34/2017

Helsingfors den 19 januari 2017

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om allmänna villkor för beviljande av energistöd

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i statsrådets förordning om allmänna villkor för beviljande av energistöd (1063/2012) 9 § 1 mom. 6 och 7 punkten samt 15 § 4 mom., av dem 15 § 4 mom. sådant det lyder i förordning 1395/2014, och

ändras 2 och 4 §, 8 § 1 mom., det inledande stycket i 9 § 1 mom., 12 § 4 och 5 mom. samt 13 §, av dem 4 §, 12 § 4 och 5 mom. samt 13 § sådana de lyder i förordning 1395/2014, som följer:

2 §
Europeiska unionens regler om statligt stöd

För att energistöd ska kunna beviljas och betalas ut förutsätts det att

1) Europeiska kommissionen har godkänt ett stöd eller en stödordning enligt denna förord-ning som förenlig med den gemensamma marknaden, eller

2) stödet är förenligt med den gemensamma marknaden enligt en förordning som Europe-iska kommissionen antagit och några anmälningskrav är inte tillämpliga på stödet.

Stödet kan dock beviljas villkorligt redan innan kommissionen har godkänt det.

Utbetalningen av stödet ska avbrytas, om stödmottagaren inte har följt ett sådant beslut om återkrav av stöd som anses 1 § i lagen om tillämpning av vissa av Europeiska unionens bestämmelser om statligt stöd (300/2001).

Stöd beviljas inte för företag i svårigheter.

4 §
Statsbidragsmyndighet

Arbets- och näringsministeriet beslutar om beviljande av stöd för investeringsprojekt vars godtagbara kostnader överstiger 5 000 000 euro och utredningsprojekt vars godtagbara kost-nader överstiger 250 000 euro samt sköter andra uppgifter i samband med det. Arbets- och näringsministeriet beslutar också om beviljande av stöd för och sköter andra uppgifter i samband med investeringsprojekt som hänför sig till införande av ny teknik och utredningsprojekt som hänför sig till utveckling av nya tjänster eller metoder. I övriga fall fattas beslutet om beviljande av stöd och sköts andra uppgifter i samband med det av Innovationsfinansieringsverket Tekes.

8 §
Förfarandet vid ansökan om stöd

Ansökan om stöd lämnas in till Tekes.


9 §
Ansökan om stöd

Den som ansöker om stöd ska lägga fram de uppgifter som behövs för att ärendet ska kunna bedömas och avgöras. Ansökan och dess bilagor ska åtminstone innehålla följande:


12 §
Utbetalning av stöd

Ansökan om utbetalning av den sista betalningsposten (slutredovisning) ska lämnas till den som beviljat stödet inom fyra månader från den dag då projektet enligt stödbeslutet ska vara slutfört. I slutredovisningen ska en kostnadsredovisning som omfattar hela projektets faktiska kostnader lämnas. Den som beviljat stöd kan av särskilda skäl bevilja förlängd tid för lämnande av slutredovisning, om en ansökan om detta lämnas in före utgången av den utsatta tiden.

Efter att ha godkänt slutredovisningen betalar den som beviljat stödet ut den sista betal-ningsposten och fastställer samtidigt energistödets slutliga belopp. I fall där de faktiska god-tagbara kostnaderna underskrider det belopp som nämns i stödbeslutet, uppgår det slutliga stödbeloppet till den mot stödprocenten svarande procentuella andelen av de faktiska godtag-bara kostnaderna.

13 §
Närmare bestämmelser om ansökan om utbetalning samt slutredovisning

Beträffande investeringsprojekt ska det i samband med varje ansökan om utbetalning läggas fram ett utlåtande av stödmottagarens representant eller övervakaren om att projektet befinner sig i det skede som i beslutet om beviljande av stöd har fastställts som förutsättning för utbetalningen. Stödmottagaren ska också lägga fram en redogörelse för de kostnader som projektet fram till dess har gett upphov till.

I ansökan om utbetalning av den första posten av stödet ska det dessutom läggas fram en redogörelse för hela finansieringen av projektet samt utredning om att den egendom som är föremål för stödet har försäkrats mot skada.

Beträffande utredningsprojekt är stödmottagaren i samband med slutredovisningen skyldig att lämna en slutrapport om projektets resultat och möjligheterna att utnyttja dem.

En i 2 § i revisionslagen (1141/2015) avsedd revisor ska ge ett utlåtande om huruvida slut-redovisningen ger korrekta och tillräckliga uppgifter om projektet så att den sista posten av stödet kan betalas ut. Om stödmottagaren är en kommun, en samkommun eller en församling, ges utlåtandet av dess revisor. I projekt där antalet betalningsverifikat understiger tio kan den som beviljar stödet, som ett alternativ till revisorsutlåtandet, godkänna att sökanden till redovisningen fogar bestyrkta kopior av verifikat över sådana kostnader som föranletts av projektet och som ingår i företagets bokföring.


Denna förordning träder i kraft den 23 januari 2017.

Sådana ansökningar om energistöd som är anhängiga vid närings-, trafik- och miljöcentralerna vid ikraftträdandet av denna förordning överförs till Tekes för behandling och avgörande i enlighet med bestämmelserna i denna förordning. På energistöd som har beviljats före ikraftträdandet av denna förordning tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 19 januari 2017

Näringsminister
Mika Lintilä

Regeringsråd
Anja Liukko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.