107/2017

Helsingfors den 16 februari 2017

Statsrådets förordning om ändring av 7 § i statsrådets förordning om inrikesministeriet

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om inrikesministeriet (1056/2013) 7 § 3 och 8—10 punkten, sådana de lyder i förordning 791/2015, som följer:

7 §
Behörighetsvillkor för tjänsterna

Behörighetsvillkor är


3) för polisdirektören högre högskoleexamen, sådan förtrogenhet som uppgiften förutsätter, i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap,


8) för polisöverinspektörer högre högskoleexamen och sådan förtrogenhet som uppgiften förutsätter,

9) för polisjurister annan högre högskoleexamen i juridik än magisterexamen i internationell och komparativ rätt och sådan förtrogenhet som uppgiften förutsätter,

10) för polisinspektörer

a) polisbefälsexamen, tjänsteexamen för polisbefäl eller högre yrkeshögskoleexamen för polis, eller

b) högskoleexamen och sådan förtrogenhet som uppgiften förutsätter.


Denna förordning träder i kraft den 1 april 2017.

Den som hade utnämnts till en tjänst eller ett tjänsteförhållande för viss tid när denna förordning trädde i kraft behåller sin behörighet för den tjänst eller det tjänsteförhållande för viss tid som han eller hon utnämnts till.

De tjänster och tjänsteförhållanden för viss tid som förklarats vakanta när denna förordning trädde i kraft tillsätts med iakttagande av de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 16 februari 2017

Inrikesminister
Paula Risikko

Regeringsråd
Riitta Aulanko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.