300/2017

Helsingfors den 24 maj 2017

Lag om statsrådets lägescentral

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Uppgifterna för statsrådets lägescentral

Vid statsrådets kansli finns statsrådets lägescentral.

För att stödja republikens presidents och statsrådets beslutsfattande och verksamhet ska statsrådets lägescentral

1) samla in och analysera information om säkerhetssituationen och sådana störningar och hot om störningar som äventyrar samhällets vitala funktioner,

2) sköta och koordinera förvaltningsövergripande uppgifter som hänför sig till upprätthållande, sammanställande, samordnande och förmedlande av en beskrivning av de rådande förhållandena kring situationer som avses i 1 punkten, de händelser som lett till situationen i fråga, bakgrundsuppgifter om situationen och bedömningar av situationens utveckling samt olika aktörers aktionsberedskap (lägesbild),

3) sprida den samordnade information som avses i 1 punkten till republikens president, statsrådet och andra myndigheter.

2 §
Skyldighet att rapportera säkerhetsincidenter

Ministerierna samt ämbetsverken och inrättningarna inom deras förvaltningsområde ska informera statsrådets lägescentral om olyckor, farosituationer, exceptionella händelser och andra motsvarande störningar eller hot om störningar som gäller det egna ansvarsområdet och som enligt myndighetens bedömning kan vara av betydelse vid utformandet av en lägesbild (säkerhetsincident).

3 §
Rätten för statsrådets lägescentral att få information

Trots det som föreskrivs om sekretessbelagd information har statsrådets lägescentral rätt att av en myndighet för sammanställande av en lägesbild få de uppgifter som den överlåtande myndigheten anser nödvändiga om de förhållanden som lett till en säkerhetsincident, platsen och tidpunkten för säkerhetsincidenten, säkerhetsincidentens konsekvenser, den behöriga myndighetens åtgärder samt om andra omständigheter som kan jämställas med dessa.

Den rätt att få information som avses i 1 mom. gäller inte

1) uppgifter som är sekretessbelagda enligt 24 § 1 mom. 16 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) och uppgifter som en myndighet med stöd av 28 § i den lagen eller någon annan bestämmelse i den lagen eller med samtycke av den som lämnat uppgiften fått för vetenskaplig forskning, statistikföring eller planerings- eller utredningsarbete som myndigheten utför,

2) uppgifter som avses i 24 § 1 mom. 23–31, 31 a, 31 b och 32 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och uppgifter som motsvarar uppgifterna i de nämnda punkterna och är sekretessbelagda enligt någon annan lag,

3) uppgifter som hör till tillämpningsområdet för lagen om internationella förpliktelser som gäller informationssäkerhet (588/2004) eller andra sådana uppgifter som en myndighet i en annan stat eller ett internationellt organ har gett till myndigheterna förutsatt att de hålls hemliga och används endast för ett angivet ändamål, om inte den andra stat eller det organ som lämnat uppgifterna till myndigheten samtycker till att de lämnas ut,

4) information om sekretessbelagda förtroliga meddelanden, förmedlingsuppgifter, lokaliseringsuppgifter eller innehållet i och existensen av konfidentiella radiosändningar.

4 §
Utlämnande av sekretessbelagd information

Trots det som föreskrivs om sekretessbelagd information har statsrådets lägescentral rätt att till republikens president, statsrådet och behöriga myndigheter lämna ut sekretessbelagda uppgifter enligt 3 § som centralen erhållit med stöd av denna lag, om uppgifterna är nödvändiga

1) för det beslutsfattande som säkerhetssituationen kräver, eller

2) för avvärjande av en omedelbart förestående allvarlig fara som hotar den allmänna säkerheten.

Statsrådets lägescentral får inte överlåta sådana uppgifter vidare som den erhållit av en myndighet i en annan stat om detta strider mot de villkor som ställts då uppgifterna lämnades ut.

5 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.

RP 261/2016
FvUB 6/2017
RSv 28/2017

Helsingfors den 24 maj 2017

Republikens President
Sauli Niinistö

Statsminister
Juha Sipilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.