33/2017

Helsingfors den 19 januari 2017

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om systemet för jordbruksrådgivning

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om systemet för jordbruksrådgivning (1387/2014) 7 och 8 § som följer:

7 §
Maximibelopp som betalas för rådgivning

Av de medel som anvisats landsbygdsutvecklingsprogrammet för Fastlandsfinland kan till det rådgivande organet för den rådgivning som rådgivaren gett betalas i ersättning högst 1 500 euro per rådgivningstillfälle och sammanlagt högst 7 000 euro per gårdsbruksenhet, förening eller sammanslutning under hela programperioden.

Maximibeloppet för den ersättning som ska betalas per rådgivningstillfälle höjs inte fastän flera än en person deltar i rådgivningen. I det maximibelopp som betalas per gårdsbruksenhet, förening eller sammanslutning beaktas dock antalet jordbrukare som deltar i rådgivningen i förhållande till kostnaderna för rådgivningen.

Med rådgivningstillfälle avses en rådgivningshändelse, där rådgivning ges på gårdsbruksenheten, i terrängen, i lokaler som används av den som får rådgivning eller rådgivaren eller elektroniskt på distans.

8 §
Ersättningsbelopp

Ersättningen för rådgivning är 63 euro per timme. Ersättningen beräknas enligt den tid som använts, resetiden undantagen. För mervärdesskattens andel av rådgivningen betalas inte någon ersättning.

För förberedelse av rådgivning och uppgörande av en plan kan ersättning enligt 1 mom. betalas för den tid som använts, dock inte för en längre tid än den som använts för rådgivning. För att ersättning ska kunna betalas krävs det att rådgivningen och förberedelserna gäller

1) en hälsovårdsplan för djur,

2) en miljöplan,

3) en energiplan, eller

4) en plan för modernisering av gårdsbruksenheten och förbättrad konkurrenskraft.

Förutsättningarna för betalning av ersättning för förberedelse av rådgivning och uppgörande av en plan är att Landsbygdsverkets anvisning om innehållet i planen och det sätt på vilket det presenteras har iakttagits när planen gjorts upp. Planen ska dessutom fogas till ansökan om betalning av ersättning.

Även om förutsättningarna enligt 2 mom. för betalning av ersättning inte uppfylls, kan ersättning för förberedelse av rådgivning betalas för högst en timme.


Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2017.

Helsingfors den 19 januari 2017

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Äldre regeringssekreterare
Jarno Virta

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.