Ursprungliga författningar: 2016

1250/2016
Lag om ändring av lagen om pension för företagare
1249/2016
Lag om ändring av lagen om införande av lagen om ändring av lagen om pension för arbetstagare
1248/2016
Lag om ändring av lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare
1247/2016
Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare
1246/2016
Utrikesministeriets förordning om ändring av 3 § i utrikesministeriets förordning om avgifter för utrikesförvaltningens prestationer
1245/2016
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av bilaga 1 i kommunikationsministeriets förordning om Trafiksäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer
1244/2016
Lag om ändring av 1 § i lagen om statsandel för kommunal basservice
1243/2016
Lag om ändring av 21 § i lagen om ett förvaltningsförsök i Kajanaland
1242/2016
Lag om ändring av 168 § i luftfartslagen
1241/2016
Lag om ändring av 5 kap. 1 § i lagen om behandlingen av personer i förvar hos polisen
1240/2016
Lag om ändring av 4 § i lagen om djursjukdomar
1239/2016
Lag om ändring av 5 § i livsmedelslagen
1238/2016
Lag om ändring av 6 kap. 1 § i häktningslagen
1237/2016
Lag om ändring av 44 kap. 2 § i strafflagen
1236/2016
Lag om ändring av 10 kap. 1 § i fängelselagen
1235/2016
Lag om ändring av 5 § i lagen om domstolsavgifter
1234/2016
Lag om ändring av 7 § i lagen om förvaltningsdomstolarna
1233/2016
Lag om ändring av 2 § i lagen om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
1232/2016
Lag om ändring av 74 § i hälso- och sjukvårdslagen
1231/2016
Lag om ändring av 62 och 65 § i läkemedelslagen
1230/2016
Lag om ändring av 3 § i lagen om patientens ställning och rättigheter
1229/2016
Lag om ändring av 5 § i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården
1228/2016
Lag om ändring av sjukförsäkringslagen
1227/2016
Lag om smittsamma sjukdomar
1226/2016
Finansministeriets förordning om ändring av 2 § i finansministeriets förordning om undantag som tillämpas på begränsningarna av stora exponeringar mot kunder för kreditinstitut och värdepappersföretag samt finans- och försäkringskonglomerat
1225/2016
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om Museiverkets avgiftsbelagda prestationer åren 2017—2018
1224/2016
Inrikesministeriets förordning om ändring av 3 § i inrikesministeriets förordning om väktares och ordningsvakters dräkt och ordningsvakters igenkänningstecken
1223/2016
Inrikesministeriets förordning om ändring av 12 § i inrikesministeriets förordning om utbildning och utbildning i användning av maktmedelsredskap för väktare och ordningsvakter samt utbildning för ansvariga föreståndare hos innehavare av näringstillstånd för säkerhetsbranschen
1222/2016
Skatteförvaltningens beslut om rättelse av fel i en skattedeklaration
1221/2016
Skatteförvaltningens beslut om grunderna för beräkningen av beskattningsvärdet för byggnadsmark
1220/2016
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets beslut om avslag av ansökningar om stöd för vård av ungskog
1219/2016
Finansministeriets förordning om Statens ekonomiska forskningscentrals avgiftsbelagda prestationer
1218/2016
Lag om ändring av 2 och 3 § i lagen om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden
1217/2016
Statsrådets förordning om ändring av 1 och 2 § i statsrådets förordning om stödområden enligt lagen om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten
1216/2016
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet och protokollet med Portugal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst
1215/2016
Kommunikationsministeriets förordning om administrativa frekvensavgifter och övriga avgifter som tas ut för Kommunikationsverkets prestationer gällande radioförvaltningen
1214/2016
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om koncentrationer som befunnits skadliga
1213/2016
Inrikesministeriets förordning om Migrationsverkets avgiftsbelagda prestationer
1212/2016
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för prestationer vid Nationella audiovisuella institutet och bildprogramsnämnden 2017
1211/2016
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om sättande i kraft av fördraget om växtgenetiska resurser för livsmedel och jordbruk i landskapet Åland
1210/2016
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygien i anläggningar
1209/2016
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för prestationer av Institutet för de inhemska språken
1208/2016
Statsrådets förordning om ändring av 41 a § i reglementet för statsrådet
1207/2016
Statsrådets förordning om statsunderstöd för främjande av säkerhetsverksamhet för vägtrafik
1206/2016
Högsta förvaltningsdomstolens arbetsordning
1205/2016
Skatteförvaltningens beslut om att inte påföra skatt eller rätta beslut vid beskattningen av skatter som betalas på eget initiativ
1204/2016
Skatteförvaltningens beslut om uppgifter som ska lämnas på i en annan medlemsstat etablerad näringsidkares elektroniska ansökan om återbäring av mervärdesskatt och korrigeringsanmälan om relationstal
1203/2016
Kommunikationsministeriets förordning om Trafikverkets avgiftsbelagda prestationer
1202/2016
Arbets- och näringsministeriets förordning om Geologiska forskningscentralens avgiftsbelagda prestationer
1201/2016
Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets förordning om begränsningar av och förbud mot rätten att röra sig i lokaler eller områden som Gränsbevakningsväsendet besitter

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.