363/2017

Helsingfors den 13 juni 2017

Försvarsministeriets förordning om ändring av försvarsministeriets förordning om försvarsministeriets arbetsordning

I enlighet med försvarsministeriets beslut

ändras i försvarsministeriets förordning om försvarsministeriets arbetsordning (1337/2011) 14 §, 16 § 11 punkten samt 35 och 48 §,

av dem 14 och 35 § sådana de lyder i förordning 1129/2016, som följer:

14 §
Avdelningarnas sammansättning

Vid försvarspolitiska avdelningen finns enheten för nationellt försvar, försvarssamarbetsenheten och forskningsenheten.

Vid förvaltningspolitiska avdelningen finns koncernstyrningsenheten, lagberednings- och rättsenheten, ekonomienheten och säkerhetsenheten.

Vid resurspolitiska avdelningen finns personalenheten, fastighets- och miljöenheten, materielenheten och dataadministrationsenheten.

16 §
Verksamhetsenheternas allmänna uppgifter

Utöver det som föreskrivs nedan har en verksamhetsenhet till uppgift att


11) sörja för beredskapsplaneringen och under tjänstetid svara för ärenden som gäller exceptionella situationer inom sitt verksamhetsområde,


35 §
Ministeriets beredskapsverksamhet

Beredskapschef vid ministeriet är direktören för enheten för nationellt försvar vid försvarspolitiska avdelningen. Beredskapschefen leder samordningen av beredskapsplaneringen vid ministeriet och inom förvaltningsområdet samt deltar i samordningen av beredskapsplaneringen i statsrådet.

Vid ministeriet finns en av kanslichefen tillsatt beredskapskommission som bistår kanslichefen genom att planera, samordna och styra förberedelser på förhand så att försvarsförvaltningen kan sköta sina uppgifter så störningsfritt som möjligt i alla situationer. Ordförande för kommissionen är beredskapschefen och sekreterare beredskapssekreteraren.

Vid ministeriet finns med tanke på exceptionella situationer ett jourarrangemang, i vilket personer som kanslichefen förordnar deltar. Syftet med jourarrangemanget är att säkerställa ministeriets beredskap att agera i exceptionella situationer också utanför tjänstetid.

48 §
Avgöranderätt för direktören för enheten för nationellt försvar

Utöver vad som föreskrivs i 43 § avgör direktören för enheten för nationellt försvar ärenden som gäller territorialövervakningen och handräckning, om inte ärendet ska avgöras av ministern.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 2017.

Helsingfors den 13 juni 2017

Försvarsminister
Jussi Niinistö

Äldre regeringssekreterare
Minnamaria Nurminen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.