182/2017

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 30 mars 2017

Statsrådets förordning om företagsstöd för landsbygden

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om företagsstöd för landsbygden (80/2015) 8, 9 och 20 §, 24‒28 §, 31, 34 och 36 §, av dem 27 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 858/2015, som följer:

8 §
Tillämpning av bestämmelserna om statligt stöd

När nyetableringsstöd för företag beviljas för inledande av sådan företagsverksamhet på landsbygden som inte hör till jordbrukssektorn eller skogsbruket, iakttas artikel 45 i gruppundantagsförordningen för jord- och skogsbrukssektorn och för landsbygdsområden.

När stöd beviljas för investeringar och genomförbarhetsstudier som avser förädling, saluföring och utvecklande av jordbruksprodukter iakttas artikel 81.2 i landsbygdsförordningen.

När investeringsstöd beviljas för bearbetning av jordbruksprodukter till icke-jordbruksprodukter iakttas artikel 44 i gruppundantagsförordningen för jordbruks- och skogsbrukssektorn och för landsbygdsområden, eller stödet beviljas som stöd av mindre betydelse.

När stöd beviljas för investeringar i produktion och distribution av förnybar energi, iakttas artikel 17 eller 41 i den allmänna gruppundantagsförordningen.

När investeringsstöd beviljas för annan investering än sådan som avses i 2–4 mom. iakttas artikel 14 eller 17 i den allmänna gruppundantagsförordningen. Stöd för investeringar som gäller framställning av pelletar, briketter, biokol och andra motsvarande högre förädlade fasta bränslen beviljas med iakttagande av artikel 17 i den allmänna gruppundantagsförordningen. Stöd för investeringar som gäller produktion av brännved, skogsflis, träbaserade återvinningsbränslen och andra fasta träbaserade bränslen beviljas som stöd av mindre betydelse.

När stödet beviljas som stöd av mindre betydelse iakttas dock bestämmelserna om stödnivåer i 27 §.

Stöd för genomförbarhetsstudier som gäller sådana investeringar som avses i 3–5 mom. beviljas som stöd av mindre betydelse.

När den som ansöker om stöd ansöker om stöd som beviljas som stöd av mindre betydelse ska han eller hon till ansökan foga en anmälan om de stöd av mindre betydelse som han eller hon har tagit emot under det innevarande skatteåret och de två föregående skatteåren.

3 kap

Nyetableringsstöd

9 §
Verksamhet som stöds med nyetableringsstöd för företag

Ett nytt företag och ett verksamt företag som moderniserar sin affärsverksamhet och vilka är verksamma på landsbygden kan beviljas stöd för inledande av sådan företagsverksamhet som inte hör till jordbrukssektorn eller skogsbruket samt för genomförande av sådana försök som främjar inledande av företagsverksamhet.

En förutsättning är att en företagare som inleder verksamhet inte har grundat ett nytt företag före den 1 januari 2014, med undantag av jordbruksföretag. När det gäller ett verksamt företag krävs det att företagsverksamhet vid tidpunkten för inlämnande av ansökan har bedrivits utan avbrott i minst tre år.

Ett verksamt företag ska i sin affärsplan visa att den åtgärd som stöds riktar sig mot en ny verksamhetsenhet, en ny bransch, en ny affärsverksamhet, ett nytt marknadsområde, en ny produkt eller service eller till nya kunder. Antalet arbetstimmar som använts för arbete för en ny affärsverksamhet ska beroende på arten av den åtgärd som genomförs bokföras i företaget, och verksamheten ska på ett tydligt sätt särskiljas från företagets nuvarande affärsverksamhet i form av ett internt projekt.

Stöd för grundande av ett nytt företag beviljas inte en sökande som vid tidpunkten för inlämnande av stödansökan har ansökt om och har beviljats startstöd till unga jordbrukare enligt 6 § i lagen om strukturstöd till jordbruket (1476/2007) eller en sökande i fråga om vilken arbets- och näringsbyrån fattat ett positivt beslut om startpeng med stöd av 8 kap. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012). Nyetableringsstöd för företag kan dock beviljas efter att minimitiden för den verksamhet som bedrivs i enlighet med startstödet till unga jordbrukare har löpt ut.

Med sökande avses i 4 mom. också en fysisk person enligt 18 § 4 mom. i lagen om landsbygdsutveckling som utövar sådant bestämmande inflytande i företaget som avses i 7 § i denna förordning.

20 §
Stödberättigande kostnader för materiella investeringar

Stöd beviljas för följande skäliga kostnader som är nödvändiga med tanke på genomförande av åtgärden:

1) uppförande, utvidgande, reparation eller förvärv av en byggnad, konstruktion eller anläggning, samt kostnader för de el-, värme-, vatten- och avloppsanslutningar samt dataanslutningar som behövs i byggnadsobjektet och i anskaffningar enligt 2 punkten, som en del av den åtgärd som ska stödjas,

2) anskaffning av nya maskiner och anordningar samt redskap och materiel, högst till tillgångens marknadsvärde, inbegripet anskaffning genom avbetalningsköp,

3) allmänna kostnader i anknytning till planeringen och genomförandet av en investering som en del av den åtgärd som ska stödjas, inbegripet tillstånds- och registreringsavgifter.

I fråga om 1 mom. 2 punkten omfattar stödet endast sådan genom avbetalningsköp anskaffad egendom som finansieras via ett finansieringsbolag.

Anskaffningsutgiften för egendom som har förvärvats genom ett sådant avbetalningsköp som avses i 1 § i lagen om avbetalningsköp (91/1966) anses vara stödberättigande även vad gäller en finansiell skuld, om

1) stödmottagaren har en sådan rättsligt bindande skyldighet att betala en återstående finansiell skuld till finansieringsbolaget som baserar sig på lagen om avbetalningsköp och det finansieringsavtal som har ingåtts,

2) finansieringsbolaget har för stödmottagarens räkning betalat den finansiella skulden till säljaren,

3) egendomen har överlämnats till stödmottagaren,

4) de rättigheter som motsvarar äganderätten till egendomen överförs till stödmottagaren så att stödmottagaren har rätt att göra avskrivningar på egendomen samt dra av mervärdesskatten, om stödmottagaren är mervärdesskattskyldig.

Med avvikelse från 1 mom. 2 punkten kan anskaffningsutgiften för sådana begagnade maskiner, anordningar och redskap samt sådan begagnad materiel godkännas som stödberättigande i stödbeslutet

1) som det inte är ändamålsenligt att anskaffa som nya eller i fråga om vilka det inte finns ersättande tjänster att tillgå till skälig kostnad på orten,

2) som till sina tekniska egenskaper lämpar sig för det planerade syftet eller som kan ändras så att de lämpar sig för det planerade syftet,

3) i fråga om vilka anskaffningen totalt sett gör investeringen mer ekonomisk med beaktande av pris, livslängd och kostnader under drifttiden,

4) som till sitt anskaffningspris är förmånligare än motsvarande nya,

5) av vars livslängd det återstår åtminstone tre år.

Sökanden ska i sin ansökan om stöd lägga fram tillräckliga motiveringar till att de förutsättningar för stöd som anges i 4 mom. 1–5 punkten uppfylls.

24 §
Bedömning av kostnadernas skälighet

Vid beviljande av stöd ska det till den del det är möjligt säkerställas att kostnadsförslaget för åtgärden är skäligt. Om lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016) inte tillämpas på en anskaffning, kan referenskostnader användas då kostnadernas skälighet bedöms. Om referenskostnader inte är tillgängliga, ska den som ansöker om stöd lämna in en utredning om den prisnivå som är normal när det är fråga om anskaffningar som överstiger 2 500 euro, ett tillräckligt antal anbud eller någon annan utredning utifrån vilken det är möjligt att bedöma kostnadernas skälighet. Med normal prisnivå avses de priser som tillämpas allmänt av varu- och tjänsteleverantörer.

Om det inte är möjligt att använda de förfaranden som avses i 1 mom. vid bedömningen av kostnadernas skälighet, ska myndigheten på något annat sätt försäkra sig om att kostnaderna är skäliga.

25 §
Begränsningar i fråga om investeringar

För följande investeringar beviljas inte stöd:

1) anskaffning av djur,

2) anskaffning av traktorer,

3) anskaffning av maskiner och anordningar som är avsedda för primärproduktion inom jordbruket,

4) investeringar inom transportområdet,

5) anskaffning av mångfunktionella avverkningsmaskiner eller lastbärande skogstraktorer,

6) ersättande av en maskin eller anordning som är i bruk med en ny, förutom när modern teknik eller helt ny teknik tas i bruk eller verksamheten utvidgas avsevärt,

7) investeringar i anknytning till produktion av torv som är avsedd för energianvändning,

8) förvärv av aktier eller andelar i ett annat företag, förvärv av ett annat företags affärsverksamhet eller åtgärder som syftar till att finansiera ägarbyte i ett företag; stöd kan dock beviljas för förvärv av sådana aktier i ett fastighetsaktiebolag som ger rätt till besittning av en lokal som används i företagsverksamhet som enligt lagen om landsbygdsutveckling är stödberättigande,

9) förvärv av en fastighet eller byggnad hos ett offentligt samfund, om förvärvet inte har värderats på det sätt som förutsätts i punkt 103 i kommissionens tillkännagivande (2016/C 262/01) om begreppet statligt stöd som avses i artikel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

26 §
Kostnader som inte omfattas av investeringsstöd

Stödberättigande kostnader som inte omfattas av investeringsstöd är

1) mervärdesskatt, om den inte kvarstår som en slutlig utgift för sökanden och sökanden lägger fram en utredning om att det inte är möjligt att få tillbaka mervärdesskatten i form av avdrag eller återbäring,

2) räntor, provisioner, överlåtelseskatt och andra kostnader som föranleds av finansieringen,

3) förvaltnings-, försäkrings-, ändrings- och underhållskostnader samt andra motsvarande kostnader i anknytning till avbetalningsavtal,

4) kostnader för en anskaffning som gjorts hos sökanden, dennes familjemedlem, ett företag som sökanden eller dennes familjemedlem har bestämmande inflytande i eller hos en person som innehar en ledande ställning i sökandens företag eller hos en närstående part till det företag som är föremål för stöd; bestämmelser om närstående parter finns i 2 kap. 7 b § i bokföringsförordningen (1339/1997).

Kostnaderna för en anskaffning enligt 1 mom. 4 punkten är dock stödberättigande då ett närstående bolag säljer en ny maskin eller anordning eller ny byggmateriel till ursprungligt anskaffningspris till den som ansöker om stöd.

27 §
Beloppet av investeringsstöd

Stöd kan beviljas i form av bidrag så att beloppet av stödet inte överstiger följande procentandelar av de kostnader som ligger till grund för stödet:

1) 35 procent i fråga om små företag på stödområde och 20 procent på stödområde II och III, med undantag för kommunerna Viitasaari, Pihtipudas, Äänekoski och Konnevesi, där procentandelen är 30,

2) 35 procent i fråga om mikroföretag på öar utan fast vägförbindelse på stödområde I, II och III,

3) med avvikelse från 1 punkten 20 procent i fråga om små företag för produktion och distribution av förnybar energi, framställning av pelletar, briketter, biokol och andra motsvarande högre förädlade fasta bränslen samt produktion av brännved, skogsflis, träbaserade återvinningsbränslen och andra träbaserade bränslen på stödområde I, II och III, eller, i fråga om en ny anläggning som bedriver produktion och distribution av förnybar energi, 30 procent.

För förädling och saluföring av jordbruksprodukter kan stöd dock beviljas i form av bidrag så att beloppet av stödet inte överstiger följande procentandelar av de kostnader som ligger till grund för stödet:

1) 35 procent i fråga om mikroföretag på stödområde I, II och III,

2) med avvikelse från 1 punkten 40 procent i fråga om mikroföretag för sådana investeringar på stödområde I, II och III som görs av nya gemensamma företag som två eller flera mikroföretag grundat för samarbete inom produktion eller handel,

3) 30 procent i fråga om små företag på stödområde I, II och III,

4) 25 procent i fråga om medelstora företag på stödområde I och 20 procent på stödområde II och III.

De procentandelar som anges i 2 mom. 1, 3 och 4 punkten kan ökas med 20 procentenheter i fråga om en sådan investering som gäller förädling och saluföring av jordbruksprodukter och som stöds i samband med ett utvecklingsprojekt som genomförs av en sådan innovationsgrupp för landsbygden som avses i 5 § 30 punkten i lagen om landsbygdsutveckling.

Den sammanlagda procentandelen för stöd som beviljas för en investering och annat stöd som betraktas som statligt stöd får inte överstiga de procentandelar som fastställs i denna paragraf. När det gäller en investering som förordats av en lokal aktionsgrupp betraktas som statligt stöd även eventuell finansiering som kommunen beviljat.

En förutsättning för beviljande av stöd är att stödmottagaren till minst 25 procent finansierar de godtagbara kostnaderna för investeringen med sådan finansiering som inte utgör offentligt stöd.

Andelen offentligt stöd som ingår i lån eller säkerheter som tidsmässigt anknyter till samma investeringsobjekt och som beviljats som driftskapital eller för investering av en annan aktör som beviljar stöd ska i sin helhet beaktas i det sammanlagda maximibeloppet av stöd.

Stöd beviljas dock inte om stödbeloppet underskrider 2 000 euro.

5 kap

Betalning av stöd

28 §
Betalning av nyetableringsstöd

Nyetableringsstödet betalas i poster som motsvarar genomförandet av de åtgärder som godkänts i stödbeslutet. Den första betalningsposten av nyetableringsstödet kan uppgå till högst en tredjedel av det beviljade nyetableringsstödet.

Den första posten av ett nyetableringsstöd som beviljats ett nytt företag kan betalas när åtgärdsplanen har godkänts genom ett stödbeslut och företaget har grundats och i enlighet med gällande bestämmelser antecknats i handelsregistret, i registret över mervärdesskattskyldiga och i förskottsuppbördsregistret.

Den andra posten av nyetableringsstödet kan betalas när minst hälften av de genom stödbeslutet godkända åtgärderna enligt åtgärdsplanen har genomförts, om det inte är fråga om den sista posten.

Den sista posten av nyetableringsstödet kan betalas när samtliga åtgärderna enligt den godkända åtgärdsplanen har genomförts.

31 §
Betalningsposter

Nyetableringsstöd för företag betalas i minst två och högst tre poster.

Investeringsstöd betalas i högst fyra poster som kalenderårsvis separat kan avse byggande, maskiner och anordningar, allmänna kostnader, immateriella investeringar och genomförbarhetsstudier.

Den sista posten av ett investeringsstöd som har beviljats för uppförande, utvidgande eller reparation av en byggnad utgör minst 20 procent av det sammanlagda beloppet av stödet.

34 §
Inledande av åtgärd

Vid ansökan om nyetableringsstöd för företag betraktas som inledande av en åtgärd det att genomförandet av de stödberättigande åtgärder som anges i affärsplanen har påbörjats. Genomförandet av åtgärderna ska inledas inom nio månader efter dagen för stödbeslutet.

Vid ansökan om investeringsstöd avses med inledande av åtgärd den av följande åtgärder som genomförs först:

1) ingående av avtal eller utförande av beställning

2) påbörjande av byggnadsarbete,

3) leverans av maskiner, anordningar, redskap och materiel,

4) betalning av en anskaffning,

5) ingående av någon annan förbindelse än en sådan som avses i 1–4 punkten och som har till följd att investeringen inte längre kan återkallas.

Om anskaffningspriset betalas i flera än en post, betraktas tidpunkten för betalning av den första posten som tidpunkten för betalningen av anskaffningen.

Följande åtgärder i anslutning till en investering kan föranleda kostnader innan stödansökan blivit anhängig utan att de innebär inledande av en åtgärd:

1) markförvärv,

2) utverkande av tillstånd,

3) åtgärder som föranleder allmänna kostnader,

4) genomförbarhetsstudier,

5) anskaffningar vars värde är ringa i förhållande till den godtagbara totala kostnaden för åtgärden.

Stöd beviljas eller betalas inte för sådana investeringskostnader som har uppkommit innan åtgärden påbörjas, med undantag av de kostnader som föranleds av åtgärder enligt 4 mom. 2 och 3 punkten.

36 §
Investeringens varaktighet och överföring av stöd

På produktiva investeringars varaktighet tillämpas bestämmelserna om insatsernas varaktighet i artikel 71 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 samt de regler för statligt stöd som ska tillämpas på stödet i fråga. Små och medelstora företag samt jordbruksföretag ska använda den materiella egendomen som är föremål för stöd samt uppge den immateriella egendomen i företagets tillgångar inom tre år från dagen för betalningsbeslutet. Av särskilda skäl kan den myndighet som beviljar stödet bestämma att användningstiden är högst fem år.

Till en ansökan som gäller tillstånd som avses i 31 § 4 mom. i lagen om landsbygdsutveckling ska fogas de uppgifter om mottagaren och mottagarens affärsverksamhet som behövs med tanke på beviljande av tillstånd. Den som beviljar stöd ska försäkra sig om att förutsättningarna för beviljande av stöd uppfylls. Den som beviljar stöd ska uppvisa tillståndsbeslutet för stödmottagaren och ge mottagaren av överlåtelsen en kopia av tillståndsbeslutet samt informera mottagaren om inspektionsrätten.

Om stödet fortfarande helt eller delvis är obetalt, ska den som ansöker om stöd lämna den som beviljar stöd det i 15 § 1 mom. i lagen om landsbygdsutveckling avsedda avtalet mellan den som ansöker om stöd och mottagaren av överlåtelsen. Den som beviljar stöd ska i tillståndsbeslutet ge mottagaren av överföringen rätt till de återstående betalningsposterna.

Vid överföring av nyetableringsstöd för företag ska den som beviljar stöd försäkra sig om att förutsättningarna för överföring av stöd uppfylls på det sätt som avses i 15 § i lagen om landsbygdsutveckling och besluta om överföringen av stödet genom ett beslut om ändring.


Denna förordning träder i kraft den 1 april 2017.

Helsingfors den 30 mars 2017

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Äldre regeringssekreterare
Jukka Mirvo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.