238/2017

Helsingfors den 19 april 2017

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av undervisnings- och kulturministeriets förordning om undervisnings- och kulturministeriets arbetsordning

I enlighet med undervisnings- och kulturministeriets beslut

ändras i undervisnings- och kulturministeriets förordning om undervisnings- och kulturministeriets arbetsordning (359/2014) 9, 11, 13, 15, 16–18, 24, 41, 46, 47 och 56 §,

av dem 9, 11, 13, 15, 17, 47 och 56 § sådana de lyder i förordning 172/2016, 24 § sådan den lyder i förordning 1466/2016, 41 § sådan den lyder i förordning 855/2015 och 46 § sådan den lyder i förordning 352/2015, samt

fogas till denna förordning nya 41 a–41 g § som följer:

9 §
Verksamhetsområde

Till verksamhetsområdet för avdelningen för allmänbildande utbildning och småbarnspedagogik hör följande sektorer:

1) förskoleundervisning, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning, övrig allmänbildande utbildning, den morgon- och eftermiddagsverksamhet som avses i lagen om grundläggande utbildning (628/1998) samt småbarnspedagogik,

2) fritt bildningsarbete,

3) ärenden i fråga om budget, verksamhets- och ekonomiplan, resultatstyrning, författningsberedning, förvaltnings- och personalfrågor, ärenden som gäller informationssamhället, ärenden som gäller verksamhetslokaler och ärenden som gäller statsandelar och statsunderstöd när de hör till avdelningens verksamhetsområde samt internationella ärenden med undantag av sådana som i 24 § åläggs internationella sekretariatet samt styrning av regionförvaltningen till den del de hänför sig till avdelningens verksamhetsområde.

I beredningen av ärenden som hör till avdelningen för allmänbildande utbildning och småbarnspedagogik ska man beakta de uppgifter och befogenheter som ankommer på de samarbetsgrupper som det föreskrivs om i 7 kap.

Avdelningen för allmänbildande utbildning och småbarnspedagogik har även i uppgift att i fråga om den utbildning som hör till verksamhetsområdet se till de allmänna förutsättningarna, den strategiska utvecklingen, planeringen av utbildning och prognostiseringen av utbildningsbehovet med beaktande av arbetslivets behov.

11 §
Verksamhetsområde

Till verksamhetsområdet för avdelningen för yrkesutbildning hör följande sektorer:

1) grundläggande yrkesutbildning,

2) yrkesinriktad tilläggsutbildning,

3) läroavtalsutbildning,

4) systemet med fristående examina,

5) språkexamina,

6) särskilda yrkesläroanstalter,

7) ärenden i fråga om budget, verksamhets- och ekonomiplan, resultatstyrning, författningsberedning, förvaltnings- och personalfrågor, ärenden som gäller informationssamhället, ärenden som gäller verksamhetslokaler och ärenden som gäller statsandelar och statsunderstöd när de hör till avdelningens verksamhetsområde samt internationella ärenden med undantag av sådana som i 24 § åläggs internationella sekretariatet samt styrning av regionförvaltningen till den del de hänför sig till avdelningens verksamhetsområde.

I beredningen av ärenden som hör till avdelningen för yrkesutbildning ska man beakta de uppgifter och befogenheter som ankommer på de samarbetsgrupper som det föreskrivs om i 7 kap.

Avdelningen för yrkesutbildning har även i uppgift att i fråga om den utbildning som hör till verksamhetsområdet se till de allmänna förutsättningarna, den strategiska utvecklingen, planeringen av utbildning samt prognostiseringen av utbildningsbehovet med beaktande av arbetslivets behov.

13 §
Verksamhetsområde

Till verksamhetsområdet för högskole- och forskningspolitiska avdelningen hör följande sektorer:

1) universitetsundervisning,

2) yrkeshögskoleundervisning,

3) vetenskaplig forskning,

4) arkivväsendet,

5) ärenden i fråga om budget, verksamhets- och ekonomiplan, resultatstyrning, författningsberedning, förvaltnings- och personalfrågor, ärenden som gäller informationssamhället, ärenden som gäller verksamhetslokaler och statlig finansiering och andra understöd när de hör till avdelningens verksamhetsområde samt internationella ärenden med undantag av sådana som i 24 § åläggs internationella sekretariatet samt styrning av regionförvaltningen till den del de hänför sig till avdelningens verksamhetsområde.

I beredningen av ärenden som hör till högskole- och forskningspolitiska avdelningen ska man beakta de uppgifter och befogenheter som ankommer på de samarbetsgrupper som det föreskrivs om i 7 kap.

Högskole- och forskningspolitiska avdelningen har även i uppgift att i fråga om den utbildning och vetenskaplig forskning som hör till verksamhetsområdet se till de allmänna förutsättningarna, den strategiska utvecklingen, planeringen av utbildning samt prognostiseringen av utbildningsbehovet med beaktande av arbetslivets behov.

15 §
Verksamhetsområde

Till verksamhetsområdet för kultur- och konstpolitiska avdelningen hör följande sektorer:

1) konst,

2) kultur,

3) kulturarvet,

4) det allmänna biblioteksväsendet,

5) statsgaranti för konstutställningar, konstnärs- och journalistpensioner,

6) upphovsrätt,

7) främjande av likställdhet och kulturell mångfald,

8) ärenden som gäller den evangelisk-lutherska kyrkan, den ortodoxa kyrkan och andra religionssamfund samt andra religionsfrihetsärenden och det allmänna ordnandet av begravningsväsendet,

9) grundläggande konstundervisning,

10) ärenden i fråga om budget, verksamhets- och ekonomiplan, resultat- och målstyrning, författningsberedning, förvaltnings- och personalfrågor, digitala samlingar och tjänster, ärenden som gäller stärkande av kunskapsunderlaget, ärenden som gäller verksamhetslokaler och ärenden som gäller statsandelar och statsunderstöd när de hör till avdelningens verksamhetsområde samt internationella ärenden med undantag av sådana som i 24 § åläggs internationella sekretariatet samt styrning av regionförvaltningen till den del de hänför sig till avdelningens verksamhetsområde.

I beredningen av ärenden som hör till kultur- och konstpolitiska avdelningen ska man beakta de uppgifter och befogenheter som ankommer på de samarbetsgrupper som det föreskrivs om i 7 kap.

Kultur- och konstpolitiska avdelningen har även i uppgift att inom sitt verksamhetsområde se till de allmänna förutsättningarna för konst och kultur samt den strategiska utvecklingen.

16 §
Ämbetsverk, inrättningar, bolag och övriga organ som hör till avdelningens verksamhetsområde

Till verksamhetsområdet för kultur- och konspolitiska avdelningen hör följande ämbetsverk, inrättningar, bolag och övriga organ:

1) Nationella audiovisuella institutet,

2) Museiverket,

3) biblioteket för synskadade,

4) förvaltningsnämnden för Sveaborg,

5) Centret för konstfrämjande, konstrådet, de statliga konstkommissionerna och de regionala konstkommissionerna,

6) Cultura-stiftelsen,

7) Nationalgalleriet,

8) Finlands filmstiftelse,

9) Finlands Nationalopera och -balett,

10) Finlands Nationalteater,

11) bildprogramsnämnden,

12) statsgarantinämnden för utställningar,

13) upphovsrättsrådet,

14) en sakkunnignämnd i enlighet med vad som avses i 23 § i religionsfrihetslagen (453/2003),

15) statens konstverkskommission.

17 §
Verksamhetsområde

Till verksamhetsområdet för ungdoms- och idrottspolitiska avdelningen hör följande sektorer:

1) idrott och samordnande av idrottspolitik inom statsförvaltningen,

2) ungdomsarbete och ungdomspolitik,

3) studiestöd,

4) främjande av likställdhet och kulturell mångfald,

5) ärenden i fråga om budget, verksamhets- och ekonomiplan, resultat- och målstyrning, författningsberedning, förvaltnings- och personalfrågor, ärenden som gäller stärkande av kunskapsunderlaget och ärenden som gäller statsandelar och statsunderstöd när de hör till avdelningens verksamhetsområde samt internationella ärenden med undantag av sådana som i 24 § åläggs internationella sekretariatet samt styrning av regionförvaltningen till den del de hänför sig till enhetens verksamhetsområde.

I beredningen av ärenden som hör till ungdoms- och idrottspolitiska avdelningen ska man beakta de uppgifter och befogenheter som ankommer på de samarbetsgrupper som det föreskrivs om i 7 kap.

Ungdoms- och idrottspolitiska avdelningen har även i uppgift att inom sitt verksamhetsområde se till de allmänna förutsättningarna för idrott och ungdomsarbete samt den strategiska utvecklingen. Därtill svarar avdelningen i samråd för övriga avdelningar och enheter för ärenden som gäller medborgarsamhället.

18 §
Ämbetsverk, inrättningar, bolag och övriga organ som hör till avdelningens verksamhetsområde

Till verksamhetsområdet för ungdoms- och idrottspolitiska avdelningen hör följande ämbetsverk, inrättningar, bolag och övriga organ:

1) statens idrottsråd,

2) statens ungdomsråd,

3) den utvärderings- och understödskommission som avses i 7 § i ungdomslagen (1285/2016),

4) besvärsnämnden för studiestöd,

5) delegationen för studiestödsärenden.

24 §
Internationella sekretariatet

Det internationella sekretariatet har i uppgift att:

1) handlägga ärende som gäller gemensamma internationella uppgifter, om de hör till fler än en verksamhetsenhets ansvarsområde,

2) bistå andra verksamhetsenheter i utvecklingen av den internationella verksamheten samt i gemensamma uppgifter i det nordiska samarbetet, multilateralt och bilateralt internationellt samarbete samt i gemensamma uppgifter som gäller frändefolken,

3) i samråd med de övriga verksamhetsenheterna bereda internationella avtal som gäller ministeriets verksamhetsområde,

4) samordna ärenden som gäller Europeiska unionen, följa verksamheten i de för ministeriet centralaste organen som handlägger unionsärenden och förmedla information i anslutning till den, informera om aktuella ärenden som gäller unionen samt för övrigt bistå ministeriet i ärenden som gäller Europeiska unionen,

5) inom ministeriets verksamhetsområde fungera som nationell förvaltningsmyndighet för Europeiska unionens program, ifall uppgiften inte har delegerats till någon annan verksamhetsenhet,

6) ordna ministeriets internationella besök i samråd med övriga verksamhetsenheter,

7) sådana statsbidragsärenden som avses i statsrådets förordning om stöd för tidningspressen (389/2008).

Sakkunnigorgan inom sekretariatets ansvarsområde är Finlands Unescokommission.

Den tjänsteman som är chef för sekretariatet har rätt att använda titeln direktör för internationella ärenden.

41 §
Ministeriets samarbetsgrupper till stöd för gemensam beredning och samarbetet mellan verksamhetsenheterna

I syfte att uppnå de strategiska målen, samordna beredningen och utforma ministeriets helhetssyn finns det vid ministeriet en samarbetsgrupp för finansiering, en samarbetsgrupp för resultatstyrning, en samarbetsgrupp för lagberedning, en samarbetsgrupp för internationell verksamhet, en samarbetsgrupp för forskning, prognostisering och utvärdering samt en samarbetsgrupp för statsunderstödspraxis.

Samarbetsgrupperna behandlar ärenden som påverkar verksamhetsområdet för mer än en verksamhetsenhet.

I övrigt ska den som bereder ett enskilt ärende som även gäller en annan enhets verksamhetsområde även stå i kontakt med den enheten.

41 a §
Behandlingen av ärenden i samarbetsgrupperna

Verksamhetsenheterna ska föra de ärenden som hänför sig till en samarbetsgrupps uppgifter till behandling inom den samarbetsgruppen. Ordföranden för en samarbetsgrupp har dessutom rätt att bestämma att ett ärende ska behandlas inom den samarbetsgruppen.

Ifall samarbetsgruppen inte når samförstånd i det ärende som kräver ett beslut eller en linjedragning eller om ärendet är av stor betydelse, ska det behandlas i kanslichefens ledningsgrupp. Kanslichefen fattar beslut om verksamhetsprinciperna sedan ärendet behandlats av ledningsgruppen.

41 b §
Samarbetsgruppen för finansiering

Samarbetsgruppen för finansiering har till uppgift att:

1) bilda en helhetssyn som gäller verksamhetsområdet och trygga enhetliga principer för beredningen av planen för den offentliga ekonomin och statsbudgeten,

2) samordna utvecklingen av finansieringssystemen och finansieringsbestämmelserna,

3) säkerställa enhetliga riktlinjer och tolkningar i fråga om verkställigheten av statsandelar, statsunderstöd, verksamhetsutgifter och övrig finansiering.

Samarbetsgruppen kan ha sektioner.

41 c §
Samarbetsgruppen för resultatstyrning

Samarbetsgruppen för resultatstyrning har till uppgift att:

1) stödja ledningen för och verksamhetsenheterna vid ministeriet i utvecklingen och genomförandet av resultatstyrningen på förvaltningsområdet,

2) behandla och samordna ministeriets resultatstyrning i sådana ärenden som är gemensamma för statsförvaltningen och förvaltningsområdet samt utarbeta förslag till beslut om riktlinjer och avgöranden som gäller dem,

3) utveckla den gemensamma resultatstyrningen för förvaltningsområdet i enlighet med principerna och riktlinjerna för statsförvaltningens resultatstyrning,

4) delta i och påverka utvecklingen av statsrådets resultatstyrning.

41 d §
Samarbetsgruppen för lagberedning

Samarbetsgruppen för lagberedning har till uppgift att:

1) samordna lagberedning som gäller mer än en verksamhetsenhet, med undantag för den lagberedning som gäller statsandelar och -understöd samt övrig lagberedning som gäller finansiering,

2) behandla verkställigheten av statsrådets anvisningar och rekommendationer angående utvecklingen av lagberedningen samt utnyttjandet i lagberedningen av de utlåtanden som rådet för utvärdering av lagstiftningen har gett,

3) bereda ministeriets interna anvisningar angående lagberedningen,

4) svara för den interna samordningen inom ministeriet i fråga om verkställigheten på nationell nivå av Europeiska unionens förordningar och direktiv som gäller mer än en verksamhetsenhet.

41 e §
Samarbetsgruppen för internationell verksamhet

Samarbetsgruppen för internationell verksamhet har till uppgift att:

1) trygga ministeriets strategiska, enhetliga och genomslagskraftiga verksamhet i den nationella beredningen av internationella ärenden samt internationella verksamhet,

2) utveckla gemensamma verksamhetssätt, principer och kommunikationen inom ministeriet i anslutning till beredningen av internationella ärenden,

3) bereda de strategiska riktlinjerna för ministeriets internationella verksamhet och följa med hur de genomförs,

4) genomföra utredningar och göra framställningar inom ramen för utvecklingen och utvärderingen av ministeriets internationella verksamhet,

5) samordna användningen av de medel som är avsedda för ministeriets internationella verksamhet i enlighet med ministeriets strategiska riktlinjer.

Vad som ovan föreskrivits om behandlingen av internationella ärenden gäller även behandlingen av ärenden som gäller Europeiska unionen.

41 f §
Samarbetsgruppen för forskning, prognostisering och utvärdering

Samarbetsgruppen för forskning, prognostisering och utvärdering har till uppgift att:

1) stödja ministeriets ledning och verksamhet i kunskapsbaserat beslutsfattande samt i den strategiska planeringen och utvecklingen av verksamhetspolitiken,

2) följa med och utvärdera utvecklingen inom ministeriets verksamhetsområden och verksamhetsmiljö samt göra eller beställa analyser och utredningar som gäller dem,

3) utveckla kunskapsunderlaget och utnyttjandet av kunskap för beslutsfattande,

4) årligen bereda ministeriets utrednings- och forskningsplan,

5) främja prognostisering och utnyttjande av den,

6) samordna forsknings-, prognostiserings- och utvärderingsverksamheten till stöd för beslutsfattandet vid ministeriet och främja samarbetet med ministeriets förvaltningsområde och intressentgrupper angående utnyttjande av sådan kunskap.

41 g §
Samarbetsgruppen för statsunderstödspraxis

Samarbetsgruppen för statsunderstödspraxis har till uppgift att:

1) utveckla och förenhetliga praxis och förfaranden som gäller statsunderstöd,

2) följa med och bedöma statsunderstödens genomslagskraft,

3) utveckla statsunderstödsverksamhetens strategiska aspekter.

46 §
Ärenden som avgörs av kanslichefen

Kanslichefen avgör ärenden som gäller utlåtanden av ministeriet. Kanslichefen utser, efter att ha hört ministrarna för handläggning av ärenden som hör till ministeriets verksamhetsområde, företrädare för undervisnings- och kulturministeriet i organ, då den tjänsteman som utses för uppdraget i organet företräder verksamhetsområdet för fler än en minister.

Kanslichefen avgör dessutom ärenden som gäller:

1) de anslag som ministeriet förfogar över för sin interna verksamhet och fördelningen av dem mellan verksamhetsenheterna,

2) ministeriets interna förvaltning och ordning, om ärendet är principiellt viktigt eller vittsyftande,

3) förordnande om tjänsteresor för chefen för en avdelning eller för en enhet utanför avdelningarna,

4) ingående av sådana avtal om anställningsvillkor som avses i 44 § statstjänstemannalagen (750/1994) med andra tjänstemän än dem som nämns i lagens 26 §,

5) naturaförmåner till ministeriets personal frånsett tjänstemän som avses i 26 § i statstjänstemannalagen,

6) statsandel som beviljas kommuner för driftskostnaderna inom undervisnings- och kulturverksamheten för följande år, finansiering som beviljas samkommuner, registrerade sammanslutningar och stiftelser, rättande av statsandel och finansiering samt justering av statsandel och finansiering så att den överensstämmer med det genomsnittliga antalet elever och studerande,

7) ministeriets begäran om förundersökning,

8) tillsättande av sådana samarbetsgrupper som avses i kap. 7.

47 §
Ärenden som avgörs av chefen för en avdelning

Chefen för en avdelning avgör ärenden som gäller:

1) utlåtanden av avdelningen,

2) användning och beviljande av anslag och fullmakter som anvisats avdelningens verksamhetsområde eller ställts till dess förfogande samt anskaffningar och avtal inom ramen för dessa anslag och fullmakter, om det inte i den interna budgeten bestämts att någon annan tjänsteman vid avdelningen ska besluta om dessa ärenden,

3) godkännande av utgifter och inkomster som hör till avdelningens verksamhetsområde, om det inte i den interna budgeten bestämts att någon annan tjänsteman vid avdelningen skall besluta om dessa ärenden,

4) meddelande av anvisningar till ämbetsverk och inrättningar som hör till avdelningens verksamhetsområde,

5) placeringen av personal vid avdelningens ansvarsområden och grupper,

6) förordnanden om tjänsteresor för cheferna för ansvarsområdena och grupperna vid avdelningen och för andra tjänstemän som är direkt underställda chefen för avdelningen,

7) beviljande av tjänstledighet för högst två år för en chef eller direktör för ett ämbetsverk eller en inrättning som hör till avdelningens verksamhetsområde samt fastställande av lönen och utnämning till tjänsteman i tjänsteförhållande i sådana fall då uppgifterna som hör till en sådan tjänst ska skötas på högst ett år,

8) granskning och återkrav av statsandel,

9) godkännande av finansieringsbeslut för program inom europeiska regionala samarbetet som hör till avdelningens verksamhetsområde,

10) betalning och återkrav av statlig finansiering för anläggningsprojekt,

11) återkrav av statsunderstöd.

56 §
Arbetsgrupper

Vid ministeriet finns följande grupper som tillsatts tills vidare: arbetsgruppen för regionala ärenden och beredskapsgruppen.

Föreskrifter om arbetsgruppernas uppgifter ges i ministeriets beslut om tillsättning av grupperna.


Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2017.

Helsingfors den 19 april 2017

Undervisnings- och kulturminister
Sanni Grahn-Laasonen

Kanslichef
Anita Lehikoinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.