166/2017

Helsingfors den 24 mars 2017

Lag om ändring av lagen om penninginsamlingar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om penninginsamlingar (255/2006) 6 § 1 mom., 7 § 1 mom. 5 punkten och 11 § 3 mom., sådana de lyder i lag 652/2014, samt

fogas till 7 § 1 mom., sådant det lyder i lag 652/2014, en ny 6 punkt som följer:

6 §
Insamlingsändamål

Penninginsamlingar får anordnas i syfte att skaffa medel uteslutande för allmännyttig verksamhet. Nationalgalleriet har rätt att anordna penninginsamlingar i syfte att skaffa medel för skötseln av de uppgifter som avses i 2 § i lagen om Nationalgalleriet (889/2013) samt under 2014–2019 för att tillföra Nationalgalleriet kapital. Stift inom den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och stift inom den ortodoxa kyrkan i Finland har rätt att anordna penninginsamlingar i syfte att skaffa medel för finansiering av diakoniarbete. Universitet enligt 1 § 2 mom. i universitetslagen (558/2009) har rätt att anordna penninginsamlingar i syfte att skaffa medel för skötseln av de uppgifter som avses i 2 § i den lagen samt under 2014–2019 för att tillföra universitetet kapital. Yrkeshögskolor enligt yrkeshögskolelagen (932/2014) har rätt att anordna penninginsamlingar i syfte att skaffa medel för skötseln av de uppgifter som avses i 4 § i den lagen samt under 2017–2019 för att tillföra yrkeshögskolan kapital.


7 §
Tillståndshavare

Tillstånd till penninginsamling kan ges till


5) ett universitet,

6) en yrkeshögskola.


11 §
Tillståndsmyndighet

Polisstyrelsen meddelar tillstånd till penninginsamling som omfattar ett större område än distriktet för en polisinrättning, till penninginsamling som anordnas av Nationalgalleriet, av ett stift inom den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland eller av ett stift inom den ortodoxa kyrkan i Finland och till penninginsamling som anordnas av ett universitet eller av en yrkeshögskola.


Denna lag träder i kraft den 1 april 2017.

RP 264/2016
KuUU 1/2017
FvUB 1/2017
RSv 8/2017

Helsingfors den 24 mars 2017

Republikens President
Sauli Niinistö

Inrikesminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.