Ursprungliga författningar: 2016

1400/2016
Lag om ändring av 11 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet
1399/2016
Lag om ändring av straffregisterlagen
1398/2016
Lag om upphandling och koncession inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster
1397/2016
Lag om offentlig upphandling och koncession
1396/2016
Finansministeriets förordning om avgifterna för Befolkningsregistercentralens prestationer åren 2017 och 2018
1395/2016
Finansministeriets förordning om avgifter för magistraternas prestationer år 2017
1394/2016
Inrikesministeriets förordning om Räddningsinstitutets avgiftsbelagda prestationer
1393/2016
Skatteförvaltningens beslut om skyldighet för mottagare av förskottsåterbäring av bilskatt att anmäla ändring av hyresavtal
1392/2016
Skatteförvaltningens beslut om längden på perioder för bilskattedeklarationer av registrerade ombud och tidpunkten för att avge bilskattedeklarationer
1391/2016
Skatteförvaltningens beslut om uppgifter för statistik till Europeiska kommissionen om tobaksprodukter som frisläppts för konsumtion
1390/2016
Skatteförvaltningens beslut om sättet för och storleken av förskottsinnehållning
1389/2016
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 10 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om fastighetsförrättningsavgift 2016 och 2017
1388/2016
Skatteförvaltningens beslut om skyldigheten för registrerade ombud att avge bilskattedeklarationer i maskinläsbar form
1387/2016
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om läkemedelsprisnämndens avgiftsbelagda prestationer
1386/2016
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om Lantmäteriverkets avgifter samt avgifter och ersättningar för bestyrkande av köp
1385/2016
Statsrådets förordning om lotsning
1384/2016
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av en engångsersättning som betalas i stället för en fortlöpande ersättning från trafikförsäkringen på grund av en personskada
1383/2016
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för sådan menersättning i form av en engångsersättning som avses i 87 § 3 mom. i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar
1382/2016
Inrikesministeriets förordning om Nödcentralsverkets avgiftsbelagda prestationer
1381/2016
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om uttagande av avvikande läkemedelsspecifik självrisk
1380/2016
Statsrådets förordning om ändring av 16 § i förordningen om användning av fordon på väg
1379/2016
Lag om ändring av 6 kap. 16 a § i lagen om andelslag
1378/2016
Lag om ändring av 6 kap. 16 a § i aktiebolagslagen
1377/2016
Lag om ändring av 7 kap. i värdepappersmarknadslagen
1376/2016
Lag om ändring av bokföringslagen
1375/2016
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om varningsmärkningar på detaljhandelsförpackningar för tobaksprodukter och relaterade produkter
1374/2016
Lag om ändring av tobakslagen
1373/2016
Statsrådets förordning om reparationsunderstöd för bostadsbyggnader och bostäder
1372/2016
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om bidrag till kostnader för rivning av aravahyreshus
1371/2016
Statsrådets förordning om avkastning som betalas till arava- och räntestödslåntagare
1370/2016
Skatteförvaltningens beslut om lämnande av anmälan om tillfällig skattefri användning i försäljningssyfte av ett fordon avsett för provkörning eller demonstration till Skatteförvaltningen och bokföring som krävs över användningen av fordonet
1369/2016
Skatteförvaltningens beslut om uppbörd av oljeskyddsavgift för olja som importeras från länder utanför unionen
1368/2016
Statsrådets förordning om Forststyrelsens bokföring, bokslut, särskilda bokföring och särskilda bokslut
1367/2016
Statsrådets förordning om ändring av 11 § i statsrådets förordning om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
1366/2016
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om statens konstnärsstipendier
1365/2016
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om undervisnings- och kulturministeriet
1364/2016
Finansministeriets förordning om Tullens avgiftsbelagda prestationer
1363/2016
Finansministeriets förordning om skatteuppbörd
1362/2016
Statsrådets förordning om ändring av 10 § i statsrådets förordning om Skatteförvaltningen
1361/2016
Statsrådets förordning om ändring av 37 § i förordningen om statsbudgeten
1360/2016
Statsrådets förordning om upphävande av 2 § i statsrådets förordning om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst
1359/2016
Statsrådets förordning om upphävande av 3 § i statsrådets förordning om källskatt på ränteinkomst
1358/2016
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om förskottsuppbörd
1357/2016
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om beskattningsförfarande
1356/2016
Statsrådets förordning om mervärdesskatten
1355/2016
Statsrådets förordning om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ
1354/2016
Statsrådets förordning om grunderna för arbetsgivarens pensionsavgift
1353/2016
Statsrådets förordning om avgifter till regionförvaltningsverken åren 2017
1352/2016
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om Polisyrkeshögskolan
1351/2016
Statsrådets förordning om förhandsröstningsställen i utlandet och i landskapet Åland vid kommunalvalet 2017

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.