229/2017

Helsingfors den 21 april 2017

Lag om ändring av lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014) 13 kap. 4 § 4 mom.,

ändras 2 kap. 5 § 2 mom. 12 punkten samt 13 kap. 1 § 3 mom. och 7 §,

av dem 2 kap. 5 § 2 mom. 12 punkten sådan den lyder i lag 527/2016, och

fogas till 2 kap. 5 § 2 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lagarna 627/2014 och 527/2016, en ny 13 punkt som följer:

2 kap.

Definitioner

5 §
Definitioner med anknytning till EU-lagstiftning

I denna lag avses med


12) marknadsmissbruksförordningen Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordning) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG och kommissionens direktiv 2003/124/EG, 2003/125/EG och 2004/72/EG,

13) förordningen om faktablad för paketerade investeringsprodukter Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1286/2014 om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Priip-produkter).


13 kap.

Marknadsföring till icke-professionella kunder

1 §
Villkor för marknadsföring

Den som marknadsför AIF-fonder ska innan ett investeringsbeslut fattas sända en icke-professionell kund ett faktablad enligt 4 § eller ett faktablad enligt förordningen om faktablad för paketerade investeringsprodukter.


7 §
Bemyndigande att utfärda förordning

Genom förordning av finansministeriet får i syfte att genomföra AIFM-direktivet utfärdas närmare bestämmelser om

1) förutsättningarna för att Finansinspektionen ska bevilja undantag som avses i 2 § 3 mom. och 6 § 4 mom.,

2) de krav enligt 4 och 5 § som ska ställas på faktablad som ges till investerare.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

De undantag från skyldigheten att upprätta faktablad som Finansinspektionen beviljat med stöd av det upphävda 13 kap. 4 § 4 mom. upphör att gälla fyra månader efter ikraftträdandet av denna lag, dock senast den 1 maj 2018.

RP 79/2016
EkUB 1/2017
RSv 14/2017
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1286/2014 (32014R1286); EUT L 352, 9.12.2014, s. 1

Helsingfors den 21 april 2017

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.