227/2017

Helsingfors den 21 april 2017

Lag om ändring av 25 § i konkurrenslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i konkurrenslagen (948/2011) 25 §, sådan den lyder i lag 662/2012, som följer:

25 §
Förbud mot företagsförvärv och ställande av villkor för företagsförvärv

Marknadsdomstolen kan på framställning av Konkurrens- och konsumentverket förbjuda eller förordna om hävande av ett företagsförvärv eller ställa villkor för fullföljande av företagsförvärvet, om förvärvet på ett märkbart sätt hindrar konkurrensen på den finländska marknaden eller på en avsevärd del av den, särskilt på grund av att förvärvet resulterar i uppkomst eller förstärkning av dominerande marknadsställning.

Om sådant hindrande av konkurrensen som avses i 1 mom. kan undvikas genom att villkor uppställs för fullföljande av företagsförvärvet, ska Konkurrens- och konsumentverket i stället för att göra en framställning om saken förhandla och förordna om sådana villkor som ska iakttas. Konkurrens- och konsumentverket kan inte förordna om sådana villkor för ett företagsförvärv som den som anmält företagsförvärvet inte godkänner.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 2017.

RP 256/2016
EkUB 3/2017
RSv 21/2017

Helsingfors den 21 april 2017

Republikens President
Sauli Niinistö

Justitie- och arbetsminister
Jari Lindström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.