Ursprungliga författningar: 2016

1350/2016
Lag om ändring av 4 § i aravabegränsningslagen
1349/2016
Lag om ändring av 11 § i lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån
1348/2016
Lag om ändring av lagen om understöd för förbättring av bostadsförhållandena för grupper med särskilda behov
1347/2016
Lag om ändring av 42 § i socialvårdslagen
1346/2016
Lag om ändring av lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre
1345/2016
Lag om temporär ändring av lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare
1344/2016
Lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner
1343/2016
Lag om ändring och temporär ändring av sjukförsäkringslagen
1342/2016
Lag om ändring av sjukförsäkringslagen
1341/2016
Lag om ändring av hälso- och sjukvårdslagen
1340/2016
Lag om ändring av 150 § i kommunallagen
1339/2016
Lag om ändring av lagen om arbetstiden på fartyg i inrikesfart
1338/2016
Lag om ändring av energieffektivitetslagen
1337/2016
Lag om ändring av 4 och 57 § i järnvägslagen
1336/2016
Lag om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling
1335/2016
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på varg som sker med stöd av dispens utanför renskötselområdet under jaktåren 2016—2018
1334/2016
Statsrådets förordning om ändring av bilagan till statsrådets förordning om stödområden för jordbruksstöd och de delområden av stödområdena som räknas som skärgård
1333/2016
Statsrådets förordning om ändring av 1 och 2 § i statsrådets förordning om Räddningsinstitutet
1332/2016
Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Ryska federationens transportministerium om genomförandet av överenskommelsen mellan Republiken Finlands regering och Ryska federationens regering om direkt internationell järnvägstrafik
1331/2016
Finlands Banks meddelande om referensränta och dröjsmålsräntor
1330/2016
Lag om ändring av 3 § i lagen om Innovationsfinansieringsverket Tekes
1329/2016
Lag om ändring av lagen om växtskyddsmedel
1328/2016
Lag om ändring av lagen om försäkringsstöd för kommersiellt fiske
1327/2016
Lag om ändring av lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information
1326/2016
Lag om ändring av lagen om Finlands skogscentral
1325/2016
Lag om ändring av 119 § i lagen om ortodoxa kyrkan
1324/2016
Lag om ändring av 2 § i lagen om statlig finansiering till evangelisk-lutherska kyrkan för skötseln av vissa samhällsuppgifter
1323/2016
Lag om ändring av inkomstskattelagen
1322/2016
Lag om ändring av 3 § i lagen om skattelättnader för gravt handikappade företagare
1321/2016
Lag om ändring av 47 § i inkomstskattelagen
1320/2016
Lag om ändring av lagen om skatt på arv och gåva
1319/2016
Lag om ändring av 12 § i lagen om beskattningsförfarande
1318/2016
Lag om ändring av inkomstskattelagen
1317/2016
Lag om ändring av 13 § i lagen om skatteredovisning
1316/2016
Lag om ändring av 28 § i lagen om privata säkerhetstjänster
1315/2016
Lag om ändring av lagen om statens bolagsinnehav och ägarstyrning
1314/2016
Statsbudgeten för 2017
1313/2016
Lag om ändring av lagen om fartygstrafikservice
1312/2016
Lag om ändring av lotsningslagen
1311/2016
Lag om ändring av 10 § i lag om statsbidrag till privata arkiv
1310/2016
Lag om ändring av 2 § i lagen om hästtävlingar
1309/2016
Lag om ändring av 19 och 21 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner
1308/2016
Lag om ändring av 8 § i lagen om rehabilitering för personer som tjänstgjort i vissa uppdrag under Finlands krig
1307/2016
Lag om ändring av 5 § i lagen om rehabilitering av frontveteraner
1306/2016
Lag om ändring av 6 d § i lagen om skada, ådragen i militärtjänst
1305/2016
Lag om ändring av 8 § i lagen om Institutet för de inhemska språken
1304/2016
Lag om ändring av 23 § i lagen om fritt bildningsarbete
1303/2016
Lag om ändring av 26 § i ungdomslagen
1302/2016
Lag om ändring av 4 § i lagen om extra pension för idrottsutövare
1301/2016
Lag om ändring av 16 § i idrottslagen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.