103/2017

Helsingfors den 9 februari 2017

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om anslag som av statsmedel betalas år 2017 för kostnaderna för utbildningen av specialister inom företagshälsovården

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 3 a § 2 och 4 mom. och 3 b § 3 mom. i lagen om arbetshälsoinstitutets verksamhet och finansiering (159/1978), sådana de lyder i lag 1198/2013:

1 §
Anslag för utbildning av specialister inom företagshälsovården

Beloppet av den ersättning som betalas för en specialläkarexamen inom företagshälsovård och som avses i 3 a § 2 mom. i lagen om arbetshälsoinstitutets verksamhet och finansiering (159/1978), nedan finansieringslagen, är 64 700 euro.

2 §
Fördelningen av anslaget mellan universiteten

Av det anslag som arbetshälsoinstitutet fått med stöd av 3 a § 1 mom. i finansieringslagen kan institutet till universiteten i Helsingfors, Östra Finland, Tammerfors, Uleåborg och Åbo för den utbildning av specialister inom företagshälsovården som de tillhandahåller betala ersättning enligt paragrafens 4 mom. uppgående till högst 81 000 euro per universitet för avlöningskostnader och andra kostnader för tjänster för kliniska lärare inom företagshälsovården eller för universitetslärare.

Arbetshälsoinstitutet betalar ersättningen efter att av universiteten har fått en skriftlig redogörelse för de lönekostnader och andra kostnader som tjänster för kliniska lärare eller för universitetslärare föranleder.

Arbetshälsoinstitutet kan dessutom av det i 1 mom. avsedda anslaget betala ersättning om sammanlagt 350 000 euro till de universitet som nämns i momentet för övriga kostnader för utbildningen av specialister inom företagshälsovården samt för kostnader föranledda av det för universiteten gemensamma virtuella universitetet, för att användas till utbildningen av specialister inom företagshälsovården samt för utvecklandet och den riksomfattande samordningen av denna utbildning. Arbetshälsoinstitutet kan betala ersättningen till universiteten efter att institutet av Helsingfors universitet har fått en skriftlig redogörelse för övriga kostnader för utbildningen av specialister inom företagshälsovården samt för det virtuella universitetsprojektet som hänför sig till utvecklandet av utbildningen av specialister inom företagshälsovården och om kostnaderna för genomförandet av projektet.

Om uppgifterna i de redogörelser som avses i 2 och 3 mom. för ändras, ska universiteten omedelbart underrätta Arbetshälsoinstitutet om detta.

3 §
Fördelningen av anslaget till Arbetshälsoinstitutet

Av det anslag som Arbetshälsoinstitutet fått med stöd av 3 a § 1 mom. finansieringslagen kan det enligt paragrafens 4 mom. använda 1 170 000 euro för kostnader för sådan utbildning av specialister inom företagshälsovården som Arbetshälsoinstitutet själv tillhandahållit, om kostnaderna föranleds av

1) lönekostnader och andra kostnader för högst tre tjänster som specialläkare som utbildar specialister inom företagshälsovården,

2) lönekostnader och andra kostnader för högst elva specialiseringstjänster för specialister inom företagshälsovården,

3) utarbetandet och underhållet av system som hänför sig till uppföljningen och utvecklandet av utbildningen av specialister inom företagshälsovården samt samordningen och förvaltningen av utbildningen av specialister inom företagshälsovården.

Arbetshälsoinstitutet får inte använda det i 1 mom. avsedda anslaget för de kostnader som institutet får statsandel för i enlighet med 3 § 1 mom. finansieringslagen.

4 §
Fördelningen av anslaget mellan privata hälsovårdsproducenter och arbetsgivares företagshälsovårdscentraler

Arbetshälsoinstitutet kan på ansökan av det anslag som det fått med stöd av 3 a § 1 mom. i finansieringslagen betala ersättning enligt paragrafens 4 mom. till privata hälsovårdsproducenter och arbetsgivares hälsovårdscentraler högst 750 euro per utbildningsmånad för differentierad utbildning enligt ett utbildningsprogram som universitetet har godkänt och för varje läkare som deltagit i utbildningen. Det sammanlagda antalet utbildningsmånader får uppgå till högst 1 300.

Ersättningen enligt 1 mom. ska fördelas per läkare som deltagit i utbildningen och utbildningsmånad för

1) handledning av läkare som specialiserar sig på företagshälsovård 600 euro,

2) och för de lagstadgade lönebikostnader som betalas för handledning enligt 1 punkten sammanlagt högst 150 euro.

5 §
Ansökan om ersättningar till privata hälsovårdsproducenter och arbetsgivares företagshälsovårdscentraler

Privata hälsovårdsproducenter och arbetsgivares företagshälsovårdscentraler som utbildar specialister inom företagshälsovården ska skriftligen hos Arbetshälsoinstitutet i efterhand ansöka om sådan ersättning som avses i 4 § senast tre månader efter utgången av respektive halvårsperiod.

För att ansökan ska godkännas förutsätts det att universitetet och utbildningsplatsen har ingått ett skriftligt utbildningsplatsavtal om att de läkare som genomgår utbildningen är verksamma på utbildningsplatsen.

Till ansökan ska fogas en kopia av det utbildningsplatsavtal som avses i 2 mom.

6 §
Utbildningsplatsavtalets innehåll

I ett utbildningsplatsavtal som avses i 5 § 2 mom. ska det

1) nämnas antalet läkare som genomgår utbildning,

2) anges en eller flera utbildare som universitetet godkänt så att utbildaren ska vara specialist inom företagshälsovården eller i fråga om rehabiliteringsinrättningar vid behov en specialist inom ett annat lämpligt specialiseringsområde, vilken godkänts av den som ansvarar för företagshälsovårdens utbildningsprogram och att en och samma utbildare samtidigt kan handleda högst tre läkare per kalendermånad,

3) finnas utbildarens förbindelse att ge en läkare som genomgår utbildning individuell handledning två timmar i veckan enligt ett utbildningsprogram som universitetet har godkänt.

7 §
Ändrade uppgifter

Om uppgifterna i en ansökan enligt 5 § avsedd ansökan för ändras, ska den privata hälsovårdsproducenten och arbetsgivarens företagshälsovårdscentral omedelbart underrätta Arbetshälsoinstitutet om detta.

8 §
Redovisning för användningen av anslag

Universiteten ska lämna den i 3 b § 3 mom. i finansieringslagen avsedda redovisningen angående år 2017 skriftligen till Arbetshälsoinstitutet före utgången av mars 2018.

Privata hälsovårdsproducenter och arbetsgivares företagshälsovårdscentraler ska lämna den i 3 b § 3 mom. i finansieringslagen avsedda redovisningen till Arbetshälsoinstitutet i samband med ansökan om ersättning.

Arbetshälsoinstitutet ska lämna i 3 b § 3 mom. i finansieringslagen avsedda redovisningar och sammandrag gällande år 2017 skriftligen till social- och hälsovårdsministeriet före utgången av december 2018.

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2017 och gäller till och med den 31 december 2017.

Förordningen tillämpas på ersättningar som betalas för år 2017.

Helsingfors den 9 februari 2017

Familje- och omsorgsminister
Juha Rehula

Regeringsråd
Liisa Katajamäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.