som utses att genomföra åtgärderna och de åtgärder denne genomför uppfyller kraven i EU:s lagstiftning om utdelning i skolan,

3) det med den aktör som utses att genomföra åtgärderna ingås ett avtal där de skyldigheter och det ansvar enligt EU:s lagstiftning om utdelning i skolan som hänför sig till genomförandet av de kompletterande åtgärderna fastställs,

4) den aktör som utses att genomföra åtgärderna förbinder sig att dokumentera och till Landsbygdsverket anmäla de uppgifter som gäller genomförandet av åtgärderna.

Bestämmelser om den andel av maximibeloppet av stödet till utdelning i skolan som högst får användas för kompletterande åtgärder och utvärderings- och informationsåtgärder finns i EU:s lagstiftning om utdelning i skolan. Närmare bestämmelser om det belopp som används för åtgärderna får utfärdas genom förordning av statsrådet.

34 §
Godkännande av sökande av stöd till utdelning i skolan

Bestämmelser om skyldigheten för de som ansöker om stöd till utdelning i skolan att ansöka om godkännande för ändamålet finns i EU:s lagstiftning om utdelning i skolan. Landsbygdsverket beslutar om godkännande på ansökan. Godkännandet förutsätter förutom det som föreskrivs i EU:s lagstiftning om utdelning i skolan att sökanden är ett offentligt eller ett privat av myndigheterna erkänt daghem, en offentlig eller en privat av myndigheterna erkänd förskola eller läroanstalt på grundskolestadiet eller på andra stadiet eller en myndighet som svarar för deras verksamhet (godkänd sökande av stöd till utdelning i skolan).

Stöd till utdelning i skolan kan sökas på en godkänd sökandes vägnar av en för ändamålet godkänd aktör som till den godkända sökanden levererar sådana produkter som stödet till utdelning i skolan avser (godkänd leverantör av produkter för utdelning i skolan). Landsbygdsverket beslutar om godkännande på ansökan. En förutsättning för godkännande är, utöver det som föreskrivs i EU:s lagstiftning om utdelning i skolan, att leverantören visar upp en fullmakt av en godkänd sökande av stöd till utdelning i skolan enligt vilken leverantören får ansöka om stödet på dennes vägnar.

En aktör som ansöker om ett godkännande som avses i denna paragraf ska i sin ansökan om godkännande lämna de uppgifter om förutsättningarna för godkännande som anges i denna paragraf. Landsbygdsverket får meddela närmare föreskrifter om de uppgifter som ska lämnas i ansökningarna.

Ett beviljat godkännande gäller tills vidare. Bestämmelser om förutsättningarna för att återkalla godkännandet och för att ett återkallat godkännande ska kunna återfås finns i EU:s lagstiftning om utdelning i skolan.

35 §
Krav på godkända sökande av stöd till utdelning i skolan

Godkända sökande av stöd till utdelning i skolan ska

1) säkerställa att de produkter stödet avser delas ut endast till barn eller elever som hör till målgruppen för stödet,

2) föra bok över de utdelade stödberättigande produkterna, och

3) till Landsbygdsverket anmäla uppgifter om antalet barn och elever enligt 1 punkten och om de produkter som delats ut till dem.

Bestämmelser om övriga förutsättningar för beviljande och utbetalning av stöd till utdelning i skolan finns i EU:s lagstiftning om utdelning i skolan.

Närmare bestämmelser om de uppgifter enligt 1 mom. som ska dokumenteras och anmälas får utfärdas genom förordning av statsrådet inom de gränser som anges i EU:s lagstiftning. Genom förordning av statsrådet får bestämmelser dessutom utfärdas om den period som en enskild stödansökan för en godkänd sökande av stöd till utdelning i skolan ska omfatta.

36 §
Krav på godkända leverantörer av produkter för utdelning i skolan

Om stöd till utdelning i skolan söks av en godkänd leverantör av produkter för utdelning i skolan, förutsätter beviljandet av stöd att denne

1) sänker priset på de produkter stödansökan avser med åtminstone beloppet av utbetalt stöd så att det sammanlagda beloppet av nedsatt pris och stöd inte överstiger det pris som andra motsvarande kunder betalar till leverantören,

2) dokumenterar uppgifterna om sänkning av produktpriserna i ett informationssystem där det kan kontrolleras att kravet enligt 1 punkten uppfylls,

3) till Landsbygdsverket på verkets begäran utan obefogat dröjsmål anmäler uppgifter utifrån vilka prissänkningen kan kontrolleras i fråga om varje godkänd sökande av stöd till utdelning i skolan.

Landsbygdsverket har rätt att få de uppgifter som avses i 1 mom. 3 punkten oberoende av sekretessbestämmelserna.

Bestämmelser om de uppgifter om levererade produkter som godkända leverantörer av produkter för utdelning i skolan ska dokumentera och anmäla och om övriga förutsättningar för beviljande av stödet finns i EU:s lagstiftning om utdelning i skolan.

Närmare bestämmelser om de i 1 mom. avsedda uppgifter som ska dokumenteras och om det informationssystem som avses i 1 mom. får utfärdas genom förordning av statsrådet inom de gränser som anges i EU:s lagstiftning. Genom förordning av statsrådet får bestämmelser dessutom utfärdas om den period som en enskild stödansökan för en godkänd leverantör av produkter för utdelning i skolan ska omfatta.

82 §
Uppmaning att avhjälpa brister samt anmärkning som ges till en godkänd aktör

Om inte något annat följer av EU:s marknadsordningslagstiftning ska den myndighet som beviljat godkännande ge godkända aktörer som avses i EU:s marknadsordningslagstiftning en skriftlig uppmaning att avhjälpa brister, om de

1) inte uppfyller de förutsättningar för godkännande som anges i denna lag eller i EU:s marknadsordningslagstiftning, eller

2) underlåter att uppfylla eller bryter mot sådana krav på sin verksamhet som anges i denna lag eller i EU:s marknadsordningslagstiftning.

Den myndighet som ger uppmaningen ska bestämma en tidsfrist för aktören inom vilken de uppdagade bristerna, underlåtenheterna eller överträdelserna ska avhjälpas, om inte en tidsfrist är uppenbart onödig.

Om ett avhjälpande inte är möjligt, kan den myndighet som beviljat godkännandet ge aktören en anmärkning i stället för en uppmaning att avhjälpa bristerna.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2017.

På produkter som levererats till läroanstalter och daghem senast den 31 juli 2017 tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag.

RP 21/2017
JsUB 6/2017
RSv 46/2017

Helsingfors den 16 juni 2017

Republikens President
Sauli Niinistö

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.