Ursprungliga författningar: 2016

1150/2016
Lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen
1149/2016
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om sjukdomar som på medicinska grunder bedöms som svåra och långvariga och i fråga om vilka kostnader för behandling med läkemedel med stöd av 5 kap. 5 § 2 mom. i sjukförsäkringslagen ersätts med 65 eller 100 procent
1148/2016
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om Utbildningsstyrelsens avgiftsbelagda prestationer
1147/2016
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om när vissa beslut som fattas vid statsrådets allmänna sammanträde och hör till undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde ska vara avgiftsbelagda och om storleken av avgifterna
1146/2016
Lag om ändring av arkivlagen
1145/2016
Lag om Riksarkivet
1144/2016
Lag om tryckbärande anordningar
1143/2016
Lag om ändring av 44 kap. 11 § i strafflagen
1142/2016
Lag om ändring av lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor
1141/2016
Lag om ändring av lagen om pyrotekniska artiklars överensstämmelse med kraven
1140/2016
Lag om explosiva varors överensstämmelse med kraven
1139/2016
Lag om överensstämmelse med kraven för utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar
1138/2016
Lag om ändring av lagen om mätinstrument
1137/2016
Lag om marknadskontrollen av vissa produkter
1136/2016
Lag om ändring av lagen om anmälda organ för vissa produktgrupper
1135/2016
Elsäkerhetslag
1134/2016
Hissäkerhetslag
1133/2016
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av 10 kap. 3 och 17 § i tvångsmedelslagen
1132/2016
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av strafflagen
1131/2016
Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringarna från 2010 till Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i ändringarna som hör till området för lagstiftningen
1130/2016
Skatteförvaltningens beslut om förfarande vid betalningsarrangemang
1129/2016
Försvarsministeriets förordning om ändring av försvarsministeriets förordning om försvarsministeriets arbetsordning
1128/2016
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa förordningar av jord- och skogsbruksministeriet
1127/2016
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för veterinärmedicinska skadenämndens prestationer
1126/2016
Justitieministeriets förordning om tjänstedräkt samt skydds- och specialkläder för tjänstemän vid Brottspåföljdsmyndigheten
1125/2016
Justitieministeriets förordning om skyddade belopp vid utmätning av lön som betalas ut vid regelbundet återkommande tillfällen
1124/2016
Justitieministeriets förordning om ändring av 4 och 6 a § i justitieministeriets förordning om grunderna för bedömning av en gäldenärs betalningsförmåga vid skuldsanering för privatpersoner
1123/2016
Justitieministeriets förordning om den effektiva räntan på konsumentkrediter
1122/2016
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om de arvoden som ökar pensionen för kommunalveterinärer
1121/2016
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om solvenskapital som överförs vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd, arbetsgivarspecifikt ansvar eller arbetsgivarspecifik försäkringsverksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
1120/2016
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om maximikvantiteten avbytarservice som kan ordnas för pälsdjursuppfödare under 2017
1119/2016
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om maximikvantiteten vikariehjälp för renskötare under 2017
1118/2016
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fördelning av inkomsterna av fastighetsdatasystemet
1117/2016
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter som tas ut för fastighetsdatasystemets prestationer och informationstjänster
1116/2016
Skatteförvaltningens beslut om avstående från rättelse av inkomstbeskattningen
1115/2016
Lag om ändring av 2 och 13 kap. i lagen om sjöarbetsavtal
1114/2016
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i 2014 års ändringar av koden i konventionen om arbete till sjöss från 2006
1113/2016
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om rökrum
1112/2016
Lag om ändring av 12 § i lagen om bemötande av utlänningar som tagits i förvar och om förvarsenheter
1111/2016
Lag om ändring av 25 § i barnskyddslagen
1110/2016
Lag om ändring av lagen om främjande av integration
1109/2016
Lag om ändring av 27 § i lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte
1108/2016
Lag om ändring av 5 a § och ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om utkomststöd
1107/2016
Lag om ändring av lagen om utkomststöd
1106/2016
Lag om ändring av 1 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
1105/2016
Lag om ändring av lagen om Utbildningsfonden
1104/2016
Lag om ändring av lagen om vuxenutbildningsstöd
1103/2016
Lag om ändring av 54 § i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare
1102/2016
Lag om ändring av 22 och 23 § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården
1101/2016
Lag om ändring av 57 b och 102 § i läkemedelslagen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.