278/2017

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 11 maj 2017

Statsrådets förordning om ändring av markanvändnings- och byggförordningen

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i markanvändnings- och byggförordningen (895/1999) 32 a och 65 §, sådana de lyder, 32 a § i förordning 348/2005 och 65 § delvis ändrad i förordning 1586/2015, samt

fogas till förordningen nya 30 a och 30 b § samt en ny 66 §, i stället för den 66 § som upphävts genom förordning 201/2014, som följer:

30 a §
Växelverkan i planens inledningsfas i anslutning till ett projekts miljökonsekvensbedömning

Om projektets miljökonsekvenser bedöms på det sätt som avses i 9 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen i samband med planläggning, ska den i 2 § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning avsedda (252/2017) projektansvarige utarbeta och lämna in en redogörelse för hur projektets miljökonsekvenser bedöms till den myndighet som svarar för utarbetandet av planen. Redogörelsen ska innehålla de uppgifter som avses i 3 § i statsrådets förordning om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (277/2017).

Den myndighet som svarar för utarbetandet av planen ska foga redogörelsen till programmet för deltagande och bedömning av planen och lämna in den även till den i 10 § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning avsedda kontaktmyndigheten. Programmet för deltagande och bedömning, som innefattar redogörelsen ska hållas offentligt framlagt och intressenterna ska ges tillfälle att framföra sina åsikter om det. För framförandet av åsikter ska det reserveras 30 dagar eller av särskilda skäl högst 60 dagar. Åsikterna ska utan dröjsmål lämnas även till kontaktmyndigheten för kännedom.

Efter att ha erhållit ovan nämnda redogörelse ska kontaktmyndigheten utifrån uppgifterna i redogörelsen ge ett utlåtande till den projektansvarige om omfattningen och exaktheten av de uppgifter som den projektansvarige ska inkludera i den miljökonsekvensbeskrivning som gäller projektet. Kontaktmyndigheten ska ge sitt utlåtande inom en månad från det att den i 2 mom. avsedda tid som reserverats för inlämnande av åsikter har löpt ut. Innan utlåtandet ges ska kontaktmyndigheten ge andra myndigheter som ärendet sannolikt berör tillfälle att framföra sin åsikt. Detta är emellertid inte behövligt, om myndigheterna i fråga har haft möjlighet att framföra sin åsikt som en del av planens förfarande för växelverkan och deras ställningstaganden är tillgängliga för kontaktmyndigheten.

För innehållet i kontaktmyndighetens utlåtande och skyldigheten att publicera utlåtandet på internet gäller vad som föreskrivs i 18 § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning.

30 b §
Växelverkan i planens beredningsfas i anslutning till ett projekts miljökonsekvensbedömning

Om projektets miljökonsekvenser bedöms på det sätt som avses i 9 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen i samband med planläggning, ska den projektansvarige utarbeta en miljökonsekvensbeskrivning som innehåller de uppgifter som avses i 4 § i statsrådets förordning om förfarandet för miljökonsekvensbedömning och lämna in den till den myndighet som svarar för utarbetandet av planen. Konsekvensbeskrivningen ska basera sig på den redogörelse som avses i 30 a 1 mom. § samt på det utlåtande som kontaktmyndigheten gett om redogörelsen. Den myndighet som svarar för utarbetandet av planen fogar konsekvensbeskrivningen till planens beredningsmaterial och lämnar in den även till den i 10 § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning avsedda kontaktmyndigheten.

När beredningsmaterialet innehåller en konsekvensbeskrivning enligt 1 mom. ska materialet hållas offentligt framlagt och minst 30 dagar ska reserveras för i 30 § 1 mom. avsett framförande av åsikter när planen bereds. Om konsekvensbeskrivningen dock av grundad anledning inte kan fogas till planens beredningsmaterial och intressenterna därför inte har möjlighet att framföra sina åsikter i beredningsskedet, ska tillfälle att framföra åsikter ges senast när planförslaget hålls offentligt framlagt.

Den myndighet som svarar för utarbetandet av planen ska ge de myndigheter vars verksamhetsområde projektet sannolikt gäller tillfälle att framföra sin åsikt om konsekvensbeskrivningen. För framförande av åsikter ska minst 30 dagar reserveras. Den myndighet som svarar för utarbetandet av planen ska utan dröjsmål lämna in ställningstagandena och de i mom. 2 avsedda åsikterna även till kontaktmyndigheten.

Kontaktmyndigheten ska ge den projektansvarige en i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning avsedd motiverad slutsats. Den motiverade slutsatsen ska ges inom två månader från det att den i 2 mom. avsedda tid som reserverats för inlämnande av åsikter har löpt ut.

Om kontaktmyndigheten inte kan sammanställa en motiverad slutsats utifrån konsekvensbeskrivningen, ska kontaktmyndigheten vid behov av den projektansvarige begära sådana i 4 § i statsrådets förordning om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning avsedda tilläggsuppgifter som har omedelbar betydelse för sammanställandet av slutsatsen. Kontaktmyndigheten ska utan dröjsmål lämna tilläggsuppgifterna för kännedom även till den myndighet som svarar för utarbetandet av planen, som i sin tur ska begära åsikter om och ställningstaganden till tilläggsuppgifterna i enlighet med 2 och 3 mom.

För kontaktmyndighetens skyldighet att lämna in en motiverad slutsats till myndigheterna och andra instanser och publicera den på internet gäller vad som föreskrivs i 23 § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning.

32 a §
Information på elektronisk väg

Information om att frågan om planläggning har väckts, om möjligheten att framföra åsikter när en plan bereds och om att ett planförslag finns framlagt ska i mån av möjlighet ges även i elektronisk form. Planförslaget ska om möjligt publiceras också elektroniskt.

Informationen enligt 1 mom. ska innehålla uppgift om var ytterligare information om saken finns att få och var åsikter om saken kan framföras.

Om projektets miljökonsekvenser bedöms på det sätt som avses i 9 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen i samband med planläggningen, ska det meddelande genom vilket intressenterna ges tillfälle att framföra åsikter om de handlingar som gäller projektets miljökonsekvensbedömning innehålla de uppgifter som avses i 5 § i statsrådets förordning om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning, och meddelandet ska alltid publiceras även elektroniskt på den myndighets internetsidor som svarar för utarbetandet av planen.

65 §
Hörande av grannarna

Kommunens byggnadstillsynsmyndighet ska när den i enlighet med 133 § 1 mom. i markanvändnings- och bygglagen underrättar grannarna om en bygglovsansökan reservera dem minst 7 dagar att göra en anmärkning. När det är fråga om ett projekt på vilket det förfarande vid miljökonsekvensbedömning som avses i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning tillämpas ska byggnadstillsynsmyndigheten dock reservera grannarna minst 14 dagar för att göra en anmärkning. Meddelandet om ansökan får sändas per post i brevform.

Om grannen inte är känd eller inte utan besvär kan anträffas eller om de grannar som ska höras är fler än tio, anses meddelandet om ansökan ha blivit delgivet grannarna när ansökan har kungjorts i den ordning som kommunala tillkännagivanden offentliggörs i kommunen.

Sökanden kan till sin ansökan foga en utredning om att grannarna eller en del av grannarna är medvetna om projektet och om deras eventuella ståndpunkter med anledning av byggandet. Till den del sökanden har rett ut att grannarna har hörts, är sådant hörande som avses i 1 mom. inte behövligt.

Den som påbörjar ett byggprojekt ska svara för att behövlig information om det aktuella projektet ges på byggplatsen. Vid bedömningen av om informationen är behövlig och hur den ska ges beaktas bland annat projektets storlek och läge. Syftet med informationen är att upplysa allmänheten om en sådan väsentlig förändring i omgivningen som följer av byggandet eller någon annan åtgärd.

66 §
Information om ett projekt som förutsätter miljökonsekvensbedömning

Information om en ansökan som avses i 132 § i markanvändnings- och bygglagen ska ges genom ett kommunalt elektroniskt tillkännagivande i enlighet med kommunallagen. I tillkännagivandet ska ärendet och den myndighet som avgör ärendet anges. Dessutom ska där uppges var och hur länge ansökningsskrifterna hålls framlagda, hur anmärkningar inlämnas och vem som ger tilläggsuppgifter i ärendet.


Denna förordning träder i kraft den 16 maj 2017.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/52/EU (32014L0052); EUT nr L 124, 16.4.2014, s. 1
Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU (32011L0092); EUT nr L 26, 28.1.2012, s. 1

Helsingfors den 11 maj 2017

Bostads-, energi- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Regeringssekreterare
Jaana Junnila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.