Ursprungliga författningar: 2016

100/2016
Lag om upphävande av vissa bestämmelser i ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag
99/2016
Lag om ändring av lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om diversifiering av placeringar
98/2016
Lag om ändring av 10 § i lagen om pensionsstiftelser
97/2016
Lag om ändring av lagen om försäkringskassor
96/2016
Lag om ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag
95/2016
Lag om ändring av 8 och 9 a § i patientskadelagen
94/2016
Lag om ändring av 4 och 62 § i lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar
93/2016
Lag om ändring av 2 och 74 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar
92/2016
Lag om ändring av 34 och 38 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner
91/2016
Lag om ändring av sjukförsäkringslagen
90/2016
Lag om ändring av 11 § i lagen om vuxenutbildningsstöd
89/2016
Lag om ändring av 3 kap. 4 § och 4 kap. 7 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
88/2016
Lag om ändring av 9 och 33 § i lagen om handikappförmåner
87/2016
Lag om ändring av lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete
86/2016
Lag om ändring av 8 § i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare
85/2016
Lag om ändring av lagen om garantipension
84/2016
Lag om ändring av folkpensionslagen
83/2016
Lag om ändring av lagen om pensionsersättning som skall betalas av statens medel för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier
82/2016
Lag om införande av pensionslagen för den offentliga sektorn
81/2016
Pensionslag för den offentliga sektorn
80/2016
Lag om införande av lagen om ändring av lagen om sjömanspensioner
79/2016
Lag om ändring av lagen om införande av lagen om sjömanspensioner
78/2016
Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner
77/2016
Lag om införande av lagen om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare
76/2016
Lag om ändring av lagen om införande av lagen om pension för lantbruksföretagare
75/2016
Lag om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare
74/2016
Lag om införande av lagen om ändring av lagen om pension för företagare
73/2016
Lag om ändring av lagen om införande av lagen om pension för företagare
72/2016
Lag om ändring av lagen om pension för företagare
71/2016
Lag om införande av lagen om ändring av lagen om pension för arbetstagare
70/2016
Lag om ändring av lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare
69/2016
Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare
68/2016
Lag om finansiering av evangelisk-lutherska kyrkans pensionsskydd
67/2016
Lag om finansiering av statens pensionsskydd
66/2016
Lag om Keva
65/2016
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om medicinsk forskning
64/2016
Statsrådets förordning om ändring av 6 § i statsrådets förordning om fonderna inom området för inrikes frågor
63/2016
Republikens presidents förordning om ändring av 2 § i republikens presidents förordning om placeringsorterna för Finlands beskickningar i utlandet och ordnandet av konsulära tjänster i utrikesförvaltningen
62/2016
Lag om upphävande av vissa bestämmelser i luftfartslagen
61/2016
Lag om ändring av luftfartslagen
60/2016
Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen
59/2016
Lag om ändring av betaltjänstlagen
58/2016
Lag om ändring av lagen om betalningsinstitut
57/2016
Miljöministeriets förordning om ändring av miljöministeriets förordning om begränsning av användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning
56/2016
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om jord- och skogsbruksministeriets arbetsordning
55/2016
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om jord- och skogsbruksministeriet
54/2016
Justitieministeriets förordning om ändring av 1 § i justitieministeriets förordning om utsökningsverkens verksamhetsställen
53/2016
Miljöministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet
52/2016
Försvarsministeriets förordning om ändring av försvarsministeriets förordning om behörighetsvillkoren och anställningsvillkoren för den militära krishanteringspersonalen
51/2016
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa försäljningsprisfordringar och lån enligt lagen om gårdsbruks-enheter

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.