Ursprungliga författningar: 2016

50/2016
Inrikesministeriets förordning om ändring av 8 § i inrikesministeriets förordning om polisens uniform
49/2016
Statsrådets förordning om ändring av 10 § i förordningen om statens tjänstekollektivavtal
48/2016
Inrikesministeriets meddelande om inrikesministeriets förordning om spelregler för Veikkaus Ab:s penningspel
47/2016
Utrikesministeriets förordning om sättande i kraft av avtalet om ändring av överenskommelsen med Demokratiska förbundsrepubliken Etiopiens regering om finländskt stöd för markhanteringssektorn
46/2016
Statsrådets förordning om sättande i kraft av det fakultativa protokollet om ett klagomålsförfarande till konventionen om barnets rättigheter och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet
45/2016
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om stöd för växthusproduktion 2016
44/2016
Statsrådets förordning om ändring av 2 och 8 § i statsrådets förordning om ersättning för djurens välbefinnande
43/2016
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om användning av den nationella reserven inom systemet med grundstöd
42/2016
Statsrådets förordning om nationellt stöd för sockerbeta 2016
41/2016
Statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2016
40/2016
Statsrådets förordning om nordligt stöd 2016
39/2016
Statsrådets förordning om delegationen för likabehandlingsärenden
38/2016
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om maximikvantiteten vikariehjälp för renskötare under 2016
37/2016
Finansministeriets förordning om ett jubileumsmynt för Alvar Aalto
36/2016
Statsrådets förordning om ändring av 25 § i statsrådets förordning om bidrag för mjölkkor och nötkreatur, får- och getbidrag samt bidrag för jordbruksgrödor som betalas för 2015
35/2016
Statsrådets förordning om ändring av 2 och 3 § i statsrådets förordning om delegationen för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål
34/2016
Statsrådets förordning om ändring av 3 och 4 § i statsrådets förordning om delegationen för sällskaps- och hobbydjurens välbefinnande
33/2016
Statsrådets förordning om ändring av 3 och 4 § i statsrådets förordning om delegationen för animalieproduktionsdjurens välbefinnande
32/2016
Försvarsministeriets förordning om ändring av 4 § i försvarsministeriets förordning om de förmåner som avses i värnpliktslagen och i lagen om hälsovården inom försvarsmakten
31/2016
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avbrytande av trålfiske efter strömming och vassbuk på Finska viken och centrala Östersjön med fiskefartyg vars igenkänningslängd är över 24 meter
30/2016
Finansministeriets förordning om bokslut, koncernbokslut och verksamhetsberättelse i kreditinstitut och värdepappersföretag
29/2016
Miljöministeriets förordning om miljöministeriets avgiftsbelagda prestationer
28/2016
Lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen
27/2016
Lag om ändring av 15 kap. 12 § och 49 kap. 2 § i strafflagen
26/2016
Lag om ändring av 1 kap. 2 § i utsökningsbalken
25/2016
Lag om ändring av 7 b § i lagen om säkerställande av bevisning i tvistemål som gäller immateriella rättigheter
24/2016
Lag om ändring av 7 kap. 4 § i rättegångsbalken
23/2016
Lag om ändring av patentlagen
22/2016
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om en enhetlig patentdomstol och om tillämpning av avtalet
21/2016
Utrikesministeriets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med den palestinska myndigheten om Fin-lands stöd för programmet "Support to East Jerusalem Hospitals" i Mécanisme Palestino Européen de Gestion et d'Aide Socio-économique (Pegasemekanismen)
20/2016
Lag om ändring av mentalvårdslagen
19/2016
Lag om ändring av 11 och 24 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet
18/2016
Lag om ändring av 3 § i lagen om medling vid brott och i vissa tvister
17/2016
Lag om ändring av 7 och 31 § i lagen om behandling av personuppgifter vid Brottspåföljdsmyndigheten
16/2016
Lag om ändring av 16 kap. 2 § i lagen om behandlingen av personer i förvar hos polisen
15/2016
Lag om ändring av 2 kap. 2 § och 16 kap. 1 § i häktningslagen
14/2016
Lag om ändring av 2 kap. 1 a § och 19 kap. 4 § i fängelselagen
13/2016
Lag om ändring av lagen om offentlighet vid rättegång i allmänna domstolar
12/2016
Lag om ändring av lagen om rättegång i brottmål
11/2016
Lag om ändring av 17 kap. 51 och 52 § i rättegångsbalken
10/2016
Lag om ändring av förundersökningslagen
9/2016
Statsrådets förordning om ändring av aravaförordningen
8/2016
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån
7/2016
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 6 § jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av den skadliga organismen Ralstonia solanacearum
6/2016
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av ljus ringröta på potatis
5/2016
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om trafikskadenämnden
4/2016
Justitieministeriets förordning om ändring av justitieministeriets förordning om konsumenttvistenämnden
3/2016
Justitieministeriets förordning om ansökan om att förtecknas som alternativt tvistlösningsorgan och om lämnande av information
2/2016
Statsrådets förordning om sättande i kraft av avtalet om inrättande av Asiatiska banken för infrastrukturinvesteringar samt om lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet
1/2016
Skatteförvaltningens föreskrift om beräkningen av räntetid

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.