298/2017

Helsingfors den 24 maj 2017

Statsrådets förordning om ändring av markanvändnings- och byggförordningen

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i markanvändnings- och byggförordningen (895/1999) 31 § och 34 § 2 mom., av dem 31 § sådan den lyder i förordning 1829/2009, och

ändras 18 § 2 mom., 19 § 3 mom., 24 § 2 mom., 26 § 2 mom., 30 § 4 mom. och 93 § 3 mom., av dem 18 § 2 mom., 26 § 2 mom. och 30 § 4 mom. sådana de lyder i förordning 118/2007 samt 19 § 3 mom. sådant det lyder i förordning 1130/2008, som följer:

18 §
Myndigheternas samråd

Vid samrådet ska myndigheterna föra fram eventuella mål på riks- och landskapsnivå samt andra centrala mål, frågor som är viktiga med tanke på statens genomförandeskyldighet samt myndigheternas åsikter om behovet av undersökningar och utredningar.


19 §
Offentligt framläggande av planförslag

Om generalplanen utarbetas på det sätt som avses i 44 § 1 mom. eller 72 § 1 och 2 mom. i markanvändnings- och bygglagen så att den styr byggandet, ska framläggandet av förslaget till generalplan skriftligen meddelas sådana ägare och av kommunen kända innehavare av mark inom generalplaneområdet som har sin hemkommun på en annan, i befolkningsdatasystemet antecknad ort eller vars adress kommunen i övrigt har kännedom om. Meddelandet får sändas som vanligt brev. Ett meddelande behöver dock inte sändas om personen i fråga har godkänt förslaget till generalplan. Personen anses ha fått del av meddelandet om det har postats senast en vecka före framläggandet.


24 §
Utformningen av detaljplanen

En detaljplan kan presenteras i en mindre skala än 1:2 000, om kraven på utformningen av detaljplanen uppfylls med beaktande av planens syfte och innehåll.


26 §
Myndigheternas samråd

Vid samrådet ska myndigheterna föra fram eventuella mål på riks- och landskapsnivå samt andra centrala mål, frågor som är viktiga med tanke på statens genomförandeskyldighet samt myndigheternas åsikter om behovet av undersökningar och utredningar.


30 §
Framförande av åsikter när planer bereds

Vid beredningen av en detaljplan som har ringa verkningar eller en detaljplaneändring som har ringa verkningar kan intressenterna ges tillfälle att framföra sina åsikter samtidigt som de informeras om att planläggningen har inletts. I ett sådant fall behöver informationen inte publiceras i en dagstidning.

93 §
Ikraftträdande av planer och vissa beslut

De byggförbud som myndigheterna utfärdar samt bygginskränkning enligt 33 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen, åtgärdsbegränsning enligt 128 § 1 mom. 4 punkten i den lagen samt byggförbud och åtgärdsbegränsning enligt 177 § 5 mom. i den lagen träder i kraft när de har kungjorts på det sätt som kommunala tillkännagivanden offentliggörs i kommunen.Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2017.

Helsingfors den 24 maj 2017

Bostads-, energi- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Regeringssekreterare
Mirkka Saarela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.