277/2017

Helsingfors den 11 maj 2017

Statsrådets förordning om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning

I enlighet med statsrådets beslut

föreskrivs med stöd av lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (252/2017):

1 §
Uppgifter som krävs av den projektansvarige för fattande av beslut i ett enskilt fall

Den projektansvarige ska lämna den i 11 § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (252/2017), nedan MKB-lagen, avsedda behöriga myndigheten följande uppgifter för fattande av ett i 3 § 2 mom. i MKB-lagen avsett beslut om tillämpning av förfarandet vid miljökonsekvensbedömning i ett enskilt fall:

1) en beskrivning av projektet, särskilt

a) en beskrivning av hela projektets fysiska egenskaper och vid behov av rivning,

b) en beskrivning av projektets lokalisering, särskilt med hänsyn till miljöns känslighet i de geografiska områden som projektet sannolikt påverkar,

2) en beskrivning av de miljöaspekter som kan antas komma att påverkas betydligt av projektet, samt

3) till den del det finns tillgänglig information om projektets eventuella sannolikt betydande miljökonsekvenser, en beskrivning av dessa konsekvenser, om de beror på

a) förväntade rester och utsläpp samt vid behov uppkomsten av avfall, eller

b) användning av naturresurser, särskilt jord, mark, vatten och naturens mångfald.

De faktorer som ligger till grund för beslutsfattandet och om vilka det föreskrivs i bilaga 2 till lagen om förfarande vid miljökonsekvensbedömning ska vid behov beaktas vid sammanställandet av de uppgifter som avses i punkt 1–3.

2 §
Beaktande av den naturliga miljöns tålighet vid fattande av beslut i ett enskilt fall

Vid fattande av beslut om tillämpning av förfarandet vid miljökonsekvensbedömning på ett projekt som avses i 3 § 2 mom. i MKB-lagen ska, när det gäller den naturliga miljöns tålighet enligt punkt 2 underpunkt c i bilaga 2 till den lagen, särskild vikt fästas vid

1) våtmarker, strandområden och flodmynningar,

2) kustområden och havsmiljö,

3) bergs- och skogsområden,

4) nationalparker och naturreservat,

5) områden som har klassificerats eller skyddats med stöd av lag och Natura 2000-områden som har fastställts av medlemsstaterna i enlighet med rådets direktiv 92/43/EG om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter och Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG om bevarande av vilda fåglar,

6) områden där de miljökvalitetsnormer som fastställts i unionens lagstiftning redan har överskridits, de inte har iakttagits eller det uppskattas att de har överskridits,

7) tätbefolkade områden, samt

8) historiskt, kulturellt eller arkeologiskt betydelsefulla landskap och platser.

3 §
Bedömningsprogrammets innehåll

Bedömningsprogrammet ska i behövlig mån innehålla

1) en beskrivning av projektet, dess syfte, planering, lokalisering, storlek, markanvändningsbehov och projektets anknytning till andra projekt, uppgift om den projektansvarige samt en uppskattning av tidtabellen för planering och genomförande av projektet,

2) uppgifter om sådana skäliga alternativ som är beaktansvärda vad gäller projektet och dess säregenskaper, och av vilka ett alternativ är att avstå från projektet, såvida ett sådant alternativ inte av särskilda skäl är onödigt,

3) uppgifter om de planer och tillstånd som genomförandet av projektet förutsätter,

4) en beskrivning av nuläget och utvecklingen av miljön inom det sannolika influensområdet,

5) förslag på kända miljökonsekvenser och sådana konsekvenser som ska bedömas, inklusive miljökonsekvenser som överskrider statsgränserna, och gemensamma konsekvenser med andra projekt i den omfattning som behövs för den motiverade slutsatsen, samt motiveringar för avgränsningen av vilka miljökonsekvenser som ska bedömas,

6) uppgifter om utredningar som gjorts eller planeras i fråga om miljökonsekvenserna, uppgifter om de metoder som används vid anskaffning och utvärdering av materialet och uppgifter om antaganden i fråga om metoderna,

7) uppgifter om kompetensen hos de som utarbetat bedömningsprogrammet, samt

8) en plan för anordnande av bedömningsförfarande och deltagande i det samt för anknytande av dessa till projektplaneringen och en uppskattning av när konsekvensbeskrivningen blir färdig.

4 §
Konsekvensbeskrivningens innehåll

Konsekvensbeskrivningen ska i behövlig mån innehålla följande uppgifter, som behövs för att dra en motiverad slutsats med beaktande av tillgänglig kunskap och relevanta bedömningsförfaranden vid tidpunkten i fråga:

1) en beskrivning av projektet, dess syfte, lokalisering, storlek, markanvändningsbehov, viktigaste egenskaper inklusive energianskaffning och energiförbrukning, material och naturresurser, sannolika utsläpp och rester samt mängd av och kvalitet hos avfall som uppkommer med beaktande av projektets byggnads- och användningsskeden inklusive eventuell rivning och exceptionella förhållanden,

2) uppgifter om den projektansvarige, tidtabell för planering och genomförande av projektet, planer, tillstånd och med tillstånd jämförbara beslut som genomförandet av projektet förutsätter samt projektets anknytning till övriga projekt,

3) en utredning av hur projektet och dess alternativ förhåller sig till markanvändningsplanerna och till planer och program som gäller användningen av naturresurser och miljöskydd som är väsentliga med tanke på projektet,

4) en beskrivning av miljöns tillstånd vid tidpunkten i fråga i projektets influensområde och miljöns sannolika utveckling, om projektet inte genomförs,

5) en bedömning av eventuella olyckor och deras följder med beaktande av projektets utsatthet för storolycks- och naturkatastrofrisker, nödsituationer i anslutning till dessa och åtgärder för att bereda sig på sådana situationer inklusive förebyggande åtgärder och lindringsåtgärder,

6) en bedömning och beskrivning av sannolika betydande miljökonsekvenser för projektet och dess skäliga alternativ,

7) beroende på fallet en bedömning och beskrivning av statsgränsöverskridande miljökonsekvenser,

8) en jämförelse av alternativens miljökonsekvenser,

9) uppgifter om de huvudsakliga orsaker som ligger till grund för det valda alternativet eller valet av alternativ, inklusive miljökonsekvenserna,

10) förslag till åtgärder, med vilka identifierade betydande negativa miljökonsekvenser undviks, förebyggs, begränsas eller avlägsnas,

11) beroende på fallet ett förslag om eventuella uppföljningsarrangemang vid betydande negativa miljökonsekvenser,

12) en utredning av bedömningsförfarandets faser samt deltagandeförfaranden och anknytning till planeringen av projektet,

13) en förteckning över de källor som använts vid utarbetandet av framställningar och bedömningar som ingår i beskrivningen, en beskrivning av de förfaranden som använts vid identifiering, prognostisering och bedömning av betydande miljökonsekvenser samt uppgifter om de brister som konstaterats vid samlandet av uppgifter och om de viktigaste osäkerhetsfaktorerna,

14) information om kompetensen hos de som utarbetat konsekvensbeskrivningen,

15) en utredning av hur kontaktmyndighetens utlåtande om bedömningsprogrammet har beaktats, samt

16) ett lättfattligt och åskådligt sammandrag av uppgifterna i 1–15 punkten.

Bedömningen och beskrivningen av sannolikt betydande miljökonsekvenser ska omfatta projektets indirekta och direkta, kumulativa, kortsiktiga, medellångsiktiga och långsiktiga permanenta och tillfälliga, positiva och negativa konsekvenser, samt gemensamma konsekvenser med andra existerande och godkända projekt.

5 §
Kungörelsens innehåll

Kungörelsen om bedömningsprogrammet ska innehålla tillräckligt detaljerade uppgifter om projektet, dess lokalisering och den projektansvarige, och om hur åsikter kan framföras och utlåtanden avges om bedömningsprogrammet. Vidare ska det framgå av kungörelsen var bedömningsprogrammet och det utlåtande som kontaktmyndigheten senare avger om det är framlagda till påseende medan bedömningsförfarandet pågår. Om MKB-lagens 5 kap., som gäller gränsöverskridande miljökonsekvenser, tillämpas på projektet, ska detta nämnas i kungörelsen.

Vad som föreskrivs i 1 mom. tillämpas även på kungörelse om konsekvensbeskrivning.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 16 maj 2017.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/52/EU (32014L0052); EUT nr L 124, 16.4.2014, s. 1.
Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU (32011L0092); EUT nr L 26, 28.1.2012, s.1.

Helsingfors den 11 maj 2017

Bostads-, energi- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Regeringssekreterare
Eriika Melkas

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.