154/2017

Helsingfors den 16 mars 2017

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om skydd av svin

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om skydd av svin (629/2012) 14, 16 och 19 § samt punkt 2 i bilagan, av dem punkt 2 i bilagan sådan den lyder i förordning 458/2013, som följer:

14 §
Sammanslagning av olika grupper av svin

Sammanslagning av olika grupper av svin ska undvikas. Om grupper av svin trots allt måste slås samman eller nya djur tillföras en grupp, ska särskild vikt fästas vid eventuella beteendeproblem till följd av omställningar i de sociala relationerna. Aktörerna ska sträva efter att sammanslå grupper av svin som är okända för varandra i en och samma grupp när svinen är så unga som möjligt innan de avvänjs eller högst en vecka efter det. Svinen ska ha tillräckliga möjligheter att gömma sig och dra sig undan andra svin. Vid sammanslagning av olika grupper av svin får lugnande läkemedel användas endast av särskilda skäl och under tillsyn av en veterinär.

Om det i en grupp av svin finns tecken på våldsamma slagsmål ska behövliga åtgärder vidtas så att orsakerna kan redas ut och slagsmål undvikas.

16 §
Skötsel av suggor och gyltor

Dräktiga suggor och gyltor ska vid behov behandlas mot ekto- och endoparasiter.

En vecka före beräknad tidpunkt för grisning måste grisande suggor och gyltor få tillgång till tillräcklig mängd lämpligt material att bygga bo av.

Om en sugga eller gylta sätts i grisningshäck ska suggan eller gyltan först rengöras grundligt.

19 §
Övergångsbestämmelser

På ett svinstall som var verksamt när denna förordning trädde i kraft ska 4 § 5 mom. och kravet på dagsljus enligt 6 § 3 mom. tillämpas från och med den 1 januari 2018.

På ett svinstall som var verksamt när denna förordning trädde i kraft ska kraven på golvytan i gruppboxar för avvanda grisar, slaktsvin och gödsvin enligt punkt 2 i bilagan tillämpas från och med den 1 januari 2025.

På ett svinstall som var verksamt när denna förordning trädde i kraft ska 8 §, 9 § 2 mom. samt kraven på golvstrukturen i en box enligt 11 § 1 mom. och punkt 2 i bilagan tillämpas från och med den 1 januari 2028.

På ett svinstall som var verksamt när denna förordning trädde i kraft ska kravet enligt 10 § 1 mom. på att dräneringsöppningarna får utgöra högst 10 procent av golvytan samt 2 mom. i den paragrafen tillämpas från och med den 1 januari 2028.

I ett svinstall som var verksamt när denna förordning trädde i kraft får golvytan under utfodrings- och liggboxar fram till den 31 december 2027 räknas till den sammanlagda fria golv-ytan i gruppboxar för suggor och gyltor.

I stället för de bestämmelser som nämns i 1—5 mom. ska de krav som gällde den 31 december 2012 tillämpas under övergångstiden. På ett sådant svinstall eller en sådan avdelning i ett svinstall som renoveras grundligt och på ett nytt förvaringsutrymme för svin som byggs efter förordningens ikraftträdande ska förordningen trots 1—5 mom. dock tillämpas när renoveringen slutförts eller det nya förvaringsutrymmet färdigställts.


Denna förordning träder i kraft den 20 mars 2017.

Rådets direktiv 2008/120/EG om fastställande av lägsta djurskyddskrav vid svinhållning (kodifierad version)

Helsingfors den 16 mars 2017

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Veterinäröversinpektör
Susanna Ahlström

Bilaga

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

2. Minimikrav på fria golvytor i gruppboxar för avvanda grisar, slaktsvin och gödsvin, per svin

Svinets vikt (kg) Golvyta (m2/djur)
under 10 0,15
10—95 0,17 + (vikt kg/130)
över 95 men högst 107 0,90
över 107 men högst 130 1,00
över 130 1,20

Minst två tredjedelar av golvytan i en gruppbox för avvanda grisar, slaktsvin och gödsvin ska utgöras av ett golv med fast underlag eller ett sådant spaltgolv, gallergolv eller annat perforerat golv där dräneringsöppningarna utgör högst 10 procent av ytan.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.