285/2017

Helsingfors den 11 maj 2017

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om leksakers säkerhet

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om leksakers säkerhet (1218/2011) 15 och 17 § och bilaga 1, av dem 15 § och bilaga 1 sådana de lyder i förordning 1505/2015, och

fogas till förordningen en ny 15 a § som följer:

15 §
Ämnen som klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktivt toxiska

Det är förbjudet att i leksaker eller delar av leksaker använda ämnen eller blandningar som enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 klassificerats som cancerframkallande, mutagena eller reproduktivt toxiska (CMR-ämne).

Sådana ämnen och blandningar som avses i 1 mom. får dock användas, om

1) koncentrationerna av ämnena eller blandningarna inte överstiger de koncentrationsgränser som anges i den förordning som nämns i 1 mom.,

2) dessa ämnen och blandningar är oåtkomliga för barn, när leksaken används på avsett eller förutsebart sätt, eller

3) det i leksaker och leksaksdelar som är gjorda av rostfritt stål eller i leksaksdelar som är avsedda att leda elektrisk ström är fråga om nickel som hör till  kategori 2 i den faroklass som avses i den i 1 mom. nämnda förordningen eller något annat CMR-ämne som kommissionen fattat beslut om vid ett förfarande enligt artikel 46.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/48/EG om leksakers säkerhet.

Bestämmelser om förbud mot sådana material som kommer i kontakt med livsmedel finns i livsmedelslagen (23/2006).

15 a §
Särskilda gränsvärden för kemikalier som används i vissa leksaker

De föreskrivna särskilda gränsvärdena för de kemikalier som nämns i bilaga 1 ska tillämpas, om kemikalierna används i leksaker som är avsedda för barn under 36 månader och i andra leksaker som är avsedda att stoppas i munnen.

17 §
Allmänna säkerhetskrav för leksaker som innehåller kosmetiska produkter

Kosmetika som är avsedd att användas vid lek med dockor och andra leksaker som innehåller kosmetiska produkter ska uppfylla de krav som anges i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter och lagen om kosmetiska produkter (492/2013).


Denna förordning träder i kraft den 24 maj 2017. 7–9 punkten i tabellen i dess bilaga 1 träder dock i kraft först den 24 november 2017.

Kommissionens direktiv (EU) 2015/2115 (32015L2115); EUT L 306, 24.11.2015, s. 17
Kommissionens direktiv (EU) 2015/2116 (32015L2116); EUT L 306, 24.11.2015, s. 20
Kommissionens direktiv (EU) 2015/2117 (32015L2117); EUT L 306, 24.11.2015, s. 23

Helsingfors den 11 maj 2017

Arbetsminister
Jari Lindström

Äldre regeringssekreterare
Laura Holkko

Bilaga 1

Särskilda gränsvärden för kemikalier som används i leksaker som är avsedda för barn under 36 månader och i andra leksaker som är avsedda att stoppas i munnen
Ämne CAS- nummer Gränsvärde
1. TCEP 115-96-8 5 mg/kg (halt)
2. TCPP 13674-84-5 5 mg/kg (halt)
3. TDCP 13674-87-8 5 mg/kg (halt)
4. Bisfenol A 80-05-7 0,1 mg/l (migration) i enlighet med metoderna i EN 71-10:2005 och EN 71-11:2005
5. Formamid 75-12-7 20 μg/m3 (gränsvärde för emission) efter högst 28 dagar räknat från början av emissionsprovningen av leksaksmaterial i cellplast som innehåller mer än 200 mg/kg (gränsvärde för beaktande grundat på halt).
6. 1,2-Bensisotiazol-3(2H)-on 2634-33-5 5 mg/kg (gränsvärde för halt) i vattenbaserade leksaksmaterial i enlighet med de metoder som föreskrivs i EN 71–10:2005 och EN 71–11:2005
7. Reaktionsblandning av 5-kloro-2-metyl-4- isotiazolin-3-on [EG-nr 247-500-7] och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG-nr 220-239-6] (3:1) 55965-84-9 1 mg/kg (gränsvärde för halt) i vattenbaserade leksaksmaterial
8. 5-kloro-2- metylisotiazolin-3(2H)-on 26172-55-4 0,75 mg/kg (gränsvärde för halt) i vattenbaserade leksaksmaterial
9. 2-metylisotiazolin-3(2H)-on 2682-20-4 0,25 mg/kg (gränsvärde för halt) i vattenbaserade leksaksmaterial

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.