372/2017

Helsingfors den 16 juni 2017

Lag om ändring av lagen om Nationella centret för utbildningsutvärdering

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om Nationella centret för utbildningsutvärdering (1295/2013) 6 och 7 § och

ändras 1, 3 och 8 §, av dem 1 § sådan den lyder i lag 582/2015, som följer:

1 §
Verksamhetsområde

Nationella centret för utbildningsutvärdering är ett oavhängigt sakkunnigorgan för extern utvärdering av utbildning och småbarnspedagogik. Utvärderingscentret producerar utvärderingsbaserad information för det utbildningspolitiska beslutsfattandet och utvecklandet av utbildningen och småbarnspedagogiken.

Utvärderingscentret verkar inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde som en sådan fristående enhet vid Utbildningsstyrelsen som avses i 6 a § i lagen om Utbildningsstyrelsen (564/2016).

3 §
Direktör

Utvärderingscentret har en direktör som leder verksamheten. Direktören utnämns av statsrådet.

Direktören avgör de ärenden som ska avgöras av utvärderingscentret, om inte något annat föreskrivs någon annanstans eller anges i den fristående enhetens fördelning av arbetsuppgifter. Närmare bestämmelser om direktörens beslutanderätt utfärdas genom förordning av statsrådet.

8 §
Bemyndigande att utfärda förordning

Bestämmelser om verksamhetsprinciperna för utvärderingscentret samt om delegationerna och arvodena utfärdas genom förordning av statsrådet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

RP 31/2017
KuUB 4/2017
RSv 49/2017

Helsingfors den 16 juni 2017

Republikens President
Sauli Niinistö

Undervisningsminister
Sanni Grahn-Laasonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.