71/2017

Helsingfors den 27 januari 2017

Lag om ändring av semesterlagen för sjömän

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i semesterlagen för sjömän (433/1984) 26 § 2 mom., sådant det lyder i lag 1025/2011, och

fogas till lagen en ny 28 §, i stället för den 28 § som upphävts genom lag 408/1998, som följer:

26 §
Undantagslov för utländsk arbetsgivare

Undantagslov enligt 1 mom. kan beviljas endast om det finns vägande skäl därtill. Innan undantagslovet beviljas ska om möjligt säkerställas att undantagslovet inte medför väsentliga förändringar i arbetstagarnas ställning enligt denna lag.

28 §
Ändringssökande

Omprövning av ett beslut av arbets- och näringsministeriet får begäras på det sätt som anges i förvaltningslagen (434/2003).

I ett beslut som har fattats med anledning av en begäran om omprövning får ändring sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.


Denna lag träder i kraft den 1 april 2017.

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 168/2016
LaUB 13/2016
RSv 162/2016

Helsingfors den 27 januari 2017

Republikens President
Sauli Niinistö

Justitie- och arbetsminister
Jari Lindström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.