310/2017

Helsingfors den 24 maj 2017

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om bidrag för mjölkkor och nötkreatur, får- och getbidrag samt bidrag för jordbruksgrödor som betalas för 2016

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om bidrag för mjölkkor och nötkreatur, får- och getbidrag samt bidrag för jordbruksgrödor som betalas för 2016 (115/2016) 6 § 1 mom., 12 § 1 mom., 21 § 1 mom. och 25 § 1 mom., av dem 6 § 1 mom., 12 § 1 mom. och 25 § 1 mom. sådana de lyder i förordning 1067/2016, som följer:

6 §
Beloppet av bidrag för mjölkkor

Högst följande belopp per stödområde och djur beviljas i bidrag för mjölkkor:

område euro
Fasta Åland 602,50
Stödområde AB, yttre skärgården 881,00
Stödområde AB, övriga områden 543,40

12 §
Beloppet per djur i fråga om bidrag för nötkreatur

Följande belopp per stödområde och djur beviljas i bidrag för nötkreatur:

Stödområde AB, yttre skärgården euro Fasta Åland euro Stödområde AB, övriga områden euro Stödområde C euro
dikor och dikokvigor 553,00 399,50 399,50 173,70
tjurar och stutar 1008,00 451,70 481,50 156,50
slaktkvigor - 203,30 203,30 -
skärgårdskvigor 552,00 - - -

21 §
Beloppet av bidrag för tackor, hongetter, slaktlamm och slaktkillingar

Följande belopp per stödområde och djur beviljas i bidrag för tackor, hongetter, slaktlamm och slaktkillingar:

Stödområde AB, yttre skärgården euro Fasta Åland euro Stödområde AB, övriga områden euro Stödområde C euro
slaktlamm och slaktkillingar 33,80 33,80 33,80 33,80
tackor 113,00 86,70 53,40 -
hongetter 285,00 285,00 285,00 -

25 §
Beloppet av bidrag för jordbruksgrödor

Följande belopp per stödområde och hektar beviljas i bidrag för jordbruksgrödor:

Stödområde AB euro Stödområde Ceuro
proteingrödor 68,40 68,40
råg 57,40 57,40
sockerbeta 86,60 86,60
stärkelsepotatis 584,20 584,20
frilandsgrönsaker 160,80 -


Denna förordning träder i kraft den 31 maj 2017.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 (32013R1307); EUT L 347, 20.12.2013, s. 608
Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 639/2014 (32014R0639); EUT L 181, 20.6.2014, s. 1

Helsingfors den 24 maj 2017

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Äldre regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.