338/2017

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 8 juni 2017

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om stödjande av projektverksamhet på landsbygden

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om stödjande av projektverksamhet på landsbygden (1174/2014) 6, 7 och 10 §, 10 c § 3 mom., 10 d §, rubriken för 4 kap., 17–20 §, 26 § 11 punkten, 28 § 2 mom., 35 a, 36, 37 och 39 §, av dem 10 §, 10 c § 3 mom., 10 d, 25 och 35 a § sådana de lyder i förordning 539/2015 samt 17 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 539/2015, som följer:

6 §
Mottagare av stöd för utvecklingsprojekt samt verksamhet som stöds

Stöd för ett allmännyttigt utvecklingsprojekt eller en allmännyttig investering kan beviljas offentligrättsliga samfund samt sådana privaträttsliga sammanslutningar vars huvudsakliga ändamål är att bedriva annan än ekonomisk verksamhet eller vars primära mål för verksamheten inte är att eftersträva vinst.

Stöd för investeringar enligt 18 § 1 mom. 5 punkten kan beviljas offentligrättsliga samfund och privaträttsliga sammanslutningar.

Stöd för ett samarbetsprojekt kan beviljas när minst två samfund eller sammanslutningar deltar i projektet. Stöd för samarbetsprojekt kan beviljas offentligrättsliga samfund och privaträttsliga sammanslutningar. Stödet beviljas den aktör som ansvarar för projektet.

Stöd för ett utvecklingsprojekt kan i enlighet med programmet beviljas för

1) utbildningsåtgärder,

2) informationsförmedling och demonstrationsåtgärder,

3) utarbetande av utredningar och planer,

4) allmännyttiga, lokala investeringar i syfte att bygga, förbättra eller utvidga småskalig infrastruktur, inklusive småskalig infrastruktur för turism,

5) utvecklande av lokala tjänster,

6) åtgärder för utvecklande av byar och för underhåll och restaurering av kultur- och naturarvet i landsbygdslandskap och områden med högt naturvärde,

7) genomförande av innovationsgruppers planer för landsbygden när de grundar sig på samarbete och utvecklar jordbruket, livsmedelsbranschen och skogsbruket,

8) samarbetsprojekt som reformerar näringsstrukturen, utvecklar landsbygdsnäringarnas konkurrenskraft och verksamhetsmiljö och främjar samarbetet mellan företagare,

9) innovativa åtgärder för begränsning av klimatförändringen och anpassning till den eller miljöåtgärder för att skydda vatten, samt

10) projekt som utvecklar processer för hållbar produktion av biomassa.

7 §
Godtagbara kostnader för stöd för utvecklingsprojekt

Om inte något annat föreskrivs nedan, kan stöd för utvecklingsprojekt beviljas för följande behövliga och skäliga projektkostnader:

1) kostnader för löner och arvoden och lagstadgade kostnader i anslutning till dem, med undantag av kostnader som betalas som naturaförmån,

2) resekostnader,

3) anskaffningskostnader när det gäller köpta tjänster,

4) hyreskostnader, och

5) andra kostnader som genomförandet av utvecklingsprojektet medför, inklusive små anskaffningar samt skäliga kostnader för servering vid möten, utbildningstillfällen och informationsmöten som stämmer överens med projektplanen.

Stödberättigande i samarbetsprojekt, utbildningsprojekt och lokala arbetsgruppers projekt är utöver vad som föreskrivs i 1 mom. sådana behövliga och skäliga kostnader som hänför sig till internationellt samarbete och som orsakas av att externa sakkunniga inbjuds till tillställningar arrangerade av den finländska parten samt kostnader som hänför sig till koordinering av projektrelaterat internationellt samarbete med en samarbetspartner som är verksam i en annan stat.

Stödberättigande i samarbetsprojekt är dessutom behövliga och skäliga kostnader som

1) hänför sig till sådana säljfrämjande åtgärder som gäller korta leveranskedjor, utveckling av en lokal marknad eller landsbygdsturismen,

2) föranleds av en kortvarig företagsvis bedömning eller testning av näringsverksamhet, eller

3) hänför sig till avskrivningskostnader för instrument och utrustning som behövs i pilotprojekt i den utsträckning och under den tid som de används för projektet,

Behövliga och skäliga kostnader för sådan tilläggsutbildning för personer i utbildningsuppgifter som är nödvändig i samband med utbildningsåtgärder och som hänför sig till i 13 § avsedda helheter är stödberättigande.

Arbete som utförs vederlagsfritt för projektet (naturaprestationer) kan godkännas som kostnad, med undantag av samarbetsprojekt, utbildningsåtgärder och åtgärder för informationsförmedling. Skäliga kostnader för servering i samband med arbete som utförs vederlagsfritt för projektet betraktas som godtagbara kostnader.

10 §
Beloppet av stöd för utvecklingsprojekt

Stöd för utvecklingsprojekt kan beviljas, om beloppet av stöd tillsammans med annan offentlig finansiering enligt ansökan är minst 5 000 euro.

För ett allmännyttigt utvecklingsprojekt kan stöd beviljas till ett belopp som tillsammans med annan offentlig finansiering motsvarar 100 procent av de godtagbara kostnaderna.

För godtagbara kostnader för sammanställande av ett temaprojekt samt för samarbete och för utbyte av erfarenheter i samband med ett temaprojekt kan stöd beviljas till ett belopp som tillsammans med annan offentlig finansiering motsvarar 100 procent av de godtagbara kostnaderna.

10 c §
Beloppet av stöd som beviljas allmännyttiga investeringar

Stöd för allmännyttiga investeringar som gäller kommunikationsförbindelser kan beviljas till ett belopp som tillsammans med annan offentlig finansiering motsvarar 70 procent av de godtagbara kostnaderna, om den årliga omsättningen för den som ansöker om stöd under de tre föregående åren har uppgått till högst 10 miljoner euro, eller 50 procent, om den årliga omsättningen för den som ansöker om stöd under minst ett av de tre föregående åren har överskridit 10 miljoner euro.


10 d §
Beloppet av stöd som beviljas projekt som finansieras av en lokal aktionsgrupp

För lokala projekt som finansieras ur finansieringskvoten för lokala aktionsgrupper kan stöd beviljas till ett belopp som tillsammans med annan offentlig finansiering uppgår till högst 180 000 euro. I internationella projekt kan de lokala aktionsgruppernas andel av stödbeloppet tillsammans med annan offentlig finansiering uppgå till högst 180 000 euro per aktionsgrupp.

För interregionala projekt som finansieras ur finansieringskvoten för lokala aktionsgrupper kan stöd beviljas till ett belopp som tillsammans med annan offentlig finansiering uppgår till högst 180 000 euro per aktionsgrupp.

Om stöd beviljas ur finansieringskvoten för lokala aktionsgrupper kan stödnivån vara lägre än den som anges i detta kapitel.

4 kap.

Allmännyttiga och övriga investeringar

17 §
Förutsättningarna för stödjande av investeringar

En allmännyttig investering kan stödjas, om nyttan av investeringen styrs till invånarna och andra aktörer inom området. Investeringsobjektet ska i huvudsak stå till förfogande för invånarna och aktörerna inom området.

Bestämmelser om investeringens varaktighet finns i artikel 71.1 led a–c samt i artikel 71.2 och 71.3 i förordningen om allmänna bestämmelser. Om investeringen genomförs inom ett område som inte ägs eller innehas av stödmottagaren, eller i en motsvarande byggnad eller på någon annan motsvarande plats, är en förutsättning för beviljande av stöd dessutom att ägaren och vid behov innehavaren av området har gett sitt samtycke till investeringen och till att det objekt som stöds står till förfogande för invånarna och aktörerna inom området. Nyttjanderättens varaktighet ska säkerställas på ett ändamålsenligt sätt.

Om det projekt som stöds inbegriper byggnadsinvesteringar, är en förutsättning för beviljande av stöd dessutom att stödtagaren ser till att objektet är försäkrat på behörigt sätt tills hela stödet har betalats ut.

Varaktighetskravet i 2 mom. gäller inte sådana investeringar i pilotprojekt i fråga om vilka det finns bestämmelser om stödberättigande kostnader i 7 § 3 mom. 3 punkten.

18 §
Godtagbara kostnader för investeringar

Utöver vad som föreskrivs i 7 § kan stöd beviljas för sådana skäliga och behövliga kostnader för genomförande av en allmännyttig investering som följer av

1) anskaffning av byggnad samt av material och tillbehör som behövs för uppförande, reparation eller utvidgning av en byggnad, anläggning eller konstruktion, anskaffning av anordningar med nära anknytning till byggnader eller konstruktioner samt planering, arbetslöner och entreprenad, inbegripet kostnader för de el-, värme-, vatten- och avloppsanslutningar samt dataanslutningar som behövs i byggnadsobjektet som en del av den åtgärd som stöds,

2) anskaffning av mark i samband med anskaffning av en byggnad till den del kostnaderna för anskaffning av marken inte överstiger tio procent av de stödberättigande kostnaderna för anskaffning av hela fastigheten,

3) anskaffning av maskiner, materiel, anordningar och redskap, inbegripet kostnader för de el-, värme-, vatten- och avloppsanslutningar samt dataanslutningar som behövs vid anskaffningarna som en del av den åtgärd som stöds,

4) planering och utförande av en lokal och småskalig vatten- och avloppsåtgärd så som föreskrivs i 7 § i lagen om stödjande av vatten- och avloppsåtgärder (686/2004),

5) planering och byggande av ett småskaligt telekommunikationsnät och motsvarande nätverk och anskaffning av utrustning samt anskaffning av de nyttjanderätter som krävs för att bygga och använda nätverket,

6) kostnader för myndighetstillstånd, registreringsavgifter och andra motsvarande kostnader,

7) brand- och talkoförsäkringspremier som avser projekttiden.

Stöd kan dessutom beviljas för sådana allmänna kostnader som avses i artikel 45.2 led c i landsbygdsförordningen samt sådana kostnader för förvärv eller utveckling av programvara och förvärv av patent, licenser, upphovsrätter samt varumärken som avses i artikel 45.2 led d i den förordningen.

Stöd kan i första hand beviljas för kostnader enligt 1 mom. 3 punkten om anskaffningen gäller ny materiel och nya maskiner, anordningar och redskap. Som stödberättigande kan dock godkännas utgifter för anskaffning av begagnade maskiner, anordningar, redskap och begagnad materiel

1) som det inte är ändamålsenligt att anskaffa som nya eller i fråga om vilka det inte finns ersättande tjänster att tillgå till skälig kostnad på orten,

2) som till sina tekniska egenskaper lämpar sig för det planerade syftet eller som kan ändras så att de lämpar sig för det planerade syftet,

3) i fråga om vilka anskaffningen totalt sett gör investeringen mer ekonomisk med beaktande av pris, livslängd och kostnader under drifttiden,

4) som till sitt anskaffningspris är förmånligare än motsvarande nya, och

5) av vars livslängd det återstår åtminstone fem år.

Anskaffningar av begagnad materiel eller begagnade maskiner, anordningar eller redskap godkänns genom ett stödbeslut. Den som ansöker om stöd ska i sin stödansökan lägga fram tillräckliga motiveringar till att de förutsättningar för stöd som anges i 3 mom. uppfylls.

19 §
Ytterligare krav när det gäller stöd för förvärv av byggnader och fastigheter

När en byggnad med eller utan mark förvärvas förutsätter beviljandet av stöd att

1) byggnaden lämpar sig för den verksamhet som ska bedrivas eller kan till ringa kostnader ändras till en sådan samt att den med hänsyn till dess tänkta ändamål uppfyller vad som i lag föreskrivs eller med stöd av lag bestäms om de krav som ställs på en sådan byggnad, och

2) byggnadens eller fastighetens köpesumma inte överstiger dess verkliga värde.

26 §
Kostnader som inte omfattas av stödet

Stöd beviljas inte för


11) kostnader för avlöning av en arbetstagare som vid ansökan om stöd inte har varit ordinarie tjänsteinnehavare hos sökanden eller kostnader för avlöning av en arbetstagare i ett sådant anställningsförhållande som gäller tills vidare, om arbetstagarens arbetsinsats inom projektet under den totala tiden för projektets genomförande överskrider ett årsverke och tjänsten eller befattningen i fråga inte har utlysts offentligt,


28 §
Skäliga godtagbara kostnader

Om lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016) inte tillämpas på en anskaffning, kan referenskostnader användas då kostnadernas skälighet bedöms. Om referenskostnader inte är tillgängliga, ska den som ansöker om stöd för anskaffningar som överstiger 2 500 euro lämna in en utredning om den normala prisnivån, ett tillräckligt antal anbud eller någon annan utredning utifrån vilken det är möjligt att bedöma kostnadernas skälighet. Med normal prisnivå avses de priser som tillämpas allmänt av varu- och tjänsteleverantörer.


35 a §
Val av projekt som stöds

Projektstöd enligt denna förordning får sökas fortlöpande. Val av projekt som ska finansieras sker minst två gånger per år.

36 §
Stödposter

Stöd som beviljas för en allmännyttig investering betalas i högst sex poster. Den sista posten ska utgöra minst 20 procent av det beviljade stödbeloppet.

Om stödet beviljas som engångsersättning, kan stödposterna betalas ut när de genom stödbeslutet godkända målen nåtts eller åtgärderna genomförts. Den sista stödposten kan betalas ut när åtgärderna enligt den godkända planen har genomförts i sin helhet. Stödet kan betalas ut i sammanlagt högst tre poster.

Stöd för kostnader orsakade av åtgärder för genomförande av temaprojekt samt stöd för i 10 § 3 mom. avsedda kostnader för sammanställande av projektet, för samarbete och för utbyte av erfarenheter kan i fråga om vardera kostnadsposten betalas ut i högst fyra poster per år.

Förskott betraktas som en post.

37 §
Beaktande av projektinkomster

Projektinkomsterna utgörs av inkomster från försäljning av varor och tjänster som skaffats för genomförande av projektet, av inkomster från försäljning av produkterna av projektet samt av bruksavgifter från projektets nyttigheter och lokaler.

Projektinkomsterna dras av från projektets godtagbara kostnader vid beräkning av stödbeloppet. Som inkomster vid beräkningen beaktas sådana inkomster som betalas till stödmottagaren under tiden för genomförande av projektet. Om åtgärdernas sammanlagda stödberättigande kostnad uppgår till högst 50 000 euro avdras inkomsterna dock inte.

På projekt vilkas sammanlagda stödberättigande kostnad överstiger en miljon euro och som genererar nettoinkomster efter att de avslutats tillämpas dessutom artikel 61 i förordningen om allmänna bestämmelser, om inte något annat följer av den på projektet tillämpliga lagstiftning som gäller statligt stöd.

39 §
Utbetalning av stöd

Med undantag av förskottet betalas det ut stöd för en sådan andel av de faktiska godtagbara kostnaderna som motsvarar stödprocenten. Utbetalningen av stöd förutsätter dessutom att det visas upp en redogörelse för att den övriga finansiering som förutsätts i stödbeslutet har förverkligats i överensstämmelse med stödbeslutet.

En förutsättning för utbetalning av stöd som grundar sig på godtagbara, faktiska kostnader är att stödmottagaren till betalningsansökningen fogar en specifikation av de utgifter som åtgärden orsakat och av hur åtgärderna framskrider i enlighet med 44 § 4 mom. i lagen om utvecklingsstöd. Anskaffningar ska framgå av betalningshandlingarna. Innan stöd kan betalas ut, ska utgiften, med undantag för i 7 § 3 mom. 3 punkten avsedda avskrivningskostnader, ha betalats av stödmottagaren och registrerats i stödmottagarens bokföring som en utgift för projektet.

Om stöd har beviljats som engångsersättning, baserar sig bedömningen av genomförandet av projektet på den plan som godkänts genom stödbeslutet samt villkoren i stödbeslutet. Engångsersättningen kan betalas ut när den som betalar ut ersättningen försäkrat sig om att det specificerade resultat som förutsätts i stödbeslutet har nåtts eller den åtgärd som förutsätts i beslutet har genomförts.


Denna förordning träder i kraft den 13 juni 2017.

Helsingfors den 8 juni 2017

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Regeringssekreterare
Laura North

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.