192/2017

Helsingfors den 6 april 2017

Statsrådets förordning om förfarandet för överföring av ansökningar om jordbruksstöd 2017

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 18 § 2 mom. i lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013) och 16 § 2 mom. i lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket (193/2013), av dem det sistnämnda momentet sådant det lyder i lag 1356/2014:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning finns bestämmelser om förfarandet för överföring av ansökningar om sådana stöd år 2017 som anges i följande statsrådsförordningar:

1) statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2017 (35/2017), 

2) statsrådets förordning om nordligt stöd 2017 (36/2017),

3) statsrådets förordning om från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning (759/2008),

4) statsrådets förordning om nationellt stöd till sockerbetsodlare 2017 (30/2017),

5) statsrådets förordning om grundstöd, förgröningsstöd och stöd till unga jordbrukare (234/2015),

6) statsrådets förordning om bidrag för mjölkkor och nötkreatur, får- och getbidrag samt bidrag för jordbruksgrödor som betalas för 2017 (193/2017),

7) statsrådets förordning om miljöersättning (235/2015),

8) statsrådets förordning om kompensationsersättning (236/2015)

9) statsrådets förordning om ersättning för ekologisk produktion (237/2015)

10) statsrådets förordning om ersättning för icke-produktiva investeringar (238/2015)

11) statsrådets förordning om ersättning för djurens välbefinnande (121/2015).

2 §
Förskott

Om besittningsrätten till en hel gårdsbruksenhet överförs efter det att förskott enligt en förordning som nämns i 1 § 1–3 punkten har sökts, kan ansökan om förskott på stöd överföras på gårdsbruksenhetens nya innehavare innan förskottet betalas, om den förra innehavaren och den nya innehavaren så avtalar. För att ansökan om förskott ska kunna överföras krävs det att jordbruket på gårdsbruksenheten under 2017 bedrivs i den omfattning som gårdsbruksenhetens förra innehavare uppgett i ansökan om förskott.

3 §
Stöd för växtproduktion

Om besittningsrätten till en hel gårdsbruksenhet överförs innan ansökan om stöd för växtproduktion enligt en förordning som nämns i 1 § 2 eller 4 punkten har gjorts, är det gårdsbruksenhetens nya innehavare som ska ansöka om stödet.

Om besittningsrätten till hela gårdsbruksenheten överförs efter det att en ansökan om sådant stöd som avses i 1 mom. har gjorts, dock senast den 31 augusti 2017, kan den nya innehavaren antecknas som den som ansöker om stödet.

Om ett växthus kommer i eller upphör att vara i sökandens besittning efter det att ansökan om stöd för växthusproduktion enligt en förordning som nämns i 1 § 1 eller 2 punkten har gjorts, ska den som ansöker om stöd omedelbart göra en anmälan om besittningens övergång. Stödet för växthusproduktion betalas till den som har växthuset i sin besittning den 15 maj 2017.

4 §
Husdjursstöd

Om besittningsrätten till en hel gårdsbruksenhet har överförts på den nya innehavaren innan förskott på husdjursstöd enligt en förordning som nämns i 1 § 1 eller 2 punkten har sökts, eller om gårdsbruksenhetens nya innehavare har antecknats som sökande av förskott på husdjursstöd och förskottet har betalats till den nya innehavaren, är det den nya innehavaren som ska ansöka om det slutliga stödet.

Den nya innehavaren kan utifrån ett avtal mellan gårdsbruksenhetens förra innehavare och den nya innehavaren för 2017 ansöka om nationellt husdjursstöd för stödberättigande djur som varit i den förra innehavarens besittning före överföringen av besittningsrätten, och på basis av referenskvantiteten ansökä om från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning.

Om besittningsrätten till hela gårdsbruksenheten överförs efter det att förskottet har betalats, men före betalningen av det slutliga husdjursstödet, kan slutligt stöd sökas av antingen den förra innehavaren eller den nya innehavaren eller båda. Beträffande lägenhetssignumet för den aktuella lägenheten anses det dock i dessa fall vara fråga om en enda ansökan.

Om flera gårdsbruksenheter har slagits samman, kan innehavaren av den gårdsbruksenhet som bildats vid sammanslagningen ansöka om slutligt husdjursstöd för de djur som omfattas av stöd 2017 och som fötts upp på de gårdsbruksenheter som sammanslagits, och på basis av referenskvantiteten ansöka om från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning. I fråga om den gårdsbruksenhet vars lägenhetssignum tas ur bruk ska eventuellt förskott på husdjursstöd återkrävas till staten.

5 §
Betalning av slutligt husdjursstöd 

Om besittningsrätten till en hel gårdsbruksenhet överförs efter att det har betalats förskott på husdjurstöd enligt en förordning som nämns i 1 § 1–3 punkten, betalas det slutliga stödet till den producent till vilken förskottet betalades.

Om förskott på husdjursstöd inte har betalats före överföringen av besittningsrätten till hela gårdsbruksenheten, kan den förra innehavaren och den nya innehavaren sinsemellan avtala om till vilkendera innehavaren det slutliga nationella husdjursstödet ska betalas.

Om parterna önskar att det slutliga husdjursstödet betalas till den nya innehavaren, ska denne före den slutliga betalningen av det första husdjursstödet lämna in ett avtal om detta till den kommunala landsbygdsnäringsmyndigheten. 

När besittningsrätten till en hel gårdsbruksenhet överförs med avseende på de stödformer som avses i 1 mom., uppfylls det krav på besittning av åker som utgör en förutsättning för beviljande av husdjursstöd, om den tidigare innehavaren av lägenheten under samma lägenhetssignum har haft åkerareal som avses i 9 § 2 mom. 1 punkten eller 10 § 2 mom. 1 punkten i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001).

6 §
Direktstöd från Europeiska unionen och stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Vid sådan överföring av besittningsrätten till gårdsbruksenheter som avses i artikel 8 i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 809/2014 om regler för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller det integrerade administrations- och kontrollsystemet, landsbygdsutvecklingsåtgärder och tvärvillkor ska en förutsättning för överföring av ansökningar om stöd enligt de förordningar som nämns i 1 § 5–11 punkten vara att överföringen av besittningsrätten sker senast den 31 augusti stödåret i fråga.

Den nya innehavaren kan utifrån ett avtal mellan gårdsbruksenhetens förra innehavare och den nya innehavaren söka höjning av kompensationsersättning enligt statsrådets förordning om kompensationsersättning 2017, ersättning för ekologisk produktion enligt statsrådets förordning om ersättning för ekologisk produktion och stöd för djurens välbefinnande enligt statsrådets förordning om ersättning för djurens välbefinnande på basis av de stödberättigande djur som varit i den förra innehavarens besittning före överföringen av besittningsrätten.

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 12 april 2017.

Helsingfors den 6 april 2017

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Äldre regeringssekreterare
Juha Vanhatalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.