202/2017

Helsingfors den 7 april 2017

Lag om ändring av den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (34/2015) 4 § 3 och 4 mom., 29 a § 1 mom. och 30 § 3 mom.,

av dem 29 a § 1 mom. och 30 § 3 mom. sådana de lyder i lag 227/2016, och

fogas till 29 a §, sådan den lyder i lag 227/2016, ett nytt 3 mom. som följer:

4 §
Stödmottagare

Förutom vad som föreskrivs i 2 mom. betraktas som enskilda markägare också sådana fysiska personer som tillsammans med ett bolag äger en fastighet, förutsatt att de fysiska personernas ägarandel av fastigheten är minst 50 procent och att bolagets huvudsakliga syfte är att bedriva gårds- eller skogsbruk. Som enskilda markägare betraktas inte de fonder om vilka det föreskrivs i lagen om placeringsfonder (48/1999) eller i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014).

Närmare bestämmelser om vad som anses vara huvudsakligt bedrivande av gårds- eller skogsbruk enligt 2 och 3 mom. och när bedrivandet av gårds- eller skogsbruk kan anses utgöra största delen av en stiftelses eller ett bolags verksamhet utfärdas genom förordning av statsrådet.

29 a §
Tidsfrist för att verkställa åtgärder

Av ett beslut om beviljande av stöd för tidig vård av plantbestånd eller för vård av ungskog ska framgå att stödet beviljas på villkor att arbetena slutförs inom den tidsfrist som anges i beslutet. Extra tid för att slutföra arbetena beviljas inte.


Närmare bestämmelser om de maximala tidsfristerna enligt 1 mom. för att genomföra de arbeten som gäller tidig vård av plantbestånd och vård av ungskog utfärdas genom förordning av statsrådet.

30 §
Vissa beslut om storleken av stöd

Skogscentralen ska utifrån anmälan om verkställande som gäller tidig vård av plantbestånd och vård av ungskog besluta om det slutliga stödbeloppet, om arealen för det utförda vårdarbetet är mindre än den areal för vilken stöd har sökts. Skogscentralen ska besluta om det slutliga stödbeloppet också när ansökan har gällt stöd för tidig vård av plantbestånd men det utförda arbetet uppfyller kraven för vård av ungskog, eller tvärtom. Om arealen för det område som vårdats är större än den areal för vilken stöd har sökts, beräknas stödbeloppet i beslutet om slutligt stödbelopp utifrån den areal som uppgetts i ansökan. Om ansökan har gällt stöd för tidig vård av plantbestånd men det utförda arbetet uppfyller kraven för vård av ungskog, beaktas inte utförd hopsamling av klenträd vid beräkning av stödbeloppet i beslutet om slutligt stödbelopp. För varje beslut om beviljande får det göras endast en anmälan om verkställande.


Denna lag träder i kraft den 20 april 2017.

RP 6/2017
JsUB 3/2017
Rsv 19/2017

Helsingfors den 7 april 2017

Republikens President
Sauli Niinistö

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.