105/2017

Helsingfors den 16 februari 2017

Statsrådets förordning om ändring av polisförvaltningsförordningen

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i polisförvaltningsförordningen (158/1996) 17 §, sådan den lyder i förordning 59/2014, samt

ändras 15, 16 och 19 §, 21 § 2 mom., 22 § 2 mom., 23 § 1 mom., 26 § 2 mom. och 27 §, sådana de lyder, 15 §, 21 § 2 mom., 22 § 2 mom. och 26 § 2 mom. i förordning 516/2009, 16 § i förordningarna 59/2014 och 358/2016, 19 § i förordning 59/2014 samt 23 § 1 mom. och 27 § i förordning 183/1998, som följer:

15 §

Bestämmelser om behörighetsvillkoren för tjänsterna vid inrikesministeriets polisavdelning finns i statstjänstemannalagen (750/1994) och i statsrådets förordning om inrikesministeriet (1056/2013).

Bestämmelser om behörighetsvillkoren för tjänsten som polisöverdirektör finns i statstjänstemannalagen och i polisförvaltningslagen.

Bestämmelser om behörighetsvillkoren för tjänsten som chef för skyddspolisen finns i statstjänstemannalagen.

Bestämmelser om behörighetsvillkoren för tjänsten som chef för centralkriminalpolisen och för tjänsten som chef för polisinrättningen finns i polisförvaltningslagen.

Bestämmelser om behörighetsvillkoren för tjänsten som rektor för Polisyrkeshögskolan finns i statsrådets förordning om Polisyrkeshögskolan (282/2014).

16 §

Behörighetsvillkor är för

1) polisdirektörer vid Polisstyrelsen högre högskoleexamen, sådan mångsidig erfarenhet som uppgiften förutsätter, i praktiken visad ledarförmåga, erfarenhet av ledarskap samt förtrogenhet med polisväsendet,

2) chefen för tillståndsförvaltningen, chefen för informationshanteringen, chefen för vapenförvaltningen och chefen för lotteriförvaltningen vid Polisstyrelsen högre högskoleexamen, sådan förtrogenhet som uppgiften förutsätter och i praktiken visad ledarförmåga,

3) polisöverinspektörer vid Polisstyrelsen högre högskoleexamen, sådan mångsidig erfarenhet som uppgiften förutsätter och förtrogenhet med polisväsendet,

4) biträdande chefer och avdelningschefer vid skyddspolisen högre högskoleexamen, sådan mångsidig erfarenhet som uppgiften förutsätter, i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap,

5) biträdande chefer vid centralkriminalpolisen högre högskoleexamen, sådan mångsidig erfarenhet som uppgiften förutsätter, förtrogenhet med polisväsendet, i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap,

6) kriminalöverinspektörer vid centralkriminalpolisen annan högre högskoleexamen i juridik än magisterexamen i internationell och komparativ rätt, utöver polisbefälsexamen eller tjänsteexamen för polisbefäl avlagd högre högskoleexamen eller högre yrkeshögskoleexamen för polis, förtrogenhet med polisväsendet, i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap,

7) laboratorieföreståndaren vid centralkriminalpolisen högre högskoleexamen, sådan förtrogenhet som uppgiften förutsätter, i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap,

8) biträdande polischefer högre högskoleexamen, polisbefälsexamen eller tjänsteexamen för polisbefäl, sådan mångsidig erfarenhet som uppgiften förutsätter, i praktiken visad ledarförmåga, erfarenhet av ledarskap och förtrogenhet med polisväsendet,

9) polisjurister annan högre högskoleexamen i juridik än magisterexamen i internationell och komparativ rätt, sådan mångsidig erfarenhet som tjänsten förutsätter och, när uppgiften förutsätter det, i praktiken visad ledarförmåga,

10) polisinspektörer

a) polisbefälsexamen, tjänsteexamen för polisbefäl eller högre yrkeshögskoleexamen för polis, eller

b) högskoleexamen och sådan förtrogenhet som uppgiften förutsätter,

11) kriminalinspektörer och den lokala polisens kriminalöverinspektörer högre högskoleexamen och sådan förtrogenhet som uppgiften förutsätter,

12) överinspektörer vid skyddspolisen när uppgiften förutsätter det, i praktiken visad ledarförmåga och

a) polisbefälsexamen, tjänsteexamen för polisbefäl eller högre yrkeshögskoleexamen för polis, eller

b) högskoleexamen och sådan förtrogenhet som uppgiften förutsätter,

13) överkommissarier och kriminalöverkommissarier i praktiken visad ledarförmåga och

a) polisbefälsexamen, tjänsteexamen för polisbefäl, högre yrkeshögskoleexamen för polis,

b) högskoleexamen utöver grundexamen för polis eller tjänsteexamen för polismanskap,

c) högskoleexamen och förtrogenhet med polisväsendet,

14) inspektörer vid skyddspolisen

a) polisbefälsexamen, tjänsteexamen för polisbefäl, avlagd A-del av polisbefälsexamen eller högre yrkeshögskoleexamen för polis, eller

b) högskoleexamen och sådan förtrogenhet som uppgiften förutsätter,

15) kommissarier och kriminalkommissarier

a) polisbefälsexamen, tjänsteexamen för polisbefäl, avlagd A-del av polisbefälsexamen, högre yrkeshögskoleexamen för polis,

b) högskoleexamen utöver grundexamen för polis eller tjänsteexamen för polismanskap, eller

c) högskoleexamen och förtrogenhet med polisväsendet,

16) överdetektiver vid skyddspolisen

a) specialiseringsstudier för polisunderbefäl, polisunderbefälsexamen, avlagd A-del av polisbefälsexamen eller tjänsteexamen för polisunderbefäl, eller

b) högskoleexamen och sådan förtrogenhet som uppgiften förutsätter,

17) överkonstaplar och kriminalöverkonstaplar

a) specialiseringsstudier för polisunderbefäl, polisunderbefälsexamen, avlagd A-del av polisbefälsexamen, tjänsteexamen för polisunderbefäl,

b) högskoleexamen utöver grundexamen för polis eller tjänsteexamen för polismanskap, eller

c) högskoleexamen och förtrogenhet med polisväsendet,

18) äldre kriminalkonstaplar, äldre konstaplar och detektiver yrkeshögskoleexamen för polis, grundexamen för polis eller tjänsteexamen för polismanskap,

19) överväktare och väktare vid en polisinrättning lämplig utbildning i säkerhetsbranschen.

En studerande som deltar i sådan utbildning som avses i 24 § i lagen om Polisyrkeshögskolan kan utnämnas till ett tjänsteförhållande för viss tid som yngre konstapel under den praktikperiod som ingår i studierna samt för sammanlagt högst ett år efter praktikperioden. En studerande som avlägger specialiseringsstudier för polisunderbefäl vid Polisyrkeshögskolan kan utnämnas till ett tjänsteförhållande för viss tid som överkonstapel, kriminalöverkonstapel eller överdetektiv i samband med studierna. En studerande som deltar i sådan utbildning enligt nämnda paragraf som leder till högre yrkeshögskoleexamen kan utnämnas till ett tjänsteförhållande för viss tid som kommissarie, kriminalkommissarie eller inspektör i samband med studierna.

19 §

Polisstyrelsen, centralkriminalpolisen, skyddspolisen och polisinrättningen utnämner andra tjänstemän vid sin enhet än de om vars utnämning föreskrivs särskilt, samt anställer personal i arbetsavtalsförhållande.

21 §

Polisöverdirektören vid Polisstyrelsen, chefen för centralkriminalpolisen och chefen för skyddspolisen beviljas tjänstledighet av statsrådet. Ovannämnda tjänstemän beviljas dock tjänstledighet av inrikesministeriet och chefen för polisinrättningen beviljas tjänstledighet av Polisstyrelsen när det är fråga om tjänstledighet som tjänstemannen har rätt till med stöd av lag eller tjänstekollektivavtal eller när det är fråga om annan tjänstledighet för en tid av högst ett år.

22 §

Polisöverdirektören vid Polisstyrelsen, chefen för centralkriminalpolisen och chefen för skyddspolisen utnämns till tjänsteförhållande för viss tid om högst ett år av inrikesministeriet och för längre tid än ett år av statsrådets allmänna sammanträde. Chefen för polisinrättningen utnämns till tjänsteförhållande för viss tid om högst ett år av Polisstyrelsen och för längre tid än ett år av inrikesministeriet.

23 §

Bisysslotillstånd beviljas av den utnämnande myndigheten. Polisöverdirektören vid Polisstyrelsen, chefen för centralkriminalpolisen och chefen för skyddspolisen beviljas dock bisysslotillstånd av inrikesministeriet och chefen för polisinrättningen av Polisstyrelsen.


26 §

Respektive ämbetsverk säger upp en tjänsteman med stöd av 27 § i statstjänstemannalagen. Polisöverdirektören vid Polisstyrelsen, chefen för centralkriminalpolisen, chefen för skyddspolisen och chefen för polisinrättningen sägs dock upp av inrikesministeriet.


27 §

Beslut om varning som ges en tjänsteman, om permittering och om ändring av ett tjänsteförhållande till tjänsteförhållande på deltid fattas av den utnämnande myndigheten. När det gäller polisöverdirektören vid Polisstyrelsen, chefen för centralkriminalpolisen och chefen för skyddspolisen fattas beslutet dock av inrikesministeriet.


Denna förordning träder i kraft den 1 april 2017.

Den som hade utnämnts till en tjänst eller till ett tjänsteförhållande för viss tid enligt 16 § när denna förordning trädde i kraft behåller sin behörighet för den tjänst eller det tjänsteförhållande för viss tid som han eller hon utnämnts till.

De tjänster och tjänsteförhållanden för viss tid som förklarats vakanta när denna förordning trädde i kraft tillsätts med iakttagande av de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 16 februari 2017

Inrikesminister
Paula Risikko

Regeringsråd
Riitta Aulanko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.